Aanleiding

De oeverconstructie langs watergang De Weide is sterk verouderd en heeft geen ruimtelijke uitstraling en ecologische kwaliteit. De oeverconstructie is in slechte staat waarmee er een risico op loslaten en wegspoelen van de oever ontstaat.

Ook het naastgelegen fiets- en voetpad is verouderd en toe aan onderhoud. Dit biedt de mogelijkheid om de ruimte opnieuw in te richten en om te vormen naar een voetpad. Dit verhoogt de veiligheid van de voetgangers en creëert de mogelijkheid om te ‘ontstenen’ waardoor er meer ruimte komt voor groen in de openbare ruimte van de wijk.

Oever De Weide
Fiets- en voetpad De Weide

Bestaande situatie oever De Weide en het bestaande fiets- en voetpad

Ontwerp

Het vervangen van de oeverconstructie biedt de mogelijkheid om de openbare ruimte langs watergang De Weide opnieuw in te richten.

Op hoofdlijnen bevat het ontwerp de volgende aanpassingen:

  1. Langs de oever wordt een onderwaterbeschoeiing tot aan de waterlijn aangebracht voor stabiliteit van de oeverconstructie.
  2. Het aanleggen van een natuur(vriende)lijke oever en stukken ‘verlaagde berm’ achter de beschoeiing biedt ruimte aan de ontwikkeling van een gevarieerde oeverbeplanting en vormt daarmee een leefgebied voor diersoorten zoals kikkers en libellen. Dit draagt bij aan de ecologische ontwikkeling langs de oever en het verbeteren van de waterkwaliteit.
  3. Langs de watergang blijven een aantal bomen staan. Ook worden een aantal bomen verplaatst binnen het project of krijgen een nieuwe bestemming, passend bij het landelijke karakter van onze gemeente.
  4. De leilindes naast De Weide 23 blijven staan; de overige leilindes langs de woningen krijgen een nieuwe bestemming.
  5. De beplanting van de groenstrook aan de oostkant van het fiets- en voetpad is verouderd en wordt verwijderd. Er komt een nieuwe inrichting met planten, struiken en een aantal kleine bomen.
  6. Rondom de Vleugelnoot wordt een ruime, nieuwe groeiplaats gerealiseerd om de karakteristieke boom te behouden voor de toekomst.
  7. Er is gekozen om het fietspad te laten vervallen en een nieuw breed voetpad te realiseren. Hierdoor ontstaat een veilige en prettige wandelroute langs de oever en komt er meer ruimte voor groen door het ‘ontstenen’.
  8. Fietsers kunnen gebruikmaken van de route door de wijk.
Werkgrens herinrichting fiets- en voetpad en oever De Weide

Werkgrens herinrichting oever en het fiets- en voetpad De Weide

Ontwerptekening

Het ontwerp is op hoofdlijnen uitgewerkt en kan tijdens de uitvoering wijzigen door onvoorziene zaken en/of voortschrijdend inzicht. Over relatief kleine aanpassingen, zoals het verplaatsen van een boom, lichtmast of parkeervak vindt geen nadere communicatie plaats. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij hopen dat u begrijpt dat wij als gemeente altijd de verschillende wensen in de wijk moeten afwegen en dat we niet aan alle wensen invulling kunnen geven.

Vooronderzoeken

In voorbereiding op de werkzaamheden zijn inmiddels proefsleuven gegraven om te controleren waar de kabels en leidingen liggen. Vrijdag 14 april a.s. doet een gespecialiseerd bedrijf onderzoek naar de voorgenomen maatregelen om een wortelscherm te plaatsen rondom de vleugelnoot. Het onderzoek is bedoeld om na te gaan of de maatregelen de boom niet teveel beschadigen. 

Reactietermijn

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het nieuwe ontwerp. Wij zien uw reactie – zowel positief als kritisch - graag uiterlijk vrijdag 5 mei a.s. tegemoet. U kunt uw reactie per e-mail sturen naar BOR@lopik.nl.

Planning

Naar verwachting start de aannemer in de herfst van 2023 met de werkzaamheden. Voorafgaand aan de werkzaamheden informeert de aannemer de bewoners schriftelijk over de exacte planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaand bericht dan kunt u een e-mail sturen naar BOR@lopik.nl