Inspraak

Home > Meepraten en invloed > Inspraak

Inspraak

Als inwoner kunt u op de volgende manieren invloed uitoefenen op de opinie- en besluitvorming in de gemeenteraad.

Verkiezingen

De inwoners van de gemeente Lopik kiezen eens in de vier jaar de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers; zij vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente.

Inspraakprocedures

In tal van wetten staan inspraakprocedures voorgeschreven, bijvoorbeeld bij het vaststellen van bestemmingsplannen. De gemeente geeft bij de besluitvorming aan welke inspraakprocedures van toepassing zijn. Bij inspraak krijgt de inwoner vooraf de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken, ten aanzien van gemeentelijke beleidsvoornemens. Het gemeentebestuur maakt op de informatiepagina’s in de huis-aan-huiskrant ‘Het Kontakt’ bekend wanneer er inspraak mogelijk is. Deze pagina’s zijn ook via deze link te vinden.

Als inwoner kunt u invloed uitoefenen op de opinie- en besluitvorming in de gemeenteraad. Meer informatie over deze manier van inspraak leest u hieronder.

Inspreekrecht

Belangstellenden kunnen zowel in de commissievergadering, als in raadsvergadering, voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt hun mening kenbaar maken.

Het woord kan niet gevoerd worden:

  • over het verslag van vorige vergaderingen;
  • over een besluit van het gemeentebestuur waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt of is gevoerd; 
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
    Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier via tel. (0348) 55 99 91.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier, mevrouw mr. G.M.G. Dolders, tel. (0348) 55 99 55, e-mail griffie@lopik.nl.

Interactie met bevolking

Om de rol als volksvertegenwoordiger goed in te vullen zal de gemeenteraad zijn taak uitvoeren op basis van interactie met inwoners en doelgroepen daaruit. Dit betekent dat u kunt worden benaderd om mee te doen aan de besluitvorming over onderwerpen die u aangaan. Natuurlijk kunt u raadsleden ook zelf rechtstreeks benaderen met vragen of opmerkingen. Belangengroepen en buurtverenigingen onderhouden vaak contact met wethouders en raadsleden. Wie wil dat het gemeentebestuur iets doet of nalaat, kan naar het spreekuur van een wethouder gaan, hem of haar opbellen of e-mailen, één of meer raadsleden trachten te overtuigen of een raadsvergadering bezoeken. 

Een brief schrijven

U kunt een brief schrijven aan de gemeenteraad (Postbus 50, 3410 CB Lopik) met uw opmerkingen over beleid of bestuur. De gemeenteraad stelt kaders en controleert het college. Het college van B&W is verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Als u iets wilt van de gemeente moet u dus meestal bij het college aankloppen. 

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig