Wat doet de gemeente Lopik met planvoorstellen woningbouw Benschop

Home > Bouwen en wonen > Wat doet de gemeente Lopik met planvoorstellen woningbouw Benschop

Wat doet de gemeente Lopik met planvoorstellen woningbouw Benschop

De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 het ‘Beleidskader Vitale Kernen’ vastgesteld. Het beleidskader komt voort uit de provinciale verordening die de gemeente Lopik de mogelijkheid biedt buiten - maar aansluitend aan - de kern maximaal 50 woningen per kern te bouwen. In de afgelopen maanden zijn voor de kern Benschop drie plannen ingediend. Wij zijn er van op de hoogte dat ook in de andere kernen van Lopik ideeën leven om extra woningen te bouwen. Concrete plannen daarvoor zijn ons nog niet aangeboden.

Drie planvoorstellen

De gemeente Lopik heeft met de drie initiatiefnemers gesprekken gevoerd en aanvullende informatie opgevraagd. Daarnaast heeft een aantal bewonersgroepen bij de gemeente aangegeven veel vragen te hebben en ongerust te zijn over de mogelijke consequenties van deze plannen. Ook met deze bewonersgroepen is gesproken.

Uitgangspunten en voorwaarden

Omdat de drie planvoorstellen op uitwerkingsniveau grote verschillen laten zien, is een goede vergelijking en weging aan de hand van het genoemde beleidskader niet mogelijk. In de afgelopen maanden heeft de gemeente daarom gewerkt aan het nader concretiseren van de uitgangspunten en voorwaarden op basis waarvan die afweging en beoordeling plaats zal vinden.

Initiatieffase

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 mei aangegeven dat wanneer meerdere plannen voor dezelfde kern worden ontwikkeld, de raad - op voordracht van het college - een besluit neemt welke plannen verder ontwikkeld kunnen worden. Afgesproken is dat tijdens het ontwerp- en uitwerkingsproces de plannen op drie verschillende momenten door de gemeenteraad of het college worden getoetst. We staan nu aan de vooravond van besluitvorming over de eerste fase: de zogenoemde initiatieffase.

Nader uitwerken plan(nen)

De besluitvorming leidt ertoe dat een of meerdere planinitiatieven instemming verkrijgen voor nadere uitwerking, omdat deze plannen voldoen aan de belangrijkste criteria uit het beleidskader ‘Vitale Kernen’. Het college kan aan de uitwerking nadere voorwaarden stellen, zodat het beoogde woningbouwprogramma en de beschreven plankwaliteit daadwerkelijk gerealiseerd worden. Instemming betekent dat de locatie geen bezwaar oproept, maar dat de nadere uitwerking van de plannen nog wel aan de overige criteria van de nota ‘Vitale Kernen’ moeten voldoen.

Nog geen toezeggingen gedaan of besluiten genomen

De plannen maken bij inwoners veel discussies en emoties los. Daarbij is wellicht het beeld ontstaan dat de gemeente Lopik over deze plannen al toezeggingen heeft gedaan of besluiten heeft genomen. Dat is nadrukkelijk niet het geval.

Vervolg

Op dit moment wordt een raadsvoorstel voorbereid. Wanneer de datum van besluitvorming bekend is, informeren wij u daarover tijdig.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig