Update oktober 2022

Het wegdek is sterk verouderd en de wegindeling voldoet bovendien niet meer aan de eisen van deze tijd. De wens is om bij de reconstructie integraal snelheidsremmende maatregelen toe te passen, in lijn met de gekozen maatregelen voor de kern Polsbroekerdam en mogelijk ook de komgrens te verplaatsen. Ook de oeverconstructie is op verschillende locaties in slechte staat en moet worden vervangen. Daarnaast zijn de ontsluiting van de kern Benschop, de bereikbaarheid van de brandweer en Terberg Benschop B.V. belangrijke aandachtspunten.

De voortgang van enkele andere projecten is tegengevallen en heeft aanzienlijk meer inzet van het team gevergd dan verwacht. In de afgelopen periode zijn onderzoeken uitgevoerd, hebben vooroverleggen met provincie, de verkeersdeskundige en waterschap plaatsgevonden en zijn principekeuzes gemaakt.

Het Voorlopig Ontwerp voor de reconstructie van Dorp Benschop is op dit moment in voorbereiding. De verwachting is dat we begin volgend jaar (2023) het Voorlopig Ontwerp kunnen presenteren aan de inwoners. We vinden het belangrijk om het nieuwe ontwerp ‘op papier’ aan bewoners van het Dorp (zuidzijde) en andere belangstellenden te presenteren en eventuele vragen persoonlijk te beantwoorden en/of een nadere toelichting te geven. Te zijner tijd wordt hierover meer informatie bekendgemaakt.

De uitvoering van de reconstructie wordt in meerdere fases uitgevoerd. Er wordt begonnen met het westelijk deel van Dorp Benschop.

Update oktober 2021

De voortgang van enkele andere projecten is tegengevallen en heeft aanzienlijk meer inzet van het team gevergd dan verwacht. In de afgelopen 1,5 jaar hebben we wel enkele onderzoeken uitgevoerd, vooroverleggen met nutsbedrijven en waterschap gedaan en zijn principekeuzes gemaakt. Inmiddels ligt het project op de tekentafel en is de verwachting dat we begin volgend jaar (2022) een conceptontwerp aan de bewoners kunnen presenteren, waarop de bewoners kunnen reageren. Onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van de benodigde uitvoeringsbudgetten door de gemeenteraad, vindt de uitvoering van de projecten gefaseerd plaats vanaf eind 2022.

Aanleiding

Aanleiding voor de reconstructie van de openbare ruimte van het Dorp is de slechte staat van de verharding en de gedateerde inrichting van de weg. Ook de oevers langs de weg hebben de nodige aandacht nodig. Tijdens de inloopavond heeft de gemeente Lopik veel reacties ontvangen van bewoners van het Dorp. Deze reacties nemen we mee in de voorbereidingen van de reconstructie.

Dorp Benschop, Zuidzijde

Huidige stand van zaken

Over de herinrichting van het Dorp vindt op dit moment voorafstemming plaats met belanghebbenden zoals het waterschap en nutsbedrijven

In de tweede helft van 2020 is het ontwerp uitgewerkt. Daarbij is rekening gehouden met de reacties die de gemeente Lopik van de bewoners heeft ontvangen. Wanneer het ontwerp klaar is om aan de bewoners te presenteren, krijgen zij hierover bericht. De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van het verstrekken van krediet door de raad en vindt niet eerder plaats dan 2021/2022.

Dorp Benschop, Zuidzijde

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.

Dorp Benschop, projectgrens

Inloopavond 12 december 2019

De gemeente Lopik heeft op 12 december 2019 een inloopavond in Dorpshuis XXL gehouden. Er lagen tekeningen op tafel van het Dorp, de Oranje Nassaustraat en het Burgemeester Schreudersplantsoen in Benschop. Aanwezigen konden hierop zien welk gedeelte de gemeente Lopik wil reconstrueren of herinrichten. Tijdens deze avond heeft de gemeente informatie opgehaald bij de bewoners van de betreffende straten, omdat zij het beste zicht hebben op hun leefomgeving.