Reconstructie De Weide

Home > Projecten > Reconstructie De Weide

Reconstructie De Weide

Aanleiding

De Weide is een straat in de wijk Lopik Oost. De wijk is aangelegd in de jaren ’70 en sindsdien enkele malen opnieuw opgehoogd. De laatste herinrichting dateert van medio jaren ’90.

 

Inmiddels zijn grote delen van de wijk weer verzakt. Sommige delen van de wijk zijn dusdanig verzakt dat kabels, leidingen en huisaansluitingen onder spanning komen of zijn komen te staan. Daarnaast is het parkeren in de wijk in de loop van de jaren een probleem geworden. Daarom wordt een deel van de wijk opgehoogd en opnieuw ingericht. Dit project wordt als pilot beschouwd voor toekomstige ophogingen in de rest van de wijk.

Projectgrens

Binnen dit project wordt één straat in de wijk opgehoogd, de straat waar de meeste verzakkingen zijn opgetreden. De projectgrens is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Ontwerp pilotproject

De straat De Weide wordt opnieuw ingericht, waarbij het onderliggende riool en de nutsvoorzieningen worden vervangen en de straat wordt opgehoogd met lichtgewicht materiaal. Tijdens de voorbereidingen van het project is een inrichtingsschets gemaakt voor de inrichting. Dit ontwerp dient als basis voor het definitieve ontwerp. Aandachtspunten voor het ontwerp zijn onder andere:

  • de hoogte van de nieuwe bestrating;
  • meer parkeergelegenheid;
  • bereikbaarheid van de inritten in relatie tot groenvoorzieningen.

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners.

Opritten en schuren

Naast het ophogen van de straat biedt de gemeente in dit pilotproject aan om de aangrenzende opritten op te hogen en bij te dragen aan het vervangen van de schuren van bewoners. De gemeente biedt bewoners het volgende aan:

  • Ophogen van de oprit met lichtgewicht materiaal;
  • Vervangen van de nuts- en rioolaansluitingen;
  • Aanbrengen van een nieuwe fundering van de schuur.

Onder voorbehoud dat bewoners zelf de volgende bijdrage leveren:

  • Verwijderen van de schuur;
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van de inrichting van de oprit;
  • Bekostigen van de nieuwe schuur.

Planning

De planning is als volgt:

Uitvoeren veldwerk onderzoeken           oktober – november 2018

Voorbereidingstijd nutsbedrijven            4e kwartaal 2018 t/m 2e kwartaal 2019

Afronden ontwerp                                   4e kwartaal 2018 t/m 1e kwartaal 2019

Opstellen contract en aanbesteding       2e kwartaal 2019

Start uitvoering werkzaamheden            3e kwartaal 2019

Participatie

In het voortraject zijn verschillende bewonersavonden gehouden. Vanaf oktober 2018 voert het projectteam persoonlijke gesprekken met bewoners om de wensen te inventariseren met betrekking tot het ontwerp, de werkzaamheden aan de opritten en de schuren en de herinrichting van de straat. De uitkomst van deze gespreken nemen we mee bij de uitwerking van het ontwerp.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de straat niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Bovendien kunnen auto’s tijdelijk niet op de parkeerplaatsen in de straat worden geparkeerd. De aannemers spannen zich in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden de bewoners hierover geïnformeerd.

Contact

Naam               Paul Verweij

Functie             Projectleider gemeente

Telefoon           0348-559920

E-mail              paul.verweij@lopik.nl