Reconstructie Benedeneind NZ Benschop

Home > Projecten > Reconstructie Benedeneind NZ Benschop

Reconstructie Benedeneind NZ Benschop

UPDATE 28 SEPTEMBER

Voortgang project

In juni 2021 kregen de bewoners van Benedeneind Noordzijde (NZ) de gelegenheid om een enquête in te vullen waarin de mening werd gevraagd over de inrichting en de veiligheid van het Benedeneind NZ. Ook was er een mogelijkheid om suggesties voor de reconstructie door te geven. De vele reacties die zijn ontvangen hebben we meegenomen bij het verder uitwerken van het definitieve ontwerp.

Eind augustus is door het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp vastgesteld. Het definitieve ontwerp vindt u onderaan deze pagina.

De locaties voor 'groen sturen' zijn op dit moment nog niet bepaald. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2022 van start gaan. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt dit op de website vermeld en worden de bewoners van Benedeneind NZ daarover geïnformeerd.

Verkeersmaatregelen en inrichting weg

  • Het besluit is genomen om geen verkeerspalen toe te passen op het Benedeneind NZ, omdat dit op meerdere bezwaren stuit. Met name het keren en draaien van vrachtwagens en pakketbezorgers verhoogd het aantal verkeersbewegingen en kan onveilige situaties veroorzaken.
  • De breedte van de weg is op dit moment wisselend. Om een rustiger beeld te realiseren, wordt de hele weg 3,10 meter breed.
  • De maximumsnelheid op het Benedeneind NZ wordt 30 kilometer per uur.
  • Ter hoogte van de bruggen komt een duidelijke overgang van 60 naar 30 km/uur met bebording en markering. Het wegdek van de bruggen wordt bovendien, net als op andere plekken in de gemeente (zoals op de kruising van de Lopikerweg met de Zijdeweg, Vrijheidslaan en Churchill-laan), geaccentueerd met rood asfalt en voorzien van een snelheidsremmende rammelstrook.
  • Er worden vijf bomen gekapt die aan het einde van hun levensduur zijn en deze bomen worden vervangen. Naast het herplanten van de bomen wordt ook ingezet op natuurlijk sturen met groen. Hiermee wordt het wegbeeld optisch versmald waarmee de verwachting is dat de snelheid ook zal afnemen. De exacte locaties van de optische versmallingen zijn nog niet bekend.

Resultaten enquête en definitief ontwerp

De resultaten van de enquête (Bijlage 1) en het definitief ontwerp (Bijlage 2, blad 1 t/m 4) vindt u onderaan deze pagina of door hieronder op de 1 t/m 5 genummerde linken te klikken:

  1. Bijlage 1 Resultaten Enquete inzake reconstructie Benedeneind Noordzijde
  2. Bijlage 2_2021-0066_Reconstructie Benedeneind nz_DO_Blad 1
  3. Bijlage 2_2021-0066_Reconstructie Benedeneind nz_DO_Blad 2
  4. Bijlage 2_2021-0066_Reconstructie Benedeneind nz_DO_Blad 3
  5. Bijlage 2_2021-0066_Reconstructie Benedeneind nz_DO_Blad 4

Inleiding

Het Benedeneind Noordzijde (NZ) is een erftoegangsweg van circa 4,2 km lang in het buitengebied tussen de N204 en Polsbroekerdam. De huidige inrichting van de weg is ontstaan tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’80, waarmee deze circa 40 jaar oud is. Het Benedeneind NZ heeft de functie van erfontsluiting voor de aanliggende woningen en bedrijven. In tegenstelling tot het Benedeneind Zuidzijde heeft de noordzijde geen gebiedsontsluitende functie voor autoverkeer. Daarom is de noordzijde aanzienlijk smaller dan de zuidzijde. Ondanks dat het geen hoofdfietsroute betreft, wordt de weg veel gebruikt door fietsers, zoals naar schoolgaande kinderen, bewoners en recreanten. De locatie van het Benedeneind NZ is in onderstaande afbeelding weergegeven in zwart.

Projectgrens Reconstructie Benedeneind NZ

Aanleiding

De aanleiding van het project is dat de afgelopen jaren de bestaande asfaltverharding van het Benedeneind NZ sterk achteruit is gegaan. Het wegdek is inmiddels dusdanig slecht dat de weg gevaarlijk is geworden, met name voor fietsers. Uit nader onderzoek is ook gebleken dat de staat van de gehele asfaltconstructie en de fundering van hoogovenslakken dusdanig slecht is, dat een reconstructie noodzakelijk is.

Ontwerp

Het vervangen van de rijbaan biedt de mogelijkheid om de inrichting van de weg aan te passen. Bij de uitwerking van het ontwerp wordt integraal gekeken naar onderhoudsopgaven van de diverse beheerdisciplines en optimalisaties van de openbare ruimte. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de functie en de indeling van de weg gelijk blijven. De rijbaan krijgt een vaste breedte en daarmee een rustigere uitstraling.

Als voorbereiding op het project is juni jl. de mening gevraagd aan de bewoners van het Benedeneind NZ middels een enquête over de inrichting en veiligheid van deze weg en is een voorstel gedaan tot het plaatsen van 4 verkeerspalen.

Op de enquête is massaal gereageerd en ook hebben we via andere kanalen diverse reacties gekregen. Deze reacties hebben we meegenomen in de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp.

Voortgang en planning

Op 13 juli jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het integrale projectvoorstel voor reconstructie van het Benedeneind NZ te Benschop. Daarvoor is een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld.

Eind augustus, begin september 2021 worden het Voorlopig Ontwerp en de Inkoopstrategie aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders voor akkoord.

Na instemming van het college van burgemeester en wethouders is het de planning dat de werkzaamheden eind 2021 begin 2022 van start gaan.

De bewoners van Benedeneind NZ ontvangen medio september een brief over de uitkomst van de enquête en een update over de voortgang van de werkzaamheden.

Contact

Naam               Deborah Knuistingh Neven

Functie             Werkvoorbereider

Telefoon           0348-559973

E-mail              deborah.neven@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig