Lopikerweg west 26 te Lopik

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleend > Lopikerweg west 26 te Lopik

Lopikerweg west 26 te Lopik

Dit item is verlopen op 09-08-2021.

Burgemeester en wethouders van Lopik maken op grond van artikel 3.9 Wabo bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

  • Lopikerweg west 26 te Lopik, slopen en herbouwen bestaande schuur, 9 juni 2021.

Inzage
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum iedere werkdag tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage bij de Afdeling Strategie, beleid en projecten. Na telefonische afspraak is het mogelijk de stukken tussen 13.00 en 17.00 uur in te zien.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We vragen u een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In werking
Het besluit treedt de dag na bekendmaking (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn bezwaar is ingediend èn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Voorlopige voorziening
Middels een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig