Damweg 3, Perceel D 683 te Polsbroek

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleend > Damweg 3, Perceel D 683 te Polsbroek

Damweg 3, Perceel D 683 te Polsbroek

Dit item is verlopen op 01-08-2021.

Burgemeester en wethouders van Lopik maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

  • Damweg 3, Perceel D 683 te Polsbroek, herbestemmen watertoren tot 6 appartementen, een B&B en een openbare ruimte, 1 juni 2021.

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na publicatiedatum iedere werkdag tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage bij de Afdeling Strategie, beleid en projecten. Na telefonische afspraak is het mogelijk de stukken tussen 13.00 en 17.00 uur in te zien. Deze zijn tevens te raadplegen via www.lopik.nl en de omgevingsvergunning met de activiteit bouwen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepschrift
Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn en die tijdig een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen vanaf een dag na de ter inzage legging gedurende zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot de omgevingsvergunning indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten. In het beroepschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het beroep. We vragen u een kopie van het besluit bij te voegen.

In werking 
De omgevingsvergunning treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Voorlopige voorziening
Middels een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig