Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Salmsteke Ontkiemt!’

Home > Bestemmingsplannen > Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Salmsteke Ontkiemt!’

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Salmsteke Ontkiemt!’

Start m.e.r.-procedure dijkversterking Salmsteke, Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Gedeputeerde Staten van Utrecht en Burgemeester en wethouders van Lopik maken bekend dat gestart wordt met de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) voor het dijkversterkingtraject Salmsteke. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Aanleiding

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 kilometer. Met deze dijkversterking zorgt Waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 gelden.

Voor de dijkversterking is in 2018 een NRD gemaakt voor het totale traject. Het dijkversterkingstraject Salmsteke is een deelproject van de dijkversterking van de Lekdijk. Het traject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid in Lopik tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van 2 kilometer. Dit project haakt aan bij een bredere gebiedsontwikkeling: ‘Salmsteke Ontkiemt!’, de dijkversterking wordt gecombineerd met kansen voor recreatie en natuur. Omdat dit een bredere opzet is dan in de NRD voor de Lekdijk is aangegeven, is een aparte NRD voor ‘Salmsteke Ontkiemt!’ gemaakt.

De NRD is de eerste stap om te komen tot een milieueffectrapport (MER). De ontwerp-NRD beschrijft welke effecten in de m.e.r.-procedure onderzocht gaan worden (‘reikwijdte’). Daarnaast geeft de NRD informatie over de manier waarop de effecten van de Omgevingsvisie onderzocht zullen worden en met welke diepgang (‘detailniveau’).

Het MER wordt opgesteld voor de aanpassing van het bestemmingsplan door de gemeente Lopik en het door de provincie Utrecht te zijner tijd goed te keuren Projectplan Waterwet.

Inspraak NRD

De NRD ligt van 16 december 2020 tot en met 3 februari 2021 elke werkdag ter inzage op het kantoor van HDRS: Poldermolen 2, in Houten, van 08.30 tot 17.00 uur, het Provinciehuis Utrecht: Archimedeslaan 6 te Utrecht, bij het Servicecentrum, elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur. Voor het inzien van de NRD op het gemeentehuis te Lopik dient u een afspraak te maken met één van de medewerkers van het team RO via het algemene telefoonnummer (0348) 55 99 55. De NRD is ook digitaal te vinden op de website van HDSR via https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke/ en op de website http://www.lopik.nl onder 'Bouwen en wonen', 'Bestemmingsplannen'.

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de ter inzagetermijn te reageren op de ontwerp-NRD. Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens, indienen bij de provincie Utrecht via het e-mail adres zienswijzen@provincie-utrecht.nl. of Postbus 80300, 3508 TH Utrecht t.a.v. dhr. M. Feijt. Met vragen over de NRD kunt u contact opnemen met dhr. R. Gaastra telefoon 06 - 24 58 63 24, e-mail sterkelekdijk@hdsr.nl

Vervolg

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording en zullen betrokken worden bij het op te stellen planMER. Op het moment dat het MER gereed is, is er ook gelegenheid om op het MER te reageren.

Gedeputeerde Staten van Utrecht en Burgemeester en Wethouders van Lopik, 8 december 2020.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig