Regionale energiestrategie: Een energie- en klimaatneutraal Nederland voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen

Home > Duurzaamheid en energie > Regionale energiestrategie: Een energie- en klimaatneutraal Nederland voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen

Regionale energiestrategie: Een energie- en klimaatneutraal Nederland voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Deze staan in het nationale Klimaatakkoord. 

Met het grootschalig opwekken van duurzame energie wordt ons land schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Heel veel overheden en andere partijen willen energie- en klimaatneutraal worden. Inwoners isoleren hun huis, leggen zonnepanelen op hun dak en overwegen elektrisch te gaan rijden. Steeds meer bedrijven besparen energie en zetten hun bedrijf daar, waar voldoende duurzame energie beschikbaar is. Nu gaan we er in het hele land mee aan de slag.

De opgave waar we voor staan, is groot. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met maatregelen uit het Klimaatakkoord dus we vinden het belangrijk dat ook iedereen in de regio meedoet en samenwerkt. Waar past het duurzaam opwekken, de opslag en het transport van warmte en elektriciteit in ons land? Zowel boven als onder de grond. Ruimte is schaars. En: hoe houden we dit betaalbaar? We kunnen de doelen halen door samen te werken. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig.

Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom maken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen Regionale Energie Strategieën: de RES.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Met elkaar onderzoeken de samenwerkende partijen de mogelijkheden. Waar is plek om duurzaam energie op te wekken? En hoeveel? Valt de keuze op windmolens of op bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op het energienetwerk en kan dat netwerk al die energie aan? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? Is er bij alle betrokken partijen voldoende draagvlak en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de RES. De RES is dus een manier om samen te werken aan de energietransitie. De RES is ook een document waarin elke energieregio zijn eigen keuzes maakt en beschrijft:

  • Hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit op land?
  • Wind of zon?
  • Hoe kunnen we warmtebronnen in de regio het best verdelen en benutten?
  • Kan het energienetwerk het transport van de elektriciteit, warmte of bijvoorbeeld biogas aan?
  • Hoeveel energie kunnen we besparen?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle energieregio’s samen in 2030 ten minste 35 Terawattuur (TWh) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Dat is een hele grote opgave voor alle regio’s samen.

Gemeenteraad, provinciale staten en het waterschap hebben een belangrijke rol in de RES. Zij stellen de RES uiteindelijk vast.

Duurzame energie - iedereen doet mee

Wanneer een Regionale Energiestrategie?

De concept-RES moet op 1 oktober 2020 klaar zijn.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle energieregio’s samen in 2030 ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Is het samen geen 35 TWh? Dan wordt in overleg met en vooral tussen regio’s gekeken hoe het doel wél kan worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Elke regio werkt de concept-RES verder uit tot de RES 1.0. Die moet 1 juli 2021 vastgesteld zijn door gemeenteraad, provinciale staten en het waterschap.

Elke twee jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs.

De RES richt zich op 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt. De projecten en plannen die in de RES staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. Er is inspraak mogelijk op die plannen en projecten. Op 1 januari 2025 moeten de plannen en projecten een vergunning hebben zodat ze kunnen starten. De opgave is groot, net als het belang. Laten we samen aan de slag gaan voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Wat betekent dit voor de gemeente Lopik?

Alle 16 gemeenten in de RES U16 conformeren zich aan de opgave tot 2030.

In de tweede helft van 2020 maken we een zogenaamd ‘afwegingskader zon en wind’ in de regio. Dan bepalen we de spelregels waar het wel en niet kan. Naast ruimtelijke aspecten komt hierin ook veel aandacht voor het verplichte lokale eigenaarschap. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land wordt gestreefd naar 50% eigendom van de lokale omgeving.

De provincie Utrecht stelt eind 2020 de Provinciale OmgevingsVisie (POVI) vast. Pas daarna kunnen we kijken waar en hoe wij ons deel van het U16-bod gaan realiseren.

In het concept-bod van 1,8 TWh gaat het over wat er nódig is aan duurzame energie. Het gaat daarin nog niet over hóe en wáár het kan; er zijn nog geen keuzen gemaakt, zoekgebieden aangewezen of locaties in beeld. Zover zijn we nog niet. De gemeente Lopik wil eerst afwachten of de hoogte van het concept-bod wordt geaccepteerd. Pas daarna kunnen we bepalen wat ons aandeel daarin zal zijn en gaan we in overleg met onze inwoners over mogelijke ontwikkelkeuzes.

De gemeenteraad van Lopik wordt in de raadsvergadering van 26 mei a.s. gevraagd in te stemmen met het regionale concept-bod om als regio (U16) 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken en in te stemmen met het uitgangspunt: iedereen doet mee en levert een bijdrage. De RES 1.0 wordt uiterlijk 1 juli 2021 gepresenteerd.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.regionale-energiestrategie.nl. Ook kunt u contact opnemen met Albert Tijdhof van de gemeente Lopik via albert.tijdhof@lopik.nl of tel. 0348 – 55 99 55.

Hoeveel is 1 TWh Zonnepanelen

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig