Toezicht en Handhaving

Home > Bekendmakingen, regelgeving > Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving

Handhaving in de gemeente Lopik

Op 20 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lopik het integrale handhavingsbeleid 2012-2014 vastgesteld. Dit beleid heeft met name betrekking op ruimtelijke ordening, bouwen, brandveiligheid, milieu en APV. Het is de taak van de gemeente ervoor te zorgen dat bepaalde regels worden nageleefd. Als regels niet worden nageleefd, moet er handhavend worden opgetreden. In het beleid is vastgelegd op welke wijze dit kan worden gedaan.

Overtredingen

Een overtreding wordt op verschillende manieren bij de gemeente bekend. De daarvoor aangestelde medewerkers van de gemeente Lopik houden toezicht in de kernen, het buitengebied en op het bedrijventerrein. Hierbij kunnen zij overtredingen constateren. Ook is het mogelijk dat een belanghebbende een verzoek om handhavend optreden bij het college indient. Het college moet dan beslissen of het verzoek wordt gehonoreerd.

Het college kan handhaven door het opleggen van een last onder dwangsom of het toepassen van bestuursdwang. Beide zijn erop gericht om de overtreding te beëindigen, de gevolgen ongedaan te (laten) maken en verdere overtredingen te voorkomen. 
Er is een prioritering in het beleid opgenomen om te bepalen welke zaken met voorrang worden aangepakt, bijvoorbeeld het verwijderen van asbest zonder toestemming.

Voorkom een overtreding

Om te voorkomen dat u het onderwerp van een handhavingzaak wordt, is het belangrijk dat u zich aan de regels houdt. Wanneer u twijfelt of uw voorgenomen (bouw)activiteiten in overeenstemming zijn met de regelgeving, kunt u altijd contact opnemen met de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer van de gemeente Lopik. Dit voorkomt eventuele misverstanden over wat wel en niet is toegestaan. De praktijk wijst uit dat met name het onderscheid tussen vergunningvrije en vergunningplichtige bouwwerken soms moeilijk te maken is. Bel of mail voor meer informatie (0348) 55 99 55 of mail gemeente@lopik.nl