Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Home > Meepraten en invloed > Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

In de WOB staat beschreven welke informatie van de overheid wettelijk openbaar is en welke niet. Het uitgangspunt bij de WOB is: "Alles is openbaar, tenzij.."

Uitzonderingen

De gemeente mág de betreffende informatie niet openbaar verklaren of maken als het gaat om de volgende gevallen:

  • Als de eenheid van de Kroon in gevaar kan worden gebracht.
  • Als de veiligheid van de Staat kan worden geschaad.
  • Als het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

Soms moet de gemeente de belangen afwegen tegen het belang van openbaarmaking van de betreffende informatie. Deze belangen zijn:

  • De eerbiediging van de persoonlijk levenssfeer (privacy).
  • Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden (dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als de gemeente in een onderhandelingstraject zit).
  • Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie.
  • De economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of (onder meer) gemeenten.
  • De betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties.

Hoe kunt u een beroep doen op de WOB?

U kunt een Wob-verzoek alleen schriftelijk indienen (De gemeente Lopik heeft de electronische weg niet opengesteld als indieningsmogelijkheid). Bewoners en journalisten kunnen altijd een beroep doen op de WOB. Het is verstandig dit schriftelijk te doen bij de afdeling die over de aangelegenheid gaat. Als u dit niet weet, stuur uw verzoek dan naar de gemeente. Onze postregistratie medewerkers zorgen er voor dat uw verzoek op de juiste plek terecht komt. Vermeld om welk onderwerp of om welke bestuurlijke aangelegenheid het gaat.

Wat gebeurt er na het indienen? 

U krijgt antwoord binnen de wettelijk verplichte vier weken, of wij vragen u gemotiveerd om vier weken uitstel. En u krijgt daarna uw antwoord. Tegen dit antwoord kunt u bezwaar aantekenen. U hebt zes weken om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college. Is uw verzoek dan weer afgewezen, dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift, (samen met de afwijzing) indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Utrecht om een procedure te starten. Hieruit volgt een zitting, met een uiteindelijk positieve of negatieve uitspraak. Bent u het ook met deze uitspraak niet eens, dan kunt u in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Als laatste kunt u nog naar het Europese Hof gaan, maar alleen als u vindt dat de uitspraak in strijd is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig