Begroting 2019

Home > Financiën > Begroting 2019

Begroting 2019

Begroting in één oogopslag

Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2019-2022 vastgesteld.

In het onderstaande overzicht staat per programma een aantal actiepunten voor 2019. Op hoofdlijnen is aangegeven wat de inkomsten zijn en wat er per programma wordt uitgegeven.

De volledige begroting vindt u hier.

Inkomsten

In het overzicht is in de kolom ‘Inkomsten’ te zien dat de gemeente Lopik meer geld ontvangt van het Rijk.

Uitgaven

De kolom ‘Uitgaven’ laat zien dat vooral de kosten voor Bestuur en Ondersteuning stijgen. Dit komt mede door investering in personeel. De huidige arbeidsmarkt vraagt extra inspanningen voor het aantrekken, binden en boeien van personeel. Om die reden wordt volgens het voorstel van het college de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer marktconform gemaakt en worden trainees ingezet: jonge en talentvolle mensen die later instromen in reguliere vacatures, als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing van het personeelsbestand. Ook met garantiebanen is Lopik goed bezig. Op grond van de Wet Banenafspraak geldt nu een quotum arbeidsbeperkten. Om hier invulling aan te geven zijn extra middelen nodig.

De hogere uitgaven voor Volksgezondheid en Milieu komen vooral door de stijgende kosten van afvalinzameling en rioolonderhoud.

Lasten inwoners

De kolom ‘Lasten inwoners’ geeft aan dat, volgens het voorstel van het college aan de raad, het bedrag voor de OZB nagenoeg gelijk blijft en dat er ook geen inflatiecorrectie plaatsvindt. Wel stijgen de kosten van de afvalinzameling en het rioolonderhoud. Het college stelt daarom voor de heffingen hiervoor te verhogen.

Financieel gezond

De opgaande lijn die eerder is ingezet, wordt in 2019 gecontinueerd; de groei van de economie zorgt ervoor dat ook de gemeente Lopik meer te besteden heeft. Maar hoewel de meerjarenbegroting structureel positieve cijfers laat zien, blijft het verstandig om behoedzaam met de beschikbare middelen om te gaan.

Zo blijven we financieel gezond.