Renovatie De Weide: Project afgerond

Home > Projecten > Renovatie De Weide: Project afgerond

Renovatie De Weide: Project afgerond

Dit item is verlopen op 23-06-2020.

De reconstructie van De Weide en de herindeling van de parkeerplaatsen aan De Akker zijn op een paar punten na afgerond.

De onderstaande overzichtsfoto’s, gemaakt met een drone, hebben we ontvangen van een bewoner van De Weide.


Aanleiding

De Weide is een straat in de wijk Lopik Oost. De wijk is aangelegd in de jaren ’70 en sindsdien enkele malen opnieuw opgehoogd. De laatste herinrichting dateert van medio jaren ’90.

 

Inmiddels zijn grote delen van de wijk weer verzakt. Sommige delen van de wijk zijn dusdanig verzakt dat kabels, leidingen en huisaansluitingen onder spanning komen of zijn komen te staan. Daarnaast is het parkeren in de wijk in de loop van de jaren een probleem geworden. Daarom wordt een deel van de wijk opgehoogd en opnieuw ingericht. Dit project wordt als pilot beschouwd voor toekomstige ophogingen in de rest van de wijk.

Projectgrens

Binnen dit project wordt één straat in de wijk opgehoogd, de straat waar de meeste verzakkingen zijn opgetreden. De projectgrens is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Ontwerp pilotproject

De straat De Weide wordt opnieuw ingericht, waarbij het onderliggende riool en de nutsvoorzieningen worden vervangen en de straat wordt opgehoogd met lichtgewicht materiaal. Tijdens de voorbereidingen van het project is een inrichtingsschets gemaakt voor de inrichting. Dit ontwerp dient als basis voor het definitieve ontwerp. Aandachtspunten voor het ontwerp zijn onder andere:

  • de hoogte van de nieuwe bestrating;
  • meer parkeergelegenheid;
  • bereikbaarheid van de inritten in relatie tot groenvoorzieningen.

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners.

Opritten en schuren

Naast het ophogen van de straat biedt de gemeente in dit pilotproject aan om de aangrenzende opritten op te hogen en bij te dragen aan het vervangen van de schuren van bewoners. De gemeente biedt bewoners het volgende aan:

  • Ophogen van de oprit met lichtgewicht materiaal;
  • Vervangen van de nuts- en rioolaansluitingen;
  • Aanbrengen van een nieuwe fundering van de schuur.

Onder voorbehoud dat bewoners zelf de volgende bijdrage leveren:

  • Verwijderen van de schuur;
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van de inrichting van de oprit;
  • Bekostigen van de nieuwe schuur.

Planning

De planning is als volgt:

Uitvoeren veldwerk onderzoeken           oktober – november 2018

Voorbereidingstijd nutsbedrijven            4e kwartaal 2018 t/m 2e kwartaal 2019

Afronden ontwerp                                   4e kwartaal 2018 t/m 1e kwartaal 2019

Opstellen contract en aanbesteding       2e kwartaal 2019

Start uitvoering werkzaamheden            3e kwartaal 2019

Participatie

In het voortraject zijn verschillende bewonersavonden gehouden. Vanaf oktober 2018 voert het projectteam persoonlijke gesprekken met bewoners om de wensen te inventariseren met betrekking tot het ontwerp, de werkzaamheden aan de opritten en de schuren en de herinrichting van de straat. De uitkomst van deze gespreken nemen we mee bij de uitwerking van het ontwerp.

Voortgang van het project

Op dit moment (januari 2019) zijn de voorbereidingen voor de renovatie in volle gang. De proefsleuven zijn gegraven, er is een rioolinspectie uitgevoerd en binnenkort starten ook de nutsbedrijven met hun voorbereidende werkzaamheden. Voor de inrichting van de buitenruimte, het groen in uw straat, werken we samen met Ingenieursbureau Maas & Nienhuis een voorstel uit. Een aantal bewoners heeft aangegeven mee te willen denken over de inrichting en het onderhoud van het groen in de wijk. Als er een voorstel is uitgewerkt, nemen we contact op met de betreffende bewoners om dit samen te bespreken.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de zomervakantie 2019 van start gaan. Vooruitlopend op de reconstructie worden in maart alvast enkele bomen verwijderd. Dit doen we om te voorkomen dat er vogels gaan nestelen, waardoor het project wordt vertraagd. De kapvergunning is inmiddels aangevraagd en in behandeling.

Vervangen schuren

Enkele bewoners hebben aangegeven hun schuur te willen vervangen. De gemeente Lopik voert in de loop van januari 2019 een marktonderzoek uit naar de mogelijkheden voor het vervangen van de funderingen en van de schuren. In februari hopen we een voorstel voor te kunnen leggen. Dit voorstel zullen we met de betreffende bewoners bespreken tijdens een bewonersavond.

Uitstraling van de wijk

Tijdens onze gesprekken hebben bijna alle bewoners de wens te kennen gegeven om de gevels van de woningen te willen renoveren om de uitstraling van de wijk te verbeteren.

Wijkregisseur Esther Blok

Heeft u vragen of ideeën over de (uitstraling) van de wijk, neem dan contact op met Esther Blok. Zij is betrokken bij de plannen voor de wijk Vogelzang en de renovatie van de wijk. Esther denkt graag mee over wat mogelijk is voor het verbeteren van de uitstraling van de wijk. Het e-mailadres van Esther is esther.blok@lopik.nl

 

Esther Blok, wijkregisseur gemeente Lopik

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de straat niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Bovendien kunnen auto’s tijdelijk niet op de parkeerplaatsen in de straat worden geparkeerd. De aannemers spannen zich in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden de bewoners hierover geïnformeerd.

Contact

Naam               Paul Verweij

Functie             Projectleider gemeente

Telefoon           0348-559920

E-mail              paul.verweij@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig