Welke jeugdhulp (jeugdzorg) is er voor mijn kind beschikbaar?

Home > simfaq > Welke jeugdhulp (jeugdzorg) is er voor mijn kind beschikbaar?

Welke jeugdhulp (jeugdzorg) is er voor mijn kind beschikbaar?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Welke jeugdhulp (jeugdzorg) is er voor mijn kind beschikbaar?

Antwoord:

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.

Ambulante jeugdhulp

Bij ambulante jeugdhulp ontvangt u thuis hulp als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn.

Pleegzorg

Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg komt tot stand in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet goedkeuren.

Jeugdzorgplus

Jeugdzorgplus is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een 'machtiging gesloten jeugdhulp' nodig van de kinderrechter.

Verblijf in een jeugdinstelling

Bij deze vorm van jeugdhulp verblijven jeugdigen op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een jeugdinstelling. Het gaat om jeugdigen met uiteenlopende problemen.

Jeugd-GGZ

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening. Voor de jeugd-GGZ heeft u een verwijzing nodig van:

  • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
  • de huisarts;
  • de medisch specialist;
  • de jeugdarts.

Jeugdzorg voor jongeren met een beperking

De groep jeugd met een beperking is heel divers. Daardoor is de AWBZ-zorg en ondersteuning die nodig is ook zeer verschillend. Het gaat om kinderen en jongeren met een:

  • (licht) verstandelijke beperking;
  • lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH);
  • somatische aandoening, bijvoorbeeld een chronische ziekte;
  • psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme.

Jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) valt onder de Wlz. Voor deze zorg is een Wlz-indicatie nodig.

Ondertoezichtstelling en voogdij

Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen.Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit.

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Gecertificeerde instellingen voeren de jeugdreclassering uit.

Professionele uitvoerders van jeugdhulp

Gemeenten zorgen voor deskundige organisaties met goed opgeleid personeel die de jeugdhulp uitvoeren. Deze organisatie moeten voldoen aan de eisen uit de Jeugdwet.

Van jeugdzorg naar jeugdhulp

Veel kinderen ontvangen jeugdhulp die al in 2014 is gestart. Voor de jeugdzorg die uw kind al kreeg geldt in 2015 een overgangsrecht. Wat dat voor u betekent in de praktijk kunt u lezen op Hoe verandert mijn zorg.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig