Ontwerp-omgevingsvergunning Dorp 123 te Benschop

Home > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunning > Ontwerp-omgevingsvergunning Dorp 123 te Benschop

Ontwerp-omgevingsvergunning Dorp 123 te Benschop

Dit item is verlopen op 29-11-2021.

Burgemeester en wethouders van Lopik maken bekend dat de omgevingsvergunning voor het perceel Dorp 123 te Benschop in ontwerp ter inzage ligt. De voorliggende ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in het toevoegen van een extra burgerwoning met berging, binnen de rode contouren op het perceel Dorp 123 (De Lansing).

Ter inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt van 21 januari 2019 t/m 28 februari 2019 voor een ieder ter inzage op werkdagen van 09.00 uur 12.00 uur bij de Afdeling Strategie, Beleid en Projecten. Ook buiten deze openingstijden kan de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de ter inzage gelegde stukken raadpleegbaar op de website www.lopik.nl onder ‘Inwoners’, ‘Bouwen en Wonen’ en vervolgens onder ‘Bekendmakingen’ en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk NL:IMRO.0331.08Dorp123-OM01).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen op de ontwerp-omgevingsvergunning, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevr. C. Lakerveld via (0348) 55 98 92 of via charlotte.lakerveld@lopik.nl.

Vervolgprocedure
Na beoordeling van eventueel ontvangen zienswijzen zal een definitief besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning worden opgesteld. Dit besluit wordt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik gegeven.

Overeenkomst
Ingevolge artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lopik en de betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor een ieder ter inzage bij de Afdeling Strategie, Beleid en Projecten op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig