Toekomst gemeente Lopik (11-02-2021)

Home > Nieuws > Toekomst gemeente Lopik

Toekomst gemeente Lopik (11-02-2021)

RSS
Dit item is verlopen op 08-07-2021.

Vanavond (23 maart) neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de gemeente Lopik.

Wilt u de raadsvergadering volgen? Dat kan digitaal via www.lopik.nl/livevergadering

Beluister ook het radio-interview dat wethouder Gerrit Spelt vandaag gaf aan RTV Utrecht: ⤵️
Wordt Lopik opgeslokt? 'Bang zijn is een slecht uitgangspunt'

Al langere tijd denkt de gemeente Lopik onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ na over haar toekomst. Daarbij staat steeds de vraag centraal wat voor gemeente we willen zijn en wat de beste en betaalbare manier is om onze inwoners nu en in de toekomst te (be)dienen. Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn de afgelopen twee jaar meerdere bijeenkomsten belegd en gesprekken gevoerd. Ook is de notitie ‘Lopik of Loopjij’ geschreven. In de notitie worden drie richtinggevende sporen beschreven. De keuze voor één van deze drie sporen, is de basis voor de toekomst van de gemeente Lopik.

Er is al vele jaren onvoldoende personeel en geld om de wetten uit te voeren die door het Rijk zijn gedecentraliseerd. Denk daarbij aan het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit vraagt om een passende organisatie. In een relatief kleine gemeente als Lopik wordt extra pijnlijk duidelijk dat de landelijke overheid wel taken overdraagt maar er nauwelijks extra geld bij geeft. De bijeenkomsten, gesprekken en financiële documenten van de afgelopen jaren kenmerkten zich door herhaaldelijke constateringen dat er veel meer geld nodig is. Relatief weinig inwoners moeten deze kosten opbrengen, waardoor de betaalbaarheid onder druk komt te staan. Zijn we bijvoorbeeld bereid om jaarlijks € 350 extra per huishouden te vragen om een zelfstandige gemeente te kunnen blijven?

De benodigde investering in de organisatie is steeds uitgesteld in de hoop dat er betere tijden zouden aanbreken. Helaas moeten we ook steeds vaststellen dat die betere tijden niet aanbreken. Sterker nog, de coronacrisis zorgt voor veel extra kosten en de toekomst is uiterst onzeker. Als we nu niets doen, moeten we de komende jaren zeer waarschijnlijk veel lokale voorzieningen stopzetten met het risico daarna alsnog te moeten besluiten de koers van de gemeente Lopik te wijzigen. Tijd dus om nu richting te bepalen.

Drie subvragen

Een analyse van de huidige ontwikkelingen, resulteert - naast de centrale vraag wat voor gemeente we willen zijn en wat de beste manier is om onze inwoners nu en in de toekomst te (be)dienen - in de volgende drie vragen:

1. Is de gemeente Lopik in staat om dienstverlening te verlenen die mag worden verwacht in 2021 en verder?
2. Is de gemeente Lopik in staat om de juiste strategische keuzes te maken in het belang van onze inwoners?
3. Is de gemeente Lopik in staat om innovatief bezig te zijn en kan niet alleen reactief maar ook proactief worden gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente?

Voorgestelde sporen:

Spoor 1: Basisdienstverlening

Lopik verleent alleen basisdienstverlening zoals het verstrekken van paspoorten, verlenen van vergunningen, onderhoud van de openbare ruimte en het continueren van de huidige Wmo- en jeugdzorgtaken. Er is geen ruimte meer om lokaal beleid te maken wat inhoudt dat taken worden uitgevoerd op de manier zoals anderen dat bepalen. ‘Anderen’ kan een andere gemeente zijn maar ook een samenwerkingsverband van gemeenten. Voor het exploiteren van voorzieningen is geen ruimte meer, het zwembad kan alleen open blijven met de inzet van vrijwilligers. Grote opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, toekomstige woningbouw enzovoorts worden niet opgepakt. In deze variant blijft Lopik zelfstandig en blijven de lokale belastingen ongeveer op het huidige niveau.

Spoor 2: Basisdienstverlening en strategische vraagstukken

Lopik verleent basisdienstverlening en is in staat om de juiste strategische keuzes te maken in het belang van onze inwoners. In deze variant blijft Lopik een zelfstandige gemeente maar moet er wel een aanzienlijke investering in de organisatie worden gedaan. Op dit moment is met name de strategische beleidscapaciteit zwaar onvoldoende en is Lopik voor een groot deel afhankelijk van regionale partners. Nieuwe opgaven worden nu onvoldoende ingevuld en dit is niet in het belang van de inwoners van Lopik. De investering in de organisatie om dit wel mogelijk te maken, bedraagt minimaal € 2 miljoen (jaarlijks € 350 extra per huishouden), dat via de OZB moet worden opgebracht.

Spoor 3: Basisdienstverlening, strategische vraagstukken en proactief zijn

Naast basisdienstverlening en het maken van de juiste strategische keuzes in het belang van onze inwoners is Lopik in staat om innovatief bezig te zijn. Lopik is in plaats van een reactieve gemeente een proactieve gemeente waar wordt gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente. Doordat Lopik een gemeente is met veel landelijk gebied hebben de energietransitie en de klimaatadaptatie veel invloed op het landschap. Dit vraagt veel strategische beleidscapaciteit en dat is financieel niet op te brengen door 14.000 inwoners. Daarom is voor deze variant een bestuurlijke opschaling, in gewoon Nederlands, een herindeling noodzakelijk.

Vervolgtraject

De toekomst van de gemeente Lopik wordt besproken in de raadscommissie-vergadering van donderdag 11 maart a.s. en in de raadsvergadering van dinsdag 23 maart a.s. Beide vergaderingen zijn te volgen via www.lopik.nl/livevergadering

Binnen één week na de raadsvergadering worden de besluiten die zijn genomen door de raad van de gemeente Lopik gepubliceerd op https://lopik.raadsinformatie.nl/

Inspreken

Vanwege het coronavirus vinden de commissievergadering en de raadsvergadering niet plaats in de raadszaal. Beide vergaderingen worden digitaal gehouden (via Zoom).

Wanneer u gebruik wilt maken van het inspreekrecht (het kenbaar maken van uw visie aan de leden van de commissie) kunt u daarom kiezen uit de volgende varianten:

1. U kunt uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 uw schriftelijke reactie mailen naar griffie@lopik.nl. Uw reactie wordt dan tijdens de commissievergadering voorgelezen door de griffier. Uw schriftelijke reactie moet in maximaal 5 minuten voor te lezen zijn;

2. U kunt uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 een mail zenden naar griffie@lopik.nl om te melden dat u tijdens de digitale vergadering via Zoom (maximaal 5 minuten) wilt inspreken.

Vragen en antwoorden

In het document 'Vragen en antwoorden' hebben we een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en de antwoorden. Misschien staat uw vraag er niet tussen. Stel dan uw vraag via communicatie@lopik.nl of bel (0348) 55 99 55.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig