Gemeenten maken gezamenlijke toekomstschets voor Lopikerwaard (28-04-2020)

Home > Nieuws > Gemeenten maken gezamenlijke toekomstschets voor Lopikerwaard

Gemeenten maken gezamenlijke toekomstschets voor Lopikerwaard (28-04-2020)

RSS

Hoe ziet de Lopikerwaard er anno 2040 uit? Dat hebben de vijf Lopikerwaard-gemeenten: Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden samen met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)  vastgelegd in de ‘Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040’. Samen hebben zij uitgangspunten geformuleerd voor verdere groei  en ontwikkeling van wonen, werken, mobiliteit, energie en recreatie in de Lopikerwaard. Deze uitgangspunten helpen de afzonderlijke gemeenten bij het samenstellen van hun eigen omgevingsvisie. 

De vlakke groene weiden met de typische cope verkaveling (de overeenkomst tussen de landheer en de ontginner heette een ‘cope’)  worden gezien als een belangrijke gemeenschappelijke waarde. Deze gezamenlijk opgestelde  ‘Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040’, geeft richting aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen en het unieke polderlandschap van de Lopikerwaard. Het gaat over woningbouw, economische ontwikkeling, duurzame en toekomstbestendige agrarische sector, energietransitie, bereikbaarheid en recreatie. De colleges in de vijf gemeenten hebben de agenda ter vaststelling aangeboden aan hun gemeenteraden, het bestuur van het HDSR heeft de agenda inmiddels vastgesteld.

Woningbouw

In 2040 willen de Lopikerwaard gemeenten minimaal 9000 woningen gerealiseerd hebben. Uitgesplitst per gemeente betekent dat: circa 300 woningen in Lopik, 430 woningen in Montfoort, 700 woningen in Oudewater, 2.500 woningen in IJsselstein en 4.700 woningen in Woerden. Om voldoende woningbouw te kunnen realiseren rond kleinere woonkernen is het van belang dat vrijgekomen agrarisch gebied benut kan worden. De gemeenten willen zowel binnen als buiten de rode contouren, de begrenzing van het stedelijk gebied, kunnen bouwen.

Economie en duurzame agrarische sector

De Lopikerwaard gemeenten willen ruimte voor lokale bedrijvigheid blijven bieden. Dat geldt zowel voor de maakindustrie als de agrarische sector. De agrarische sector is historisch verbonden met het landschap. Voor alle overheden is een rol weggelegd om samen met de boeren te werken aan een toekomstbestendige agrarische sector, die zich kenmerkt door kringlooplandbouw: een nieuwe afspraak tussen boer en burger.

Bereikbaarheid

De regio is sterk auto-afhankelijk. Vooral rond kleine kernen laat het openbaar vervoer te wensen over.  Door OV-overstappunten in IJsselstein en Woerden te realiseren en het regionaal fietsnetwerk te versterken kunnen meer mensen voor een duurzame manier van reizen kiezen.

Energietransitie

De vijf gemeenten wekken in hun gebied voldoende energie op om in de eigen behoefte te voorzien. Daarnaast willen ze in U16 verband de stad Utrecht en Nieuwegein helpen. Binnen deze gemeenten is waarschijnlijk onvoldoende ruimte om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat Nieuwegein en Utrecht alle eigen mogelijkheden volop hebben benut, de zonnepanelen en windmolens die worden geplaatst  goed in het Lopikerwaardse landschap worden ingepast en de lokale inwoners moeten als investeerder of ondernemer kunnen profiteren van deze ontwikkeling.

Recreatie

Het open en waterrijke landschap van het Groene Hart wordt niet alleen door de eigen inwoners in de Lopikerwaard gewaardeerd. Ook voor inwoners van de stad Utrecht is het een belangrijk recreatiegebied. De Lopikerwaard gemeenten willen het natuurnetwerk versterken en ruimte geven aan natuur en een biodivers landschap, en daarnaast aandacht besteden aan educatie. Zij vragen ondersteuning om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden en de bodemdaling af te remmen. Verdere ontwikkeling van wandel- en fietspaden is nodig. Soms worden deze doorkruist door snelwegen. Voor deze barrières moeten oplossingen worden gevonden.

Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040

Al deze uitgangspunten staan beschreven in de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 die door de vijf colleges van B&W is aangeboden aan hun gemeenteraden. Na vaststelling door de gemeenteraden kan de agenda ook werken als bouwsteen  voor de Omgevingsvisies per gemeente. Bij gemeentelijke omgevingsvisies vindt participatie plaats met de inwoners en maatschappelijke organisaties. In het proces tot de totstandkoming van de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 heeft de Provincie Utrecht ook nadrukkelijk bijgedragen.

Gerrit Spelt, voorzitter van de stuurgroep Omgevingsagenda Lopikerwaard, zegt: “Wij hebben als overheden besloten de handen ineen te slaan en een intensief ontwikkelproces met ambtenaren, bestuurders en gemeenteraden in te gaan. Het was een boeiend en constructief proces, inclusief maar liefst vijf radenconferenties met de aangesloten gemeenteraden en bestuursleden van het HDSR. Wij hebben met elkaar over de gemeentegrenzen en belangen heen gekeken. Ik ben er erg trots op dat het gelukt is een gezamenlijke ambitie en integraal ruimtelijk toekomstperspectief te ontwikkelen. Dit is allemaal helemaal in de geest van de nieuwe Omgevingswet die op ons afkomt.”