Informatie voor lokale ondernemers en zzp'ers

Home > Coronavirus (COVID-19) > Informatie voor lokale ondernemers en zzp'ers

Informatie voor lokale ondernemers en zzp'ers

Beste ondernemer,

Helaas heeft Nederland te maken met een nieuwe werkelijkheid: grote delen van onze bedrijvigheid liggen stil. De coronacrisis treft onze samenleving in het hart. Om het aantal slachtoffers te beperken en te zorgen dat de gezondheidszorg het aankan, heeft het kabinet een aantal verstrekkende maatregelen genomen. Daardoor is veel werk stil gevallen. Van grote bedrijven tot kleine zelfstandigen. De economische nood is breed en acuut.

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Daartoe zijn er verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen. Het gaat om belastingmaatregelen, tegemoetkoming voor vaste lasten, kredietverstrekking, garantiestelling, subsidie voor loonkosten en inkomensondersteuning.

De maatregelen die genomen worden tegen de uitbraak van het coronavirus hebben een grote impact op werknemers, zzp’ers en bedrijven. Als gemeente kunnen wij ons voorstellen dat u veel vragen heeft.

Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Meer informatie kunt u vinden op de website van WIL.

Belangrijke maatregelen voor ondernemers zijn:

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Het is niet meer mogelijk om Werktijdverkorting (wtv-regeling) aan te vragen. De wtv-regeling is ingetrokken. Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de wtv-regeling de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Dit kunt u aanvragen bij het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Aanvragen Corona-OverbruggingsLening

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.  De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.
Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op: www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening

Aanvragen Klein Krediet Corona (KKC)

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal €10.000 en maximaal €50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer of zzp'er misschien in aanmerking voor een Bbz (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige coronamaatregelen. Meer hierover leest u op de website van Werk en Inkomen Lekstroom.

Uitstel van belasting

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vragen over financiële regelingen

Meer informatie over de financiële regelingen, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), belastingmaatregelen, energiebelastingen,Borgstelling MKB-kredieten (BKBM), Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL), Garantie Ondernemersfinanciering (GO), Qredit (verstrekken microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven), Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en Klein Krediet Corona (KKC) vindt u ook op de website van de Rijksoverheid. Lees ook de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Ik denk dat die met name van belang is voor WIL. De informatievoorziening op de website kan daarmee blijven staan. Wellicht alleen nog de link van de verlenging toevoegen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie (20-05-2020)

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.
De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket woensdag aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna één op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. De belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Noodpakket voor banen en economie 2.0

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig