Update 1 augustus 2023

Als de reconstructie van de Maria Louiselaan is afgerond wordt ook de speeltuin opnieuw ingericht. U vindt de presentatietekening onder aan de pagina. De toestellen zijn besteld en de verwachting is dat de toestellen eind september/begin oktober 2023 worden geplaatst.

Update 1 mei 2023

De bewoners van de Maria Louiselaan hebben hun voorkeur mogen uitspreken voor het ontwerp van de Maria Louiselaan fase 2. De meeste bewoners hebben gekozen voor ontwerp 2. De uitslag van de stemming is meegewogen bij het vaststellen van het definitieve ontwerp

Op maandag 6 maart jl. hebben de bewoners van de Maria Louiselaan de gelegenheid gekregen om in gesprek te gaan over het voorlopig ontwerp. Van die mogelijkheid is door een groot aantal bewoners gebruik gemaakt. Ook hebben enkele bewoners per e-mail gereageerd op het voorlopig ontwerp.

Ontwerp

Op basis van de ontvangen reacties hebben we een variantenstudie voor het ontwerp gedaan en gekeken welke mogelijkheden er zijn binnen het gemeentelijk beleid. Met deze variantenstudie zijn we tot een tweede ontwerp gekomen, waarin we een deel van de opmerkingen hebben verwerkt.

De ontwerpen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en kunnen tijdens de uitvoering wijzigen door onvoorziene zaken en/of voortschrijdend inzicht. Over relatief kleine aanpassingen, zoals het verplaatsen van een boom, lichtmast of parkeervak vindt geen nadere communicatie plaats. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Speelplaats

Door meerdere bewoners is ons verzocht om de speelplaats aan de Maria Louiselaan te behouden. We zijn blij dat we kunnen melden dat de mogelijkheid is gevonden om de speelplaats opnieuw in te richten met bestaande speeltoestellen. De speelplaats blijft behouden! Het ontwerp voor de speelplaats werken we verder uit, als er een definitieve keuze is gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Maria Louiselaan.

Inrichting strook voor Maria Louiselaan 13 t/m 29

Ook hebben we veel vragen en opmerkingen ontvangen over de inrichting van de strook voor de percelen Maria Louiselaan 13 t/m 29. Deze grond is eigendom van de gemeente en op dat punt wordt het ontwerp niet aangepast..

Boom speeltuin

Er is een aantal meldingen ontvangen waarin zorgen zijn geuit over de veiligheid van de boom in de speeltuin. Alle bomen in de gemeente worden jaarlijks gecontroleerd. Deze boom is als gezond en veilig beoordeeld met een zeer goede toekomstverwachting.

Afkoppelen hemelwater

De gemeente Lopik biedt de bewoners van de Maria Louiselaan tijdens de werkzaamheden de mogelijkheid om de afvoer van hemelwater van uw huisaansluiting te koppelen aan het gemeentelijke stelsel. De gemeente vergoedt de kosten tot de perceelgrens, werkzaamheden op eigen terrein zijn voor eigen rekening.

Hoogteverschillen aansluiting particuliere percelen

Door de reconstructie veranderen mogelijk de bestaande hoogtes van de weg. Als de hoogtes veranderen, draagt de aannemer de zorg voor het herstellen van de oprit van maximaal één meter over de volledige breedte van de oprit. 

Planning

De start van de werkzaamheden staat gepland op maandag 24 april a.s. De werkzaamheden duren naar verwachting drie tot vier maanden. Voorafgaand aan de start ontvangen de bewoners van de aannemer een brief met een planning en de gegevens van hun contactpersoon.

Bereikbaarheid perceel of woning

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het betreffende werkvak geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het kan voorkomen dat bewoners hun woning alleen te voet kunnen bereiken. De communicatie over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden wordt verzorgd door de aannemer.

Parkeren

Vanwege de beperkte ruimte is het niet mogelijk om tijdens de werkzaamheden vervangende parkeerplaatsen aan te wijzen. Bewoners kunnen dan onder andere parkeren op het parkeerterrein bij De Lentehof.

Meer informatie

Als u het antwoord op uw vraag niet op deze webpagina vindt dan kunt u contact opnemen met onze  toezichthouder Mischa Vorderman. Hij is bereikbaar via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl en telefoonnummer 06 - 11087292.