1 mei t/m 11 juni 2019: Informatieavonden en inspraak bestemmingplan Landelijk gebied

Home > Bestemmingsplan landelijk gebied van Lopik > 1 mei t/m 11 juni 2019: Informatieavonden en inspraak bestemmingplan Landelijk gebied

1 mei t/m 11 juni 2019: Informatieavonden en inspraak bestemmingplan Landelijk gebied

De gemeente Lopik werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied. Het plan beslaat een groot gedeelte van het oppervlak van onze gemeente en is daarom voor velen van jullie van belang.

Bij de start van deze herziening hebben we alle inwoners al om input gevraagd voor het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied, zo hebben we 10-minutengesprekken gehouden, een enquête onder agrariërs afgenomen en is ieder perceel bezocht en geïnventariseerd. Inmiddels hebben we een eerste concept voor het bestemmingsplan opgesteld waarover we graag alle inwoners willen informeren.

De belangrijkste veranderingen

1. Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Vooruitlopend op de ontwikkeling van landelijke wetgeving, de Omgevingswet, heeft de gemeente Lopik de ruimte gekregen om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Daarin wordt ruimte geboden om een plan op te stellen waarin ook beleidsregels zijn opgenomen. Deze beleidsregels kunnen los van het bestemmingsplan worden opgesteld maar werken wel door in het bestemmingsplan. Dit maakt het plan flexibeler en zorgt ervoor dat we sneller kunnen inspelen op bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen.

2. Agrarische bestemming

Naar aanleiding van de agrarische enquête hebben we een verdeling gemaakt onder agrarische bedrijven in drie groepen. Allereerst percelen waarvan aangegeven is dat de komende 10 jaar het bedrijf wordt voortgezet. Daarnaast percelen waarvan aangegeven is dat in diezelfde periode de bedrijfsactiviteiten worden gestopt. Tot slot de percelen waar er op dit moment al geen bedrijfsactiviteiten meer worden uitgevoerd. De percelen uit deze laatste groep, die geen bedrijfsactiviteit meer uitvoeren, hebben een woonbestemming gekregen met de aanduiding ‘vrijkomende agrarische bebouwing’.

3. Bedrijfsbestemming

De bedrijfsbestemmingen in het nieuwe bestemmingsplan zijn niet meer gekoppeld aan de bedrijfsfunctie, maar aan de milieucategorie waarin de bedrijfsactiviteit past. Daarmee wordt het in het toekomstig bestemmingsplan makkelijker om van bedrijf te wisselen binnen dezelfde milieucategorie zonder daarvoor een planologische procedure te volgen.

4. Bestemming tuin met landschappelijke waarde

Deze bestemming is toegevoegd in het nieuwe bestemmingsplan voor de gronden die niet meer in agrarisch gebruik zijn maar overduidelijk als tuin tot de woning behoren en ook zo worden gebruikt. Om de openheid en doorzichten te bewaren, is het bouwen op deze gronden niet mogelijk. 

Inloopavonden

De gemeente Lopik organiseert vijf informatieavonden voor het Bestemmingsplan Landelijk Gebied. Deze avonden zijn op verschillende dagen, in verschillende kernen. Wanneer u één van deze avonden verhinderd bent, staat het u vrij om op een andere informatieavond binnen te wandelen. Hieronder een overzicht van de verschillende informatieavonden:

Datum

Locatie

Tijdstip

Donderdag 9 mei 2019

Buurthuis d’Ouwe School
Lopikerweg oost 181 te Lopikerkapel

20.00 – 21.30 uur

Woensdag 15 mei 2019

In ’t Witte Paard
Cabauwsekade 42 te Lopik

20.00 - 21.30 uur

Donderdag 16 mei 2019

Dorpshuis De Schouw
M.A.A. Schakelplein 6 te Lopik

20.00 - 21.30 uur

Woensdag 22 mei 2019

Let op: gewijzigde locatie!

Verplaatst naar:                                   Dorpshuis Polsbroek, Dorp 32 te Polsbroek

20.00 - 21.30 uur

Woensdag 29 mei 2019

Dorpshuis XXL
Oranje-Nassaustraat 31 te Benschop

20.00 - 21.30 uur

Andere manieren van inzien

Tijdens deze informatieavonden kunt u het concept inzien. Maar het concept van het nieuwe Bestemmingsplan Landelijk Gebied (formeel: voorontwerp bestemmingsplan landelijk gebied) ligt ter inzage van 1 mei 2019 tot en met 11 juni 2019 op het gemeentehuis. Zonder afspraak bent u welkom van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Wilt u op een ander moment het plan inzien op het gemeentehuis dan moet u een afspraak maken. Daarnaast kunt u ook het plan digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze gemeentelijke website.

Hoe kunt u reageren?

Wij vragen ook om uw reactie. Deze kunt u ons op verschillende manieren kenbaar maken. Allereerst kunt u na afloop van een van de inloopavonden schriftelijk een reactie achterlaten. Het is ook mogelijk om uw inspraakreactie per post bij de gemeente Lopik kenbaar te maken. Daarnaast mag u ook digitaal reageren door een bericht te sturen naar landelijkgebied@lopik.nl en daar naast uw inhoudelijke reactie ook uw contactgegevens in te vermelden. Tot slot is het mogelijk om een mondelinge inspraakreactie te geven. Daarvoor moet u een afspraak maken met één van de medewerkers van het team Ruimtelijke ontwikkeling. Dit kunt u doen via de receptie door te bellen naar (0348) 55 99 55 of 14 0348.

Vervolg

De inspraakreacties kunnen worden in gestuurd in de periode dat u het plan kunt inzien, van 1 mei 2019 tot en met 11 juni 2019. Daarna beoordelen wij de inspraakreacties en wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dat ontwerpbestemmingsplan wordt ook weer ter inzage gelegd en daarop kunnen (wederom) zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig