Werkzaamheden 22 augustus 2022 van start

Maandag 22 augustus 2022 is Loon- en verhuurbedrijf de Bruijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het herinrichten van De Schenkel.
Als eerste worden de werkzaamheden aan de beschoeiing uitgevoerd. Aansluitend wordt het grondwerk uitgevoerd voor de nieuwe duiker en wordt het bestaande voetpad verwijderd. Als laatste worden de nieuwe voetpaden gerealiseerd.
Er wordt gestart met de werkzaamheden aan de zijde van de Floris van Egmondstraat.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het nodig om de voetpaden af te sluiten. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van de achteringang. Helaas kan niet worden voorkomen dat de achteringang op enig moment niet bereikbaar is.
Gedurende de gehele periode van het uitvoeren van de werkzaamheden is de aansluiting van het voetpad op de Anna van Burenstraat en de Burgemeester Schumanlaan afgesloten met bouwhekken.

Vragen?

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Loon- en verhuurbedrijf M. de Bruijn via e-mail bas@debruijnlopik.nl.

Reacties op voorlopig ontwerp

Begin februari 2022 hebben omwonenden een brief ontvangen over de plannen voor het herinrichten van de oevers van ’De Schenkel’ met daarbij een voorlopig ontwerp. 

Naar aanleiding van de brief van februari hebben we meerdere reacties ontvangen. We zijn blij met de reacties omdat we zo een aantal van de wensen en opmerkingen mee konden nemen in het uiteindelijke ontwerp. Als gemeente moeten wij altijd een keuze maken uit de verschillende wensen in de wijk en daarom kunnen we helaas niet aan alle wensen invulling geven.

Hieronder een overzicht van de veranderingen die in het ontwerp zijn aangebracht naar aanleiding van de ontvangen reacties.

Plein Emmalaan

We hebben veel reacties ontvangen over het idee om het plein voor de woningen van Emmalaan 24 t/m 34 groener in te richten. Wat wij niet wisten is dat dit pleintje veelvuldig door kinderen wordt gebruikt om te spelen. Daarom is besloten om niets aan de inrichting van het plein te veranderen. Het hek dat nu voor de sloot staat, wordt verwijderd en in plaats daarvan worden twee hagen geplant bij de ingang van het plein. Dit maakt het veiliger voor kinderen om te spelen.

Voetpad achter school, BSO en kinderdagverblijf

Het voetpad achter de Regenboogschool, de BSO en het kinderdagverblijf verdwijnt niet in zijn geheel. De achteringang blijft bereikbaar via het voetpad langs ‘De Schenkel’ vanaf de Anna van Burenstraat zodat de kinderen zowel via de hoofdingang aan de Emmalaan als via het voetpad langs ‘De Schenkel’ naar de school, de BSO of het kinderdagverblijf kunnen gaan.

Plein Emmalaan 54 t/m 62

De riolering is geïnspecteerd en heeft onderhoud nodig. Dit geeft ons de gelegenheid om het plein op te hogen en opnieuw in te richten. Het grote hoogteverschil tussen de woningen en de straat verdwijnt daardoor.

Pleinen gelegen aan de Floris van Egmondstraat

Er is besloten om het vergroenen van de drie pleinen aan de Floris van Egmondstraat uit te stellen en gelijktijdig uit te voeren met de reconstructie van de Floris van Egmondstraat. De reconstructie staat op dit moment gepland in 2024.

Hondenpoep

Er zijn veel klachten over overlast door hondenpoep binnengekomen. We hebben deze klachten intern onder de aandacht gebracht. Na oplevering van de werkzaamheden besteden we extra aandacht aan deze overlast in samenwerking met onze BOA.

Achterpad

Het nieuwe achterpad wordt opnieuw bestraat met dikkere tegels. Deze tegels geven extra stevigheid aan het pad waardoor het minder snel verzakt door onder andere het gebruik voor de machines voor onderhoud aan ‘De Schenkel’.

Verlichting

De verlichting rondom ‘De Schenkel’ wordt vernieuwd. Alleen de hoofdwandelroute en het pad achter de school worden verlicht.

Grote bomen Emmalaan 36 en 38

Per abuis waren de bomen aan de Emmalaan niet op de tekening opgenomen wat voor verwarring heeft gezorgd. De grote, beeldbepalende bomen voor Emmalaan 36 en 38 worden niet verwijderd.

Beeldbepalende bomen Emmalaan

Beplanting langs ‘De Schenkel’

Langs ‘De Schenkel’ komen kleine bomen en struiken. Daarvoor zijn plaatsen bepaald en is waar mogelijk rekening gehouden met suggesties van bewoners.

Inrichten natuurvriendelijke oevers

Veel reacties gingen over de natuurlijke inrichting van de oevers. Er is gekozen voor een onderwaterbeschoeiing omdat dit op lange termijn kostenbesparend is. Ook is het veiliger om geen hoge beschoeiing toe te passen. Een ‘waterpoeltje’ achter de beschoeiing biedt ruimte aan de ontwikkeling van een gevarieerde oeverbeplanting. De waterpoeltjes worden ingeplant met oeverplanten zoals gele lis en kattenstaart.

Gele lis en kattenstaart

Meer informatie

Onderaan deze pagina vindt u het definitieve ontwerp. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van het team Civiel. In verband met de vakantieperiode zijn zij het beste bereikbaar via e-mail BOR@lopik.nl.

Aanleiding

De Schenkel is de watergang tussen de Burgemeester Schumanlaan en de Anna van Burenstraat in Lopik.

Aanleiding

De oevers langs De Schenkel zijn sterk verouderd en hebben geen uitstraling en ecologische kwaliteit. De oeverconstructie is in slechte staat waardoor er een risico op afkalven van de oever ontstaat. Een foto van de bestaande situatie is hieronder weergegeven.

Bestaande situatie watergang De Schenkel
Bestaande situatie watergang De Schenkel

Ontwerp

Het vervangen van de oeverconstructie biedt de mogelijkheid de openbare ruimte langs De Schenkel te herinrichten.

Op hoofdlijnen bevat het ontwerp de volgende aanpassingen:

  1. De oever krijgt een meer natuurvriendelijke vorm en er wordt onderwaterbeschoeiing aangebracht op de waterlijn voor stabiliteit van de oeverconstructie. Op sommige plekken wordt achter de beschoeiing een ‘waterpoeltje’ gecreëerd. De aanleg van natuur(vriende)lijke oevers en ‘waterpoeltjes’ achter de beschoeiing biedt ruimte aan de ontwikkeling van een gevarieerde oeverbeplanting en vormt daarmee een leefgebied voor diersoorten zoals kikkers en libellen. Dit draagt bij aan de ecologische ontwikkeling en het verbeteren van de waterkwaliteit van ‘De Schenkel’.
  2. Langs de watergang worden her en der kleine bomen en beplanting aangebracht, passend bij het landelijke karakter van onze gemeente.
  3. Er is gekozen voor één hoofdlooproute langs ‘De Schenkel’. Op plaatsen waar de hoofdroute vervalt maar waar wel een achterpoort is, wordt een achterpad aangelegd. Het doel van deze verandering is ‘ontstenen’. Door het vervangen van onnodige verharding door groen en het aanplanten van extra bomen wordt een groene kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte rondom ‘De Schenkel’.
  4. In de aansluitende hofjes wordt waar mogelijk gedeeltelijk de verharding vervangen door groen en worden de plantvakken groter gemaakt.
  5. De bestaande brug wordt vervangen door een duiker met een groene uitstraling, zoals weergegeven op de onderstaande impressie. Op deze brede duiker wordt een groene zone gecreëerd met ruimte voor bomen en bankjes. De huidige brug wordt in de toekomst hergebruikt op een passende locatie.
Impressie ‘duiker met groene uitstraling’
Impressie ‘duiker met groene uitstraling’

Reactietermijn

Onderaan deze pagina vindt u het ontwerp. Wij zijn benieuwd naar uw mening over het nieuwe ontwerp. Wij zien uw reactie – zowel positief als kritisch - graag uiterlijk vrijdag 11 februari a.s. tegemoet. Wij hopen dat u begrijpt dat wij als gemeente altijd een keuze moeten maken uit de verschillende wensen in de wijk en dat we niet aan alle wensen invulling kunnen geven.

Werkgrens herinrichting De Schenkel
Werkgrens herinrichting De Schenkel

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) het doorgaande pad niet of slecht bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft en verzoeken u om hier rekening mee te houden. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Voorafgaand aan de werkzaamheden informeert de aannemer u schriftelijk over de exacte planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Planning

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 1 februari jl. budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

Naar verwachting start de aannemer eind februari 2022 met de werkzaamheden.

Meer informatie

Als u het antwoord op uw vraag niet op deze webpagina vindt of als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze werkvoorbereider Rohan Khatri. Hij is bereikbaar via e-mail rohan.khatri@lopik.nl en telefoonnummer 0348 - 55 99 72. Of met onze projectassistente Marlene de With. Zij is bereikbaar via e-mail marlene.de.with@lopik.nl en telefoonnummer 0348 - 55 99 15.