Ontwerp omgevingsvergunning Dorp 133-135 te Benschop

Home > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunning > Ontwerp omgevingsvergunning Dorp 133-135 te Benschop

Ontwerp omgevingsvergunning Dorp 133-135 te Benschop

Dit item is verlopen op 04-11-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor het het bouwen van een aanbouw aan de woning ten behoeve van een extra woning op het perceel Dorp 133-135 te Benschop.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen zijn burgemeester en wethouders voornemens op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen van 22 september 2021 tot en met 3 november 2021 voor een ieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de afdeling Strategie, Beleid en Projecten. Ook buiten deze openingstijden kan de aanvraag worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren, contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, tel: (0348) – 55 99 55.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig