Reconstructie kruising Polsbroekerdam

Home > Projecten > Reconstructie kruising Polsbroekerdam

Reconstructie kruising Polsbroekerdam

Update 2 juli 2021

Dinsdag 22 juni 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verstrekken van een krediet voor de reconstructie van de kruising in Polsbroekerdam. We hopen eind 2021 daadwerkelijk buiten van start te gaan met voorbereidende werkzaamheden aan de kruising en begin 2022 van start te gaan met de civiele werkzaamheden. Dit is een indicatieve planning, voor uitvoering van de werkzaamheden zijn we ook afhankelijk van derden. Zodra er meer duidelijk is over de definitieve planning dan wordt de planning op de website vermeld.

Op donderdag 29 april jl. heeft de gemeente Lopik een bewonersbijeenkomst georganiseerd over de herinrichting van de kruising in Polsbroekerdam.

Met het oog op de toen geldende coronamaatregelen was er de mogelijkheid om een afspraak van 15 minuten te reserveren om het ontwerp in te zien en een reactie te geven op het ontwerp. Van deze mogelijkheid hebben ongeveer 40 huishoudens gebruikgemaakt. We zijn blij met deze grote opkomst.

Inmiddels zijn de reacties die we hebben ontvangen, bekeken en willen we u hierover kort informeren. Allereerst zijn we blij met de vele positieve reacties die we hebben ontvangen op het ontwerp. Het merendeel van de aanwezigen was positief over de uitstraling die de kern krijgt. Daarnaast hebben we enkele op- en aanmerkingen ontvangen over uiteenlopende onderwerpen.

Onderstaand een samenvatting van de reacties die we hebben ontvangen tijdens de bewonersavond.

Verzoek om drempel Damweg (zuidkant richting Lopik)

Een aantal bewoners van de Damweg richting Lopik heeft het verzoek gedaan om een drempel aan te brengen om de snelheid van het verkeer te verlagen.

Damweg tussen Het Wapen van Benschop en Noordzijdseweg 237

Meerdere bewoners hebben een reactie gegeven op de versmalling die in het ontwerp is getekend ter hoogte van Het Wapen van Benschop. De weg is in de bestaande situatie  al smal. Gevraagd is om rekening te houden met groot landbouwverkeer en met het verkeer dat ‘in treintjes’ komt aangereden uit Oudewater waardoor het verkeer kan opstoppen. Ook het verkeer richting Oudewater moet voldoende ruimte hebben om te wachten zonder daarbij op de kruising te moeten blijven staan.

Oversteekplaatsen fietsers

Beide oversteekplaatsen voor fietsers zijn ook als aandachtspunt ingebracht. Aan de zuidzijde van de Damweg kan een drempel en/of versmalling bij de oversteekplaats wellicht een veiligere situatie creëren.

Optimalisatie plaats van diverse versmallingen

Er zijn meerdere (kleine) reacties gegeven over de locaties van de geplande versmallingen. Dit heeft voornamelijk te maken met de toegankelijkheid van de opritten van of naar de woningen bij de geplande versmallingen. Ook is gevraagd om goed te kijken naar de plaats waar de bomen komen.

Abri

Het merendeel van de bewoners heeft aangegeven dat ze de abri niet belangrijk vinden en dat een eenvoudige opstapplaats voldoende is.

Overig

 • We hebben verzoeken ontvangen om meer bankjes te plaatsen.
 • Er zijn vragen gesteld over de duikers.
 • Enkele bewoners hebben zorgen geuit over de klinkers omdat deze ook trillingen en geluidsoverlast kunnen veroorzaken en mogelijk kapot worden gereden door het zware verkeer.
 • We hebben een aantal opmerkingen ontvangen over details op de tekening.
 • Vragen van persoonlijke aard, die we niet in dit verslag verwerken maar wel bij de uitwerking van het definitieve ontwerp meewegen.

12 april 2021

Op donderdag 29 april a.s. presenteren wij het nieuwe ontwerp voor de kruising in Polsbroekerdam. Omwonenden zijn van harte welkom voor een inloopmoment op donderdag 29 april 2021 tussen 16.00 en 20.00 uur in 'Het Wapen van Benschop',Benedeneind NZ 478 te Benschop.

Maatregelen coronavirus

We vinden het belangrijk om het nieuwe ontwerp ‘op papier’ aan omwonenden en andere belangstellenden te presenteren en eventuele vragen persoonlijk te beantwoorden en/of een nadere toelichting te geven. Wij treffen passende maatregelen in verband met het coronavirus. Daarom is het nodig om vooraf in te schrijven voor een inloopmoment van 15 minuten per inschrijving (maximaal 2 personen per adres). Dit kan door het reserveren van een tijdslot via de knop 'Maak hier uw afspraak'. Het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand is verplicht en we verzoeken u om na afloop van uw inloopmoment de locatie zo spoedig mogelijk te verlaten.

Maak hier uw afspraak

Als het niet lukt om via de website in te schrijven, kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via Marlene de With. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0348 - 55 99 15.

Aanleiding project

Zowel voor omwonenden als voor de gemeente Lopik is de verkeersveiligheid van de kruising in Polsbroekerdam een grote zorg. Het kruispunt wordt gezien als onoverzichtelijk en onveilig, vooral omdat er hard wordt gereden. Daarom heeft de gemeenteraad van Lopik op 22 november 2016 opdracht gegeven voor het ontwerpen van een duurzaam veilige inrichting van de bebouwde kom van Polsbroekerdam.

Minirotonde

Naar aanleiding van een variantenstudie in de periode begin 2017 tot medio 2018, waarbij ook enkele bewoners betrokken zijn geweest, is de voorkeur uitgesproken voor de realisatie van een minirotonde. Bij de verdere uitwerking is gebleken dat het ontwerp van de minirotonde niet past binnen de beschikbare ruimte. Daarnaast bracht het ontwerp enkele andere bezwaren met zich mee, zoals noodzakelijke grondverwervingen, technische risico’s, afbreuk aan kwaliteit van de kern Polsbroekerdam en het ontbreken van een totaaloplossing voor de gehele bebouwde kom. Daarom hebben we besloten om het ontwerp van de minirotonde los te laten en op zoek te gaan naar een andere passende oplossing.

Nieuw ontwerp

Het nieuwe ontwerp gaat uit van een herinrichting van de weg binnen de gehele bebouwde kom van de kern Polsbroekerdam. De nieuwe ontwerptekening vindt u als bijlage op deze pagina. Verderop op deze pagina beschrijven we hoe we tot dit ontwerp zijn gekomen en waarom de ontwerpkeuzes zijn gemaakt.

Budget en planning

Voor dit project moet nog budget beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad. Wij verwachten dit project rond de zomer van 2021 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Wanneer de gemeenteraad instemt met dit project, kunnen we naar verwachting in de tweede helft van 2021 met de werkzaamheden starten. De planning is onder andere afhankelijk van het verloop van de technische voorbereiding, afstemming met nutsbedrijven en vergunningprocedures. Voordat we met de werkzaamheden beginnen, worden omwonenden hierover nader geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u algemene vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met onze werkvoorbereider Deborah Knuistingh Neven. Zij is bereikbaar via e-mail deborah.neven@lopik.nl en telefoonnummer 0348 - 55 99 73.


Bijlage 1: Toelichting op het ontwerp

Algemeen

Het doel van het ontwerp is het realiseren van een duurzaam veilige inrichting van de bebouwde kom van Polsbroekerdam. De gedachte achter een duurzaam veilige infrastructuur is dat de weg op zo'n manier wordt ingericht dat het duidelijk is welk gedrag van de weggebruiker wordt verwacht. Het ontwerp bestaat uit een combinatie van maatregelen binnen de bebouwde komgrens. De projectgrens van de minirotonde (blauw) en die van het nieuwe ontwerp (rood) zijn weergegeven op onderstaande afbeelding.

Projectgrens ‘Reconstructie kruising Polsbroekerdam’

Bij het opstellen van het ontwerp is niet alleen gekeken naar het verkeerskundige aspect, maar ook naar de functie en uitstraling van het gebied, de leefomgeving rondom de kruising, de ruimtelijke kwaliteit en de functie van de weg. Een eerste impressie van het ontwerp is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Impressie nieuw ontwerp

Maatregelen

Concreet bestaat het ontwerp uit de volgende maatregelen:

 • Een duidelijke en herkenbare overgang op de bebouwde komgrens met een uniforme uitstraling.
 • Opvallende suggestiestroken binnen de bebouwde kom met een rode kleur.
 • Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van een groene wegversmalling of een geaccentueerd kruisingsvlak met een rode kleur.
 • Het gebied rondom de kruising (het centrum) wordt uitgevoerd in gebakken straatstenen (klinkers) en voorzien van trottoirs. De overgang naar het centrum wordt ingeleid met een groene wegversmalling waarbij verkeer dat het centrum uitrijdt voorrang heeft.
 • De kruising wordt uitgevoerd als gelijkwaardig plateau met zebrapaden.
 • De voetgangersbrug net ten oosten van de kruising komt te vervallen.
 • Aan het zuidelijke deel van de Damweg worden enkele openbare parkeerplaatsen gerealiseerd.

(a) Overgang bebouwde kom

Op de onderstaande foto is één van de bestaande komgrenzen weergegeven. Buiten de bebording en de belijning is hier geen duidelijke overgang zichtbaar. In de praktijk wordt de komgrens daardoor regelmatig over het hoofd gezien. Het nieuwe ontwerp heeft een duidelijke en herkenbare overgang op de bebouwde komgrens, waarmee de weggebruiker wordt geattendeerd op de overgang naar een ander snelheidsregime en bijbehorend weggedrag.

Om dit mogelijk te maken, worden de exacte locaties van de komgrenzen op de Zuidzijdseweg en het Benedeneind Zuidzijde aangepast. Op de Zuidzijdseweg en het Benedeneind Zuidzijde combineren we de komgrens met een chicane van groene wegversmallingen, waarbij het verkeer dat de kern uitrijdt voorrang heeft.

Op de Damweg is hier door het smalle wegprofiel geen ruimte voor. Daar combineren we de komgrens met de oversteek van het aansluitende vrij liggende fietspad.

Bestaande komgrens                                   Ontwerp met versmalling                       Ontwerp met fietspad

(b) Opvallende suggestiestroken

Niet alleen de overgang naar de bebouwde kom kan duidelijker worden gemarkeerd. Ook valt het op dat na het passeren van de komgrens de weginrichting niet verandert. Zowel op bovenstaande foto van Benedeneind Zuidzijde als op de onderstaande foto van de Zuidzijdseweg is dit duidelijk zichtbaar.

Daarom voorziet het ontwerp in een andere weginrichting binnen de bebouwde kom. Er worden rode suggestiestroken toegepast, waardoor de rijstrook voor autoverkeer binnen de bebouwde kom optisch wordt versmald. Er wordt geen belijning toegepast zodat de nadruk komt te liggen op verblijven in plaats van hard rijden. Het weglaten van de markering draagt ook bij aan een rustig wegbeeld.

(c) Snelheidsremmende maatregelen

In aanvulling op de rode suggestiestroken worden er binnen de bebouwde kom om de circa 50 tot 80 meter snelheidsremmende maatregelen toegepast, in de vorm van groene wegversmallingen met een rood attentievlak. De vormgeving van de versmallingen is weergegeven op onderstaande afbeelding.

Bestaande weg 30 km/uur                           Ontwerp versmalling asfalt                     Ontwerp versmalling klinkers

(d) Kruising in straatbakstenen (klinkers)

Naast de inrichting van de weg, zegt het principe duurzaam veilig ook iets over het materiaalgebruik van de weg. Een weg van asfalt wordt in de basis geassocieerd met een doorgaande weg waarop een hogere snelheid is toegestaan. Een klinkerverharding heeft de uitstraling van een verblijfsgebied. Daarom wordt de directe omgeving van de kruising ingericht met een klinkerverharding. Hiermee wordt de weggebruiker erop geattendeerd dat hij in een verblijfsgebied rijdt en dat hierbij het gepaste weggedrag wordt gevraagd. De groene wegversmallingen, waarbij het verkeer dat het ‘centrum’ uitrijdt voorrang heeft, ontmoedigen het verkeer om met hoge snelheid richting de kruising te rijden. De trottoirs in het centrum versterken de uitstraling als verblijfsgebied en zorgen voor een betere bereikbaarheid voor voetgangers van onder andere de bushalte, de afvalinzamelplaats en de voorzieningen rondom de kruising.

(e) Gelijkwaardig plateau met zebrapaden

Het kruisingsvlak wordt vormgegeven als gelijkwaardige kruising in de vorm van een plateau, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft. Het plateau wordt voorzien van zebrapaden. In het hart van de kruising komt een herkenbaar motief in de vorm van een windroos, om de pleinfunctie te benadrukken en als knipoog naar het historisch gebruik van Polsbroekerdam als pleisterplaats en ontmoetingsplek. Met deze aanpassingen willen we de uitstraling van het verblijfsgebied versterken en de automobilist aansporen snelheid te minderen. 

(f) Voetgangersbrug vervalt

In het ontwerp komt de voetgangersbrug voor Benedeneind Noordzijde 476 te vervallen. Hiermee worden voetgangers gestroomlijnd naar de kruising, die hier in de nieuwe situatie voor is ingericht. Dit is ook in lijn met het beleid om bruggen zonder substantiële functie te laten vervallen.

(g) Openbare parkeerplekken

De parkeerplaatsen langs het zuidelijke deel van de Damweg bieden parkeerruimte aan gebruikers van de afvalinzamelplaats en aan bewoners in de kern zonder eigen oprit. Door te voorzien in officiële parkeerplaatsen wordt parkeren op de rijbaan en de berm ontmoedigd.

Geen drempels

Vanwege de ervaringen in het verleden met drempels aan de Zuidzijdseweg, zijn we zeer terughoudend met het aanbrengen van drempels in de buurt van bebouwing. Met name met het oog op oude panden, die veelal niet zijn onderheid en waar de kans op schade als gevolg van trillingen groot is. Om die reden is er in het ontwerp gekozen om geen drempels toe te passen.

Inritten

In het ontwerp wordt de gehele openbare ruimte opnieuw ingericht. Daarbij worden ook enkele inritten aangepast om het ontwerp mogelijk te maken. Enkele particuliere inritten worden daarbij teruggebracht naar de gebruikelijke maat.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig