Grondwater en Hemelwater

Home > Grondwater en Hemelwater

Grondwater en Hemelwater

Hoe omgaan met grondwater en hemelwater

Per 1-1-2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken van kracht.

Onderstaande figuur geeft de essentie weer.

De zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater is vervangen door drie zorgplichten:

  • Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater
  • Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
  • Zorgplicht voor grondwatermaatregelen.

In het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) geeft Lopik aan hoe zij omgaat met deze drie zorgplichten.

Het maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van beheer openbare ruimte, bescherming van bodem en waterkwaliteit, de zorg voor het totale watersysteem worden steeds belangrijker. Ook het financiële beleid, de inzet van middelen en toenemende lastendruk zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Heeft u grondwater- en/of hemelwateroverlast?

Indien u structurele problemen ondervindt m.b.t. grondwater en hemelwater dan kunt u (digitaal) via het KCC een melding doen.

Hierbij moet duidelijk worden aangegeven;

  • Naam
  • Adres
  • Omschrijving probleem
  • Duur van het probleem (vanaf wanneer het probleem zich voordoet, structureel of seizoensgebonden)
  • Datum indiening klacht
  • De reeds genomen maatregelen (aantoonbaar)

Informatie m.b.t. grondwater en hemelwater

Via onderstaande link treft u meer infomatie aan m.b.t. grondwater en hemelwater;