Privacyverklaring gemeente Lopik

Home > Organisatie > Privacyverklaring gemeente Lopik

Privacyverklaring gemeente Lopik

Doel verwerking persoonsgegevens

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Die gegevens verwerkt de gemeente om haar wettelijke taken uit te voeren. Voor de verwerking dient een wettelijke grondslag te zijn. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Uitwisseling van gegevens

De gemeente deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met externe organisaties als de uitvoering van de wettelijke taken dat met zich meebrengt. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst die de gemeente sluit met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Met die organisaties sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, zoals hierna onder ‘Beveiliging persoonsgegevens’ omschreven. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

De gemeente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens die zij onder zich heeft tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gemeente bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Een verzoek om inzage dient schriftelijk te worden gedaan. De gemeente behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Indien u meent dat gegevens onjuist zijn, onterecht zijn opgenomen of onterecht ontbreken, kunt u gebruik maken van het correctierecht door een aanvullend schriftelijk verzoek in te dienen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U dient in dat geval wel de noodzaak tot correctie aan te tonen met geldige documenten.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de gemeentelijke website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit is noodzakelijk voor de correcte en veilige werking van bijvoorbeeld zoekopdrachten, formulieren en de koppeling met DigiD.

De gemeente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zogenaamde tracking cookies worden niet gebruikt.

Omdat het technisch niet mogelijk is onze website te gebruiken zonder cookies, zal onze website niet bereikbaar zijn als u de cookies uitzet in uw internetbrowser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gemeentelijk privacybeleid en –reglement

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid en –reglement. www.overheid.nl.

Klachtrecht

Indien u meent dat inbreuk is gemaakt op uw privacyrechten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.