Hoe moet ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) verantwoorden?

Home > simfaq > Hoe moet ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) verantwoorden?

Hoe moet ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) verantwoorden?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Hoe moet ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) verantwoorden?

Antwoord:

Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u verantwoording afleggen over de besteding van dat geld. Voor een pgb uit de Wlz, Wmo 2015 of Jeugdzorg moet u een goedgekeurd contract tussen u en uw hulpverlener hebben. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar staat hoe u uw pgb uit de Zvw moet verantwoorden.

Contract tussen u en hulpverlener goedkeuren

  • Krijgt u een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet het zorgkantoor het contract tussen u en uw hulpverlener goedkeuren.
  • Krijgt u een pgb uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 of de Jeugdwet? Dan doet de gemeente dit.

Betaling pas na controle van zorgcontract

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat doet u dus niet meer zelf. U krijgt het pgb dus niet meer op uw eigen rekening. Dit heet trekkingsrecht. De SVB betaalt alleen uit als u een goedgekeurd zorgcontract met uw zorgverlener heeft.

Controle door zorgverzekeraar

Krijgt u een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staan uw rechten en plechten. Daarin staat ook hoe u uw pgb moet verantwoorden.

Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw)

  • Krijgt u een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staan uw rechten en plechten. Daarin staat ook hoe u uw pgb moet verantwoorden.
  • Heeft u hulp nodig bij verantwoording en beheer van uw pgb? Daarvoor kunt u terecht bij de belangenvereniging Per Saldo en het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Werkgeversfunctie bij SVB

Ontvangt u na 1 januari 2015 zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan kunt u ook uw werkgeversfunctie kosteloos en vrijwillig door de SVB laten uitvoeren. De salarisadministratie blijft voor het pgb-Zvw hetzelfde. In ieder geval tot 1 mei 2015:

  • betaalt de SVB uw zorgverlener(s);
  • doet de SVB de afdrachten aan de Belastingdienst;
  • maakte de SVB loonstroken en jaaropgaven.

De SVB declareert de betalingen namens u bij uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars en de SVB werken nog aan een oplossing voor na 1 mei 2015. Krijgt u een pgb uit de Zvw? Dan krijgt u hierover nog informatie.

Betalingen aan uw zorgverlener uit een pgb-Zvw

Het blijft mogelijk uw huidige zorgverlener(s) uit te betalen uit een pgb-Zvw op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit u een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kunt u voor betalingen uit een pgb-Zvw alleen kiezen voor een uurloon.

Betalingen aan zorginstellingen of zorgverleners voor wie SVB niet de salarisadministratie doet, bijvoorbeeld betalingen van facturen, regelt u rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.

Heeft u ook een budget voor andere zorg?

Voert uw zorgverlener naast persoonlijke verzorging of verpleging nog andere pgb-werkzaamheden uit? Dan betaalt u uw zorgverlener gedeeltelijk uit het pgb-Zvw en gedeeltelijk uit een ander budget. Bijvoorbeeld uit een pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet. Het is belangrijk dat de overeenkomst met uw zorgverlener duidelijk maakt hoe de uren en het uurtarief over de verschillende budgetten zijn verdeeld. De zorgverlener moet dan iedere week hetzelfde aantal Zvw-uren werken.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig