Conceptbegroting 2021-2024 en mogelijkheid tot inspreken (09-10-2020)

Home > Nieuws > Conceptbegroting 2021-2024 en mogelijkheid tot inspreken

Conceptbegroting 2021-2024 en mogelijkheid tot inspreken (09-10-2020)

RSS

Donderdag 8 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders van Lopik de begroting 2021 – 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Net zoals veel andere gemeenten in Nederland verkeert  ook de gemeente Lopik in financieel zwaar weer. Niet eerder moest het college een begroting presenteren met zo’n groot tekort. In 2021 komt de gemeente € 2,6 miljoen te kort om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Naast de begroting heeft het college ook een eerste begrotingswijziging aan de gemeenteraad aangeboden. Deze eerste begrotingswijziging bevat voorstellen om te zorgen dat in 2024 de uitgaven weer in evenwicht zijn met de inkomsten.

Zorgkosten

De gemeente Lopik is niet uniek in Nederland, heel veel gemeenten worstelen dit jaar met het op orde krijgen van het huishoudboekje. Belangrijkste oorzaak is de enorme stijging van de kosten in het sociale domein. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg en de Wmo loopt de zorgbehoefte enorm op. In 2017 gaf Lopik in totaal € 9,4 miljoen uit aan zorgkosten en uitkeringen. Voor 2021 is hier € 11,9 miljoen voor begroot. Een stijging van ruim € 2,5 miljoen, oftewel € 175 per inwoner. De vergoeding die de gemeente vanuit het Rijk krijgt voor deze taken is wel iets gestegen maar lang niet in deze omvang.

Personele kosten

Naast de kosten in het sociale domein stijgen ook de personele kosten hard. Ook dit heeft te maken met de extra taken die de gemeente krijgt en heeft gekregen van de Rijksoverheid. In het sociale domein zijn veel veranderingen en om te zorgen dat Lopik die taken ook kan uitvoeren, moet er personeel worden aangenomen. Daarnaast kost bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet heel veel geld. En ook de uitvoering van het klimaatakkoord moet deels door gemeenten worden gedaan.

Kosten automatisering en coronacrisis

Ook kost automatisering steeds meer geld om te zorgen dat aan alle eisen van deze tijd kan worden voldaan. In een relatief kleine gemeente als Lopik wordt dit extra pijnlijk duidelijk doordat de landelijke overheid wel de taken overdraagt maar er nauwelijks extra geld bij geeft. Dus moeten relatief weinig inwoners deze kosten opbrengen.

Daarnaast leven we in een zeer bijzondere tijd. De coronacrisis heeft nu al voor veel extra kosten gezorgd en de toekomst is uiterst onzeker.

Geen eenvoudige keuzes

Ondanks dit alles heeft het college getracht toch een begroting op te stellen die Lopik in staat moet stellen de komende jaren door te komen. Maar daarvoor moeten wel hele zware offers worden gebracht.

In de eerste begrotingswijzing doet het college voorstellen aan de gemeenteraad op welke wijze de begroting weer in evenwicht kan worden gebracht. Er moet in 2024 minimaal € 1,5 miljoen minder worden uitgegeven of meer binnenkomen. Omdat naast de uitkering van het Rijk de gemeentelijke belastingen de enige andere manier is om extra geld binnen te krijgen, stelt het college de raad voor om de OZB de komende jaren fors te laten stijgen. Daarnaast is er uitgerekend wat de sluiting van het zwembad oplevert. Dit is een flink bedrag wat gelijk staat aan ongeveer 15% OZB-verhoging.

Subsidies verenigingsleven en voorzieningen als buurt- en dorpshuizen ongemoeid

Om tot een sluitende begroting te komen zijn er helaas geen eenvoudige keuzes meer te maken. Ook in het sociale domein ontkomen we er niet aan om bijdragen aan zorgbehoevenden te verlagen zodat we de trend van steeds verder stijgende uitgaven kunnen keren. Het college heeft er voor gekozen om voorstellen te presenteren die het zo belangrijke vrijwilligerswerk in de gemeente laat blijven.

Alle subsidies blijven op het peil van 2020 wat het college betreft. Het college laat ook de voorzieningen in de verschillende kernen zoals buurt- en dorpshuizen ongemoeid.

Wat als geen sluitende meerjarenbegroting wordt vastgesteld

Als de raad geen sluitende meerjarenbegroting vaststelt dan komt de gemeente Lopik onder toezicht te staan van de provincie Utrecht. In dat geval moet de gemeente een herstelplan maken om alsnog tot een sluitende begroting te komen. In de praktijk houdt dat in dat de lokale belastingen maximaal worden verhoogd. Voor Lopik betekent dit dat de OZB met ongeveer 30% moet worden verhoogd. Mocht ook dat niet voldoende zijn dan krijgt de gemeente een zogenaamde artikel 12-status en moet de provincie Utrecht alle uitgaven goedkeuren. Een andere optie is dat de provincie de gemeente vraagt om na te gaan denken over verregaande samenwerking met andere gemeenten wat op termijn tot een herindeling zou kunnen leiden.

Commissie- en raadsvergadering

De Conceptbegroting 2021-2024 wordt ter bespreking voorgelegd aan de raad in de commissievergadering van dinsdag 20 oktober 2020 en wordt door de raad vastgesteld in de vergadering van 3 november 2020. Beide vergaderingen zijn te volgen via www.lopik.nl/livevergadering

De Conceptbegroting 2021-2024 en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op onze website www.lopik.nl onder de knop Politiek en Organisatie > Raads- en commissievergaderingen > 20 oktober 2020.

Inspraakreacties

Vanwege het coronavirus vinden de commissie- en raadsvergadering niet plaats in de raadzaal, maar wordt de vergadering digitaal gehouden.

Wanneer u gebruik wilt maken van het inspreekrecht (het kenbaar maken van uw visie aan de leden de commissie) kunt u daarom kiezen uit de volgende varianten:

  1. U kunt uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 uw schriftelijke reactie mailen naar griffie@lopik.nl. Uw reactie wordt dan tijdens de commissievergadering voorgelezen door de griffier. Uw schriftelijke reactie moet in maximaal 5 minuten voor te lezen zijn;
  2. U kunt uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 een mail zenden naar griffie@lopik.nl om te melden dat u tijdens de digitale vergadering, via Zoom, maximaal 5 minuten wilt inspreken.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig