Update 15 maart 2022

Techniek

De gehele bestaande asfaltconstructie wordt verwijderd en opnieuw opgebouwd. De bestaande fundering wordt gefreesd en opnieuw binnen het werk verwerkt. In het nieuwe ontwerp wordt naar een breedte van 3,10 meter toegewerkt. Daarnaast wordt de situatie van de weg rondom de bruggen anders vormgegeven door  gebruik van rood asfalt en 'hobbelkeien' zoals ook is toegepast bij de Lopikerweg Oost in Lopik. Ook wordt het Benedeneind Noordzijde een 30 km/uur zone; op de bruggen naar Benedeneind Zuidzijde komen 30/60 km/uur verkeersborden met de bijbehorende markeringen.

Planning

Mourik Infra B.V. uit Groot-Ammers voert de werkzaamheden voor de gemeente uit. Naar verwachting start de aannemer eind maart (week 13) met de reconstructie en zijn de werkzaamheden eind juli afgerond.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ontvangen aanwonenden van de aannemer een brief met een planning en de gegevens van de contactpersoon. Ook worden zij dan geïnformeerd over de bereikbaarheid van de weg tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fases.

Uitzetten erfgrenzen

Vooruitlopend gaat de gemeente de erfgrenzen uitzetten van de percelen langs het Benedeneind Noordzijde. Dit om eventuele knelpunten voor de werkzaamheden tijdig inzichtelijk te maken en om te bekijken in welke gevallen er sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Mocht het zo zijn dat u eigendommen heeft die zich buiten uw erfgrens bevinden dan adviseren wij u om deze voor aanvang van de werkzaamheden te verwijderen.

Ook is er geconstateerd dat op sommige plaatsen beplanting en/of hagen over de erfgrens zijn gegroeid waardoor de uitvoering van de werkzaamheden wordt belemmerd of niet mogelijk is. Mocht dit ook bij u het geval zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om het (overhangend) groen buiten uw erfgrens voor de start van de werkzaamheden te verwijderen of terug te snoeien tot aan de bestaande erfgrens.

Als de gemeente de hiervoor genoemde werkzaamheden zelf moet uitvoeren dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de betreffende bewoner(s) .

Groen

In het najaar worden verspreid over het traject bomen en op enkele plekken struiken geplant.

Straatverlichting

De straatverlichting is al vernieuwd; er worden alleen enkele lichtmasten verplaatst. 

Inzameling huisvuil

Vanwege de beperkte bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden wordt het huisvuil centraal ingezameld. Omwonenden wordt verzocht de afvalcontainers op de gebruikelijke tijdstippen aan te bieden ter hoogte van de dichtstbijzijnde verkeersbrug (aan de brede kant). Huisvuil dat binnen het werkterrein wordt aangeboden, wordt niet ingezameld. Wij vragen hiervoor begrip.

Bereikbaarheid

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het betreffende werkvak geheel afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Omwonenden kunnen hinder ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Ook kan het voorkomen dat bewoners hun perceel of woning alleen kunnen bereiken via een tijdelijke omleiding. De woningen zijn te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. De communicatie over de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd door de aannemer.

Vragen of meer informatie

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze werkvoorbereider Deborah Knuistingh Neven. Zij is bereikbaar via e-mail deborah.neven@lopik.nl en telefoonnummer 0348 - 55 99 73. U kunt ook contact opnemen met onze projectassistente Marlene de With. Zij is bereikbaar via e-mail marlene.de.with@lopik.nl en telefoonnummer 0348 - 55 99 15.

Update 28 september 2021: Voortgang project, verkeersmaatregelen en inrichting weg, resultaten enquête en definitief ontwerp

Voortgang project

In juni 2021 kregen de bewoners van Benedeneind Noordzijde (NZ) de gelegenheid om een enquête in te vullen waarin de mening werd gevraagd over de inrichting en de veiligheid van het Benedeneind NZ. Ook was er een mogelijkheid om suggesties voor de reconstructie door te geven. De vele reacties die zijn ontvangen hebben we meegenomen bij het verder uitwerken van het definitieve ontwerp.

Eind augustus is door het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp vastgesteld. 

Verkeersmaatregelen en inrichting weg

  • Het besluit is genomen om geen verkeerspalen toe te passen op het Benedeneind NZ, omdat dit op meerdere bezwaren stuit. Met name het keren en draaien van vrachtwagens en pakketbezorgers verhoogd het aantal verkeersbewegingen en kan onveilige situaties veroorzaken.
  • De breedte van de weg is op dit moment wisselend. Om een rustiger beeld te realiseren, wordt de hele weg 3,10 meter breed.
  • De maximumsnelheid op het Benedeneind NZ wordt 30 kilometer per uur.
  • Ter hoogte van de bruggen komt een duidelijke overgang van 60 naar 30 km/uur met bebording en markering. Het wegdek van de bruggen wordt bovendien, net als op andere plekken in de gemeente (zoals op de kruising van de Lopikerweg met de Zijdeweg, Vrijheidslaan en Churchill-laan), geaccentueerd met rood asfalt en voorzien van een snelheidsremmende rammelstrook.
  • Er worden vijf bomen gekapt die aan het einde van hun levensduur zijn en deze bomen worden vervangen. Naast het herplanten van de bomen wordt ook ingezet op natuurlijk sturen met groen. Hiermee wordt het wegbeeld optisch versmald waarmee de verwachting is dat de snelheid ook zal afnemen. De exacte locaties van de optische versmallingen zijn nog niet bekend.

Resultaten enquête en definitief ontwerp

De resultaten van de enquête (Bijlage 1) en het definitief ontwerp (Bijlage 2, blad 1 t/m 4) vindt u in onderstaande documenten.

Aanleiding

Het Benedeneind Noordzijde (NZ) is een erftoegangsweg van circa 4,2 km lang in het buitengebied tussen de N204 en Polsbroekerdam. De huidige inrichting van de weg is ontstaan tijdens de ruilverkaveling in de jaren ’80, waarmee deze circa 40 jaar oud is. Het Benedeneind NZ heeft de functie van erfontsluiting voor de aanliggende woningen en bedrijven. In tegenstelling tot het Benedeneind Zuidzijde heeft de noordzijde geen gebiedsontsluitende functie voor autoverkeer. Daarom is de noordzijde aanzienlijk smaller dan de zuidzijde. Ondanks dat het geen hoofdfietsroute betreft, wordt de weg veel gebruikt door fietsers, zoals naar schoolgaande kinderen, bewoners en recreanten. De locatie van het Benedeneind NZ is in onderstaande afbeelding weergegeven in zwart.

Benedeneind NZ, projectgrens

Projectgrens Reconstructie Benedeneind NZ

De aanleiding van het project is dat de afgelopen jaren de bestaande asfaltverharding van het Benedeneind NZ sterk achteruit is gegaan. Het wegdek is inmiddels dusdanig slecht dat de weg gevaarlijk is geworden, met name voor fietsers. Uit nader onderzoek is ook gebleken dat de staat van de gehele asfaltconstructie en de fundering van hoogovenslakken dusdanig slecht is, dat een reconstructie noodzakelijk is.

Benedeneind NZ 1
Benedeneind NZ 2