Burgerinitiatief

Home > Meepraten en invloed > Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

U kunt op een directe manier de agenda van de gemeenteraad beïnvloeden. Dat kunt u doen door aan de gemeenteraad voor te stellen een bepaald onderwerp op de agenda van de vergadering te zetten. Dit heet ´Burgerinitiatief´. Hiervoor gelden spelregels, die hieronder staan.

De onderwerpen

U kunt het Burgerinitiatief gebruiken om nieuwe ideeën aan de raad voor te leggen.
Een voorbeeld is een voorstel voor de tijdelijke inrichting van een braakliggend terrein of voor het oplossen van een verkeersknelpunt in een wijk. Het Burgerinitiatief is dus niet voor vragen over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.
Ook is het niet bedoeld om persoonlijke belangen, klachten of bezwaren aan de orde te stellen. Weet u niet helemaal zeker of uw probleem als burgerinitiatief kan worden ingediend, neem dan contact op met de raadsgriffier mevrouw mr. G.M.G. Dolders, via e-mail griffie@lopik.nl of telefoon (0348) 55 99 55.

De indieners

Iedereen die stemrecht heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Lopik kan een initiatiefvoorstel indienen.
Om te voorkomen dat de schijn van persoonlijk belang wordt gewekt, moet het initiatiefvoorstel ondertekend zijn door 50 inwoners van de gemeente Lopik. Deze medeondertekenaars moeten aan dezelfde eis voldoen als die van de initiatiefnemer.

De spelregels 

Het verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad. Het verzoek bevat tenminste:

  • een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;
  • een toelichting op het initiatiefvoorstel; 
  • achternaam, de voornamen, het adres, geboortedatum en handtekening van de initiatiefnemer(s);
  • een lijst met in elk geval 50 namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het voorstel ondersteunen.

Na indiening wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad geplaatst. U krijgt de gelegenheid om uw voorstel mondeling toe te lichten.

Meer informatie

Meer informatie over het hoe en waarom van het burgerinitiatief vindt u in de verordening. Wilt u een burgerinitiatief indienen? Maak dan gebruik van het formulier 'Burgerinitiatief en handtekeningen' dat u hieronder kunt downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0348) 55 99 55.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig