Grondwater en Hemelwater

Home > Grondwater en Hemelwater

Grondwater en Hemelwater

Hoe omgaan met grondwater en hemelwater

Per 1-1-2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken van kracht.

Onderstaande figuur geeft de essentie weer.

De zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater is vervangen door drie zorgplichten:

  • Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater
  • Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
  • Zorgplicht voor grondwatermaatregelen.

In het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) geeft Lopik aan hoe zij omgaat met deze drie zorgplichten.

Het maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van beheer openbare ruimte, bescherming van bodem en waterkwaliteit, de zorg voor het totale watersysteem worden steeds belangrijker. Ook het financiële beleid, de inzet van middelen en toenemende lastendruk zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Heeft u grondwater- en/of hemelwateroverlast?

Indien u structurele problemen ondervindt m.b.t. grondwater en hemelwater dan kunt u (digitaal) via het KCC een melding doen.

Hierbij moet duidelijk worden aangegeven;

  • Naam
  • Adres
  • Omschrijving probleem
  • Duur van het probleem (vanaf wanneer het probleem zich voordoet, structureel of seizoensgebonden)
  • Datum indiening klacht
  • De reeds genomen maatregelen (aantoonbaar)

Informatie m.b.t. grondwater en hemelwater

Via onderstaande link treft u meer infomatie aan m.b.t. grondwater en hemelwater;

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig