Reconstructie Uitweg en Sluisweg

Home > Projecten > Reconstructie Uitweg en Sluisweg

Reconstructie Uitweg en Sluisweg

Update 16 augustus 2021

Hervatten werkzaamheden.

Werkzaamheden Batuwseweg tussen Sluisweg en De Waard

De asfaltverharding op de Batuwseweg tussen de Sluisweg en De Waard is in slechte staat en er is gekozen voor een kleine aanpassing van de inrichting van de weg.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen maandag 23 augustus en vrijdag 4 september. De woningen binnen het werkvak en de woningen op De Waard zijn op deze werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur niet bereikbaar voor motorisch verkeer. Gelieve deze dagen uw auto te parkeren op de Sluisweg.

De bewoners van de Batuwseweg kunnen als uitrijmogelijkheid gebruik maken van de Batuwsebrug. De palen ter hoogte van de Batuwseweg 58 en 60 worden tijdens de werkzaamheden verwijderd. Let op: het betreft hier een doorgang met een beperkte breedte. Deze alternatieve route is niet geschikt voor voertuigen groter dan een personenauto. Wanneer u gebruik maakt van deze route verzoeken we u rekening te houden met fietsers die ook gebruik maken van deze route en stapvoets te rijden.

Werkzaamheden Uitweg tussen de kruising met de Lekdijk Oost en Uitweg 28

Van maandag 23 augustus t/m vrijdag 17 september vinden er werkzaamheden plaats aan de Uitweg tussen de kruising met de Lekdijk Oost en Uitweg 28. De woningen blijven per voet bereikbaar. Daarnaast zullen wij waar mogelijk de puinbaan beschikbaar stellen om de woningen te bereiken. Wij houden u hierover op de hoogte via de BouwApp. Wij verzoeken u stapvoets te rijden, zodat u geen opspattend materiaal tegen uw auto krijgt. Gebruik van het afgesloten weggedeelte is in beperkte mate mogelijk en is onder eigen verantwoordelijkheid. De Lekdijk Oost is tijdens de werkzaamheden voor doorgaand motorisch verkeer niet bereikbaar via de Uitweg, u kunt de Lekdijk Oost bereiken via de Radiolaan of de Zijdeweg/N210.

Asfalteringswerkzaamheden

De asfalteringswerkzaamheden vinden plaats op maandag 13 september en dinsdag 14 september. Tijdens de asfaltwerkzaamheden is het werkterrein afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd en veelal achtereenvolgend gepland, zodat er altijd in- en uitrijmogelijkheden zijn. De locaties en in- en uitrijmogelijkheden worden hieronder beschreven, we informeren u over de exacte tijden via de BouwApp.

  • Kruising Uitweg – Korte Zandpad – Batuwseweg: de palen bij Kortland worden verwijderd. U kunt via Kortland in- en uitrijden.
  • Kruising Batuwseweg – De Waard: de palen ter hoogte van Batuwseweg 58 en 60 worden verwijderd. U kunt via de Batuwsebrug in- en uitrijden. Let op: Als bewoner van de Waard kunt u niet over de kruising rijden, u kunt uw auto elders parkeren.
  • Kruising Batuwseweg – Sluisweg – Enge IJsselweg: de palen ter hoogte van Batuwseweg 58 en 60 worden verwijderd. U kunt via de Batuwsebrug in- en uitrijden.
  • Sluisweg: Let op: het is niet mogelijk uw auto op de Sluisweg te parkeren.
  • Kruising Uitweg - Sluisweg tot aan kruising Uitweg – Lekdijk Oost: u kunt via de Lopikerweg Oost in- en uitrijden.

Putranden boren in asfalt

Nadat het asfalt is aangebracht worden de deksels van de rioolputten aangebracht middels een boortechniek. Op dinsdag 14 september markeren wij middels witte stippen de exacte locaties van de rioolputten op de Uitweg en de Sluisweg. Vervolgens worden op woensdag 15 september en donderdag 16 september de putranden in het asfalt geboord. Gelieve deze dagen geen auto’s in de buurt van deze werkzaamheden te parkeren!

Hulpdiensten

De hulpdiensten zijn door de gemeente Lopik geïnformeerd. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Bouwapp

Om u tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk van informatie te kunnen voorzien, is ervoor gekozen gebruik te maken van de Bouwapp. U kunt deze app downloaden in de App Store of Google Play. Onder het kopje ‘Ontdek’ kunt u het project ‘reconstructie Uitweg en Sluisweg Lopik’ vinden.

Vragen

Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Stel uw vragen dan aan de toezichthouder van de gemeente Lopik, de heer Mischa Vorderman. U kunt hem bereiken via e-mail: mischa.vorderman@lopik.nl of via 06 11 08 72 92.

Gaat u binnenkort verhuizen? Of heeft u een andere bijzondere gebeurtenis waarbij er afstemming nodig is met de aannemer? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Nikki van Alphen. U kunt haar bereiken via e-mail: projecten@evsbv.nl of via 06 12 09 34 02.


Update maart 2021

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Kik op onderstaande tekening voor een vergroting

Contact

Naast de berichtenoptie in de BouwApp, kunt u contact opnemen met het projectteam via e-mail: projecten@evsbv.nl.

Het projectteam

Dhr. Mark van Zuylen | Uitvoerder EVS Infrabouw

U ziet de uitvoerder dagelijks op het werk. De heer Mark van Zuylen leidt het project en stuurt de medewerkers aan.

Mevr. Rieke van Wijngaarden | Omgevingsmanager EVS Infrabouw

Gaat u binnenkort verhuizen? Of heeft u een andere bijzondere gebeurtenis waarbij er afstemming nodig is met de aannemer?

Neem dan contact op met de omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden. U kunt haar bereiken via e-mail: projecten@evsbv.nl of via 06 12 09 34 02.

Dhr. Mischa Vorderman | Toezichthouder Gemeente Lopik

Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Stel uw vragen dan aan de toezichthouder van de gemeente Lopik, de heer Mischa Vorderman. U kunt hem bereiken via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl of via telefoon 06 11 08 72 92.


Update januari 2020

Ontwerp inrichting straat

Tijdens de informatieavond op donderdag 9 mei 2019 hebben we ideeën opgehaald bij de bewoners. Deze ideeën hebben we zo veel mogelijk verwerkt in het ontwerp voor de inrichting van de straten Uitweg en Sluisweg. Voornaamste zorg die tijdens de informatieavond werd uitgesproken, is de vorming van trillingen. Dit met name gezien het intensieve gebruik van de Sluisweg door vrachtverkeer. Daarom hebben we ervoor gekozen om ook in de nieuwe situatie asfalt toe te passen en geen drempels aan te leggen. Op enkele kruisingen brengen we rood asfalt aan om meer accent te leggen op het kruisend verkeer. Het aanbrengen van versmallingen in de Sluisweg hebben we onderzocht. Vanwege het intensieve gebruik van de Sluisweg door vrachtverkeer hebben we hier echter vanaf gezien. Wel verbreden we het trottoir in de Sluisweg. Dit betekent dat we de strook ‘niet ingerichte gemeentegrond’ tussen het bestaande trottoir en de erfafscheidingen, inrichten als trottoir. Verder blijft de inrichting in de Sluisweg gelijk.

Een ander veelgenoemd onderwerp was het sluipverkeer door de Uitweg. Vanwege de verkeersstructuur van de gemeente kunnen we helaas niet voorkomen dat verkeer hier doorheen rijdt, maar we kunnen het wel ontmoedigen. In het ontwerp hebben we ervoor gekozen om het wegprofiel van de Uitweg te versmallen zodat passerend verkeer op elkaar moet wachten. Dit doen we door aan één zijde van de weg parkeervakken aan te leggen en enkele bomen te planten. Hiermee willen we de uitstraling van de straat verbeteren en de weg minder aantrekkelijk maken voor sluipverkeer.

U kunt het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Uitweg en Sluisweg inzien. Onderaan deze pagina van het project Reconstructie Uitweg en Sluisweg vindt u een pdf-bestand van het meest recente ontwerp.

Vervangen riool

We hebben nogmaals kritisch naar het riool gekeken. Aanvankelijk was het plan om het bestaande riool te repareren en niet te vervangen maar alleen een apart stelsel voor schoon water aan te leggen. Het is echter efficiënter om ook het bestaande riool voor vuil water direct te vervangen. Daarom is besloten om dit ook mee te nemen in het project.

Nutsbedrijven

De werkzaamheden bieden de mogelijkheid voor andere partijen om werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente Lopik vervangen daarom de nutsbedrijven Stedin en Vitens een deel van hun ondergrondse netwerk. De nutsbedrijven informeren u hier nog over.

Planning gemeente

De gemeente stemt haar werkzaamheden af met Stedin en Vitens. Zodra daarover meer bekend is, wordt u door de gemeente verder geïnformeerd over de voortgang en wordt deze website bijgewerkt.


SEPTEMBER 2019

Aanleiding

Begin 2020 vervangt gemeente Lopik het asfalt van de rijbaan van de Uitweg, de Sluisweg en een deel van de Batuwseweg in de kern Uitweg. Aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding. Daarnaast wordt het riool op enkele plaatsen gerepareerd en wordt er een nieuw riool aangelegd voor een duurzame afvoer van regenwater.

Participatie bewonersavond 9 mei 2019

Op 9 mei jl. is er een bewonersavond geweest in buurthuis d’Ouwe School te Lopikerkapel.

Tijdens deze avond waren de bewoners in de gelegenheid om hun vragen of wensen door te geven voor de reconstructie van de Uitweg en Sluisweg en een deel van de Batuwseweg zodat de gemeente dit mee kan nemen tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden.

Onderstaand een korte samenvatting van de opmerkingen die wij hebben ontvangen.

Kruising Batuwseweg – Enge IJsselweg

Het is een onoverzichtelijke kruising door de bocht in de Enge IJsselweg en er wordt te hard gereden. Liever geen drempels omdat de woningen niet zijn onderheid. Tip om de kruising te verhogen en meer zicht op de kruising te creëren.

Verlichting

Verzoek om meer verlichting op de Batuwseweg. Verzoek om de lichtmasten van de Sluisweg in het plantsoen te plaatsen.

Uitweg

Sluipverkeer in de spits waarbij de snelheid te hoog is. Algemeen verzoek om de straat opnieuw in te richten zodat de hoge snelheden niet meer kunnen worden gehaald. Zowel drempels als wegversmallingen worden als optie gegeven. Idee om de Irenebrug af te sluiten voor voertuigen en er een fietsbrug van te maken.

Sluisweg

Stoepen vernieuwen, verzoek om de witte betonnen paaltjes te verwijderen. Glas- en plastic containers ondergronds brengen op bv. de grasstrook van de Enge IJsselweg, daar worden nu auto’s geparkeerd. Meer parkeerplaatsen.

Bomen/groen

De drie bomen aan de Sluisweg zijn te groot en veroorzaken overlast. Verzoek om te snoeien of te vervangen.

Overig

Verzoek om een spiegel in de bocht voor de Aantjesbrug. Rekening houden met de plaatselijke bedrijfsactiviteiten bij de herinrichting van de Uitweg/Sluisweg. Overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. Hondenpoep veroorzaakt overlast.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven. Het project heeft raakvlakken met fase 1 van het project Veilige Oost-West Fietsverbinding, zoals met blauwe lijn op onderstaande afbeelding weergegeven. De werkzaamheden ten behoeve van deze fietsverbinding worden in dit project meegenomen.

Globale projectgrens

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden aanwonenden hierover geïnformeerd.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig