Veilige Oost-West fietsverbinding

Home > Projecten > Veilige Oost-West fietsverbinding

Veilige Oost-West fietsverbinding

Dit item is verlopen op 08-02-2021.

Aanleiding

De bestaande hoofdfietsstructuur van totaal 14,6 km loopt langs de Lopikerwetering vanaf de grens met IJsselstein tot aan de grens van Schoonhoven (gemeente Krimpenerwaard). De verbinding is met een blauwe lijn weergegeven in onderstaande afbeelding, en loopt door de kernen Lopikerkapel, Uitweg, Lopik en Cabauw.

De route wordt intensief gebruikt door woon-, werk-, school- en recreatief verkeer. In de fietshoofdstructuur wordt onvoldoende nadruk gelegd op de functie van deze route als fietsroute met de daaraan verbonden eisen. De huidige situatie past niet bij het fietsgebruik, de route is smal en de veiligheid van de fietser is niet altijd voldoende geborgd.

Projectgrens

Het project is opgedeeld in drie fasen, zoals op onderstaande afbeelding weergegeven.

  • Fase 1: IJsselstein tot Provinciale weg N210 Lopik
  • Fase 2: Provinciale weg N210 Lopik  tot Zijdeweg Lopik
  • Fase 3: Zijdeweg Lopik tot Schoonhoven

Verbeteren kering zuidzijde Lopikerwetering

De gemeente Lopik trekt in dit project samen op met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het fietspad loopt voor een groot deel over de kade aan de zuidzijde van de Lopikerwetering. Deze kade is in 2014 getoetst en bleek niet overal te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Het HDSR is daarom in voorbereiding om de kade te verbeteren. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Ontwerp

Het doel van het project is het creëren van een hoogwaardige en veilige fietsroute door de gemeente Lopik tussen IJsselstein en Schoonhoven. Concreet worden de volgende maatregelen getroffen:

  • Smalle delen van het fietspad worden verbreed. De gemeente streeft ernaar om over het gehele traject een breedte van 2,50 m te halen.
  • Op enkele locaties worden wegversmallingen toegepast ten behoeve van het weren van autoverkeer op de fietsverbinding.
  • Op enkele kruisingen wordt de attentiewaarde verhoogd ten behoeve van de veiligheid van fietsers.

Locatie te verbreden fietspad

Locatie kruising voor verhoging attentiewaarde

Planning

De planning is als volgt:

Fase 1
Afronden ontwerp      oktober 2018 – februari 2019
Informatieavond ontwerp   februari 2019
Uitvoering werkzaamheden  juli t/m november 2019
Fase 2 en 3
Keukentafelgesprekken begin - eind 2019
Ontwerp en communicatie bewoners  begin 2018 t/m eind 2019
Uitvoering werkzaamheden Begin t/m eind 2020

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het fietspad niet begaanbaar voor fietsers. Het fietsverkeer wordt omgeleid over de brede kant. Daarnaast kunnen omwonenden hinder ondervinden van het geluid van kranen en ander materieel. Daarbij kan het voorkomen dat bewoners tijdelijk niet bij hun perceel kunnen komen en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat de aannemer begint, informeert hij de direct aanwonenden hierover per brief en/of persoonlijk.

Participatie

In februari en maart 2018 hebben de gemeente Lopik en het HDSR bewonersavonden gehouden over dit project. Per fase is één avond georganiseerd, waarbij bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd over:

  • het doel van het project;
  • het voorlopige ontwerp voor de verbreding van het fietspad;
  • de mogelijke oplossingen voor de kadeverbetering; en
  • de projectaanpak.

Daarnaast hebben de aanwezige bewoners en belanghebbenden vragen kunnen stellen en wensen en tips voor het ontwerp kunnen meegeven.

In vervolg op de bewonersavonden zijn met verschillende bewoners persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd. Bewoners konden zich hiervoor tijdens de bewonersavonden aanmelden. Tijdens deze gesprekken is samen met bewoners ingezoomd op specifieke locaties van de fietsverbinding.

Contact

Voor algemene vragen over het project:

Naam               Paul Verweij

Functie             Projectleider gemeente

Telefoon           0348-559920

E-mail              paul.verweij@lopik.nl

Voor vragen over de uitvoering:

Naam               Mischa Vorderman

Functie             Toezichthouder gemeente

Telefoon           06-11087292

E-mail              mischa.vorderman@lopik.nl