Column burgemeester Laurens de Graaf in OnderNamen Lopikerwaard (10-07-2018)

Home > Nieuws > Column burgemeester Laurens de Graaf in OnderNamen Lopikerwaard

Column burgemeester Laurens de Graaf in OnderNamen Lopikerwaard (10-07-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 10-09-2018.

Beste lezers,

“Alles in de wereld draait om namen, of u nu ondernemer bent of politicus: u wilt een goede naam hebben.”, lees ik op de website van OnderNamen. Dat geldt ook voor Lopik natuurLek. De naam van de gemeente Lopik wordt op velerlei manieren op de kaart gezet; door het ondernemerschap, de mentaliteit van aanpakken en de cultuur van verbondenheid en betrokkenheid zoals we die in onze gemeente kennen.

Dichtbij grootstedelijke voorzieningen en een goede ontsluiting door de centrale ligging, heeft de gemeente Lopik haar karakteristieke plattelandsmentaliteit goed weten te behouden. Door deze centrale ligging kent Lopik veel midden- en kleinbedrijf (MKB) en is er een groot aandeel ZZP-ers. Er is veel lokale werkgelegenheid en er zijn enkele grote werkgevers. Al deze ondernemers vormen de motor van de sterke lokale economie. Het college maakt dankbaar gebruik van het afleggen van bedrijfsbezoeken om met eigen ogen de bedrijvigheid van Lopik steeds weer te aanschouwen.

De gemeente Lopik vervult ook een functie voor de recreant die fietsend, wandelend en vanaf het water wil genieten van ons landelijke en stoere polderlandschap. Lopik is een vitale schakel in het regionale recreatieve en landschappelijke netwerk. Ik ben dan ook trots op de vele unieke en inspirerende locaties waar de passie voor natuur en landschap niet alleen zichtbaar maar ook voelbaar is. Pareltjes die passen binnen het Lopik NatuurLek-gevoel.

Het unieke, waardevolle landschap fungeert steevast als vertrekpunt voor het verder uitbreiden en versterken van de recreatieroutes en horecagelegenheden. Een afgestemd aanbod van dagvoorzieningen en verblijfsrecreatie trekt een breder en gevarieerder publiek. Daarnaast kan door het herontwikkelen van voormalige agrarische bebouwing waardevol erfgoed worden behouden, dat bijdraagt aan het versterken van de ‘levendige linten’. Onlangs zijn in de Cultuurhistorische Waardenkaart maar liefst 700 objecten in kaart gebracht die waardevol zijn voor de geschiedenis van het landschap, het bodemgebruik en de bewoning. Die wil Lopik NatuurLek allemaal behouden.

Op het terrein van regelgeving hanteert de gemeente Lopik het uitgangspunt dat regelgeving dient als middel, niet als doel op zich. De druk op de landbouwsector resulteert in een toename van agrarische nevenactiviteiten en leegkomende boerderijen. De gemeente Lopik deed daarom vorig jaar een oproep aan (voormalige) agrarische ondernemers in het buitengebied om als nevenactiviteit een camperlocatie te beginnen. Door overnachtingsmogelijkheden aan camperaars te bieden, dragen ze bij aan de economie en het voorzieningenniveau van Lopik. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Net als inwoners en ondernemers wordt ook de gemeente Lopik zich steeds meer bewust van het belang van het duurzaam omgaan met ons gebied. Het gemeentebestuur is blij met initiatieven als die van de Stichting Duurzaam Lopikerwaard en ondersteunt de doelstellingen van de stichting van harte. Door zelf of met anderen energie op te wekken, schoon vervoer te realiseren, minder afval te produceren, energie te besparen en verstandig om te gaan met energiebronnen wordt economische bedrijvigheid gestimuleerd en wordt een positieve bijdrage geleverd aan het leefklimaat in de Lopikerwaard.

Met elkaar zetten we de goede naam Lopik op de kaart, NatuurLek!

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Lopik

Laurens de Graaf

Column burgemeester Laurens de Graaf in OnderNamen Lopikerwaard