Verbeteren verkeerssituatie Dorpstraat te Lopik

Home > Projecten > Verbeteren verkeerssituatie Dorpstraat te Lopik

Verbeteren verkeerssituatie Dorpstraat te Lopik

Aanleiding

De Dorpstraat heeft tegenwoordig een brede functie; het is de verbinding tussen de Lopikerweg Oost en de Lopikerweg West. Er is een aantal maatschappelijke functies aan gevestigd zoals de kerk, winkels, een kapsalon en een kantoor.

Al deze functies, in combinatie met de sterk toegenomen verkeersintensiteit zorgen ervoor dat een aantal omwonenden de huidige situatie als onveilig ervaart. Ook wordt hinder ervaren van passerende voertuigen, vooral van zwaar en/of landbouwverkeer.

Ontwerp

Het verkeer kiest in de basis altijd de weg van de minste weerstand. Het risico is dat symptoombestrijding van een probleem op een bepaalde locatie, leidt tot het verplaatsen van het probleem. In het onderzoek om de verkeerssituatie in de Dorpstraat te verbeteren is daarom verder gekeken dan de Dorpstraat alleen. Het verkeersonderzoek is breder getrokken en er is gekeken naar de algehele verkeerssituatie van de doorgaande wegen in Lopik. Ook is gekeken naar de samenhang met het project Veilige Oost-West Fietsverbinding. Dit heeft geleid tot een combinatie van maatregelen rondom de Dorpstraat, de Lopikerweg Oost, de Lopikerweg West en de kern rondom het Koning Willem-Alexanderplein. De fysieke maatregelen zijn:

 • Het herinrichten en opnieuw bestraten van de Dorpstraat, waarbij wegversmallingen worden gecombineerd met het verbreden van de trottoirs.
 • Het herinrichten van de volgende drie kruisingen:
  • Lopikerweg Oost – Churchill-laan;
  • Lopikerweg West – Vrijheidslaan;
  • Lopikerweg West – Zijdeweg.
 • Het treffen van snelheidsremmende maatregelen op de Lopikerweg Oost.
 • Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Manebrug, waarbij gemotoriseerd verkeer enkel het centrum uit rijdt.
 • De verbinding Vogelzangsekade – Wielsekade afsluiten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van Eethuys De Manebrug, waarbij ter hoogte van Vogelzangsekade 1A een doorsteek voor gemotoriseerd wordt gemaakt naar het parkeerplein.
 • Het accentueren van de kruising voor Eethuys De Manebrug.

Bij het uitwerken van het ontwerp is integraal gekeken naar de huidige kwaliteit van de openbare ruimte. In het voorlopig ontwerp is het vervangen van een deel van de kademuur langs de Dorpstraat en de N.H. Kerkbrug opgenomen. Om de kademuur te kunnen vervangen, moeten de bomen langs dit traject worden verwijderd. De meeste bomen langs de kademuur zijn in slechte conditie of lopen tegen het einde van hun levensduur. Er komen nieuwe bomen terug met een goede ondergrondse groeiplaats die eer doen aan de uitstraling van de Dorpstraat.

Projectgrens

De projectlocaties zijn in de onderstaande afbeelding weergegeven.

Planning

Eind februari/begin maart 2021 wordt begonnen met het kappen van de bomen aan de weteringzijde. De kapvergunning is in behandeling.

De werkzaamheden aan de Dorpstraat gaan van start met het vervangen van het westelijk deel van de kademuur. Start van deze werkzaamheden is na afronding van het vervangen van de Fuikebrug en de Prinses Beatrixbrug, naar verwachting medio juli 2021.

Als de kademuur is vervangen, kunnen we de Dorpstraat opnieuw inrichten en herstraten. Ook de kruising en herinrichting van de Lopikerweg Oost/Rolafweg Noord, de kruising Rolafweg Noord/Vogelzangsekade en de Wielsekade rondom de Manebrug worden daarbij meegenomen.  

Als laatste worden de snelheidsremmende maatregelen op de Lopikerweg Oost gerealiseerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden in de Dorpstraat zijn er perioden waarin (een deel van) de weg en de parkeerplaatsen niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het parkeeroverlast, geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden alle aanwonenden en direct omwonenden hierover geïnformeerd.

Contact

Naam               Paul Verweij

Functie             Projectleider

Telefoon           0348-559920

E-mail              paul.verweij@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig