Update 30 november 2021

Helaas blijkt dat de eerder doorgegeven datum van het einde van de afsluiting niet haalbaar is.

De planning is dat de omleiding blijft ingesteld tot en met donderdag 23 december 17:00 uur.

  Update 30 september 2021

  Planning werkzaamheden

  De werkzaamheden starten op maandag 4 oktober om 07:00 uur en duren t/m maandag 13 december 2021 17:00 uur. Tijdens deze periode is de Radiolaan afgesloten voor al het verkeer. Het fietspad parallel aan de Lopikerweg Oost blijft bereikbaar.

  Radiolaan, projectgrens

  Projectgrens reconstructie Radiolaan

  Week 40 kappen bomen

  In de voorbereiding van dit project zijn de bomen langs de Radiolaan geïnspecteerd. Geconstateerd is dat een groot deel van de bomen in slechte staat is en dat de levensverwachting van deze bomen beperkt is. De reconstructie van de Radiolaan is een geschikt moment om deze bomen te vervangen. Voor het kappen is een kapvergunning verkregen. Het bedrijf Kemp uit Vianen verzorgd het kappen van de bomen.

  Week 41 baggerwerkzaamheden

  In week 41 worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd langs de Radiolaan door Baggerbedrijf Midden Nederland uit Oudewater.

  Vanaf week 42

  Deze week wordt gestart met het vervangen van de bestaande asfaltverharding van de rijbaan en de beschadigde bermstroken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door wegenbouwbedrijf De Rooij en Zonen B.V. uit Nieuwegein.

  Bereikbaarheid

  Tijdens de werkzaamheden is de weg niet bereikbaar en omwonenden kunnen hinder ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Daarbij komt het voor dat bewoners tijdelijk hun perceel niet kunnen bereiken en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. De communicatie omtrent de bereikbaarheid tijdens de uitvoering wordt verzorgd door de aannemer.

  De Radiolaan is een erftoegangsweg in het buitengebied op de grens met de gemeente IJsselstein. De weg heeft een gebiedsontsluitende functie voor de bewoners van de kern Lopikerkapel en in mindere mate de kern Uitweg. Daarnaast wordt de Radiolaan intensief gebruikt door recreanten en is het bovendien een populaire route van en naar de A2, met name bij grote drukte op de N210. De locatie van de Radiolaan is in onderstaande afbeelding weergegeven in rood.

  Radiolaan, projectgrens

  Projectgrens Reconstructie Radiolaan

  Aanleiding

  De afgelopen jaren is de bestaande asfaltverharding van de Radiolaan sterk achteruit gegaan. Deze achteruitgang is nog verder verslechterd door het bouwverkeer van de werkzaamheden voor het vervangen van de Prinses Christinabrug tussen de Radiolaan en de Lopikerweg Oost en de werkzaamheden van Vitens voor het vervangen van de waterleiding langs de weg. Het wegdek is inmiddels dusdanig slecht dat de weg gevaarlijk is geworden, met name voor fietsers. Ook de bermen zijn op enkele plekken ernstig beschadigd. De schadebeelden in de bestaande situatie zijn weergegeven op onderstaande foto’s.

  Radiolaan, bestaande situatie

  Bestaande situatie Radiolaan

  Ontwerp

  Het doel van het project is het vervangen van de bestaande asfaltverharding van de rijbaan en herstellen van de beschadigde bermstroken. Het vervangen van de rijbaan biedt de mogelijkheid om de inrichting van de weg aan te passen. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de weg een duidelijker profiel krijgt. Motorvoertuigen kunnen elkaar niet passeren behalve op de daarvoor bedoelde plaatsen.

  Bij het opstellen van het ontwerp is integraal gekeken naar de nieuwe inrichting. Hiermee kunnen de verschillende disciplines (weg, groen en riolering) in één werk worden gecombineerd. Daardoor wordt de overlast voor de omgeving beperkt.

  De aanpassingen aan de openbare ruimte worden om de volgende redenen doorgevoerd:

  1. We constateren dat automobilisten elkaar in de huidige situatie ook buiten de passeervakken proberen te passeren. Dit geeft schades aan de bermen. Door de rijloper minimaal te versmallen, wordt dit verder ontmoedigd. De verwachting is dat dit een remmende werking op het verkeer heeft en sluipverkeer verder zal ontmoedigen.

  2. In aanvulling op de maatregel als benoemd onder 1. worden enkele passeerhavens toegevoegd waar gemotoriseerde voertuigen elkaar op een deugdelijke manier kunnen passeren.

  3. De bomen langs de Radiolaan zijn bijna aan het einde van hun levensduur en worden daarom integraal binnen dit project vervangen.

  Planning

  De werkzaamheden staan gepland voor de tweede helft van 2021.

  Bereikbaarheid

  • De Radiolaan wordt tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Met de bewoners van de Radiolaan wordt persoonlijk contact opgenomen over de bereikbaarheid van hun perceel tijdens de uitvoering.
  • De definitieve data van de afsluiting zijn nog niet bekend en worden middels vooraankondigingsborden gecommuniceerd.

  Contact

  Paul Verweij, projectleider

  T.: 0348 - 55 99 20

  E.: paul.verweij@lopik.nl

   

  Deborah Knuistingh Neven, werkvoorbereider

  T.: 0348 - 55 99 73

  E.: deborah.neven@lopik.nl

  Voorlopig ontwerp reconstructie Radiolaan