Klacht tegen ambtelijk optreden

Home > Meepraten en invloed > Klacht tegen ambtelijk optreden

Klacht tegen ambtelijk optreden

Iedereen kan een klacht indienen over een gedraging van een bestuursorgaan (of van een medewerker namens dat bestuursorgaan) tegenover de klager zelf of een ander. Dat kan bijvoorbeeld een klacht zijn over de trage afhandeling van een verzoek, een onbehoorlijke behandeling of het niet nakomen van afspraken. U kunt uw klacht schriftelijk indienen, gericht aan het betrokken bestuursorgaan en wordt door dat bestuursorgaan eerst intern behandeld. Als het nodig is, wordt daarbij de gemeentelijke Klachtencommissie ingeschakeld. Geeft u in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht.

Nationale Ombudsman
Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u vervolgens een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Dit is de zogenaamde externe klachtvoorziening. De gemeente is hiervoor bij de Nationale Ombudsman aangesloten. Deze kijkt of een klacht in behandeling kan worden genomen en stelt zo nodig een onderzoek in. Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl.