Past een plan niet in het bestemmingsplan? Dat hoeft niet direct het einde van uw plan te betekenen. Mogelijk kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

De gemeente kan misschien ook het bestemmingsplan veranderen, zodat een plan wel past. Meer informatie over het aanpassen van een bestemmingsplan vindt u hieronder onder het kopje ‘Veranderen van het bestemmingsplan’.

Afwijken met de regels uit het bestemmingsplan

Soms staat er in het bestemmingsplan zelf dat in bepaalde gevallen mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staan dan de regels waaraan moet worden voldaan indien van het bestemmingsplan wordt afgeweken. De kans is groot dat, als aan die regels wordt voldaan, een vergunning wordt verleend.

Voldoet het plan aan de regels uit het bestemmingsplan? Dan kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het bestemmingsplan vindt u hieronder onder het kopje ‘Omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken’.

Weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de Wabo-telefoon. De contactgegevens van de Wabo-telefoon treft u hieronder aan onder het kopje ‘Neem contact op’.

Afwijken door de gemeente te overtuigen

De gemeente kan met een omgevingsvergunning toestemming geven om af te wijken van een bestemmingsplan.

Voor percelen gelegen in het landelijk gebied kunnen de door de gemeente opgestelde documenten Visie op de Linten en LopikMEerwaard daarbij helpen. In deze documenten staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving en kunnen argumenten worden gehaald waarom een plan toch past in de buurt.

De documenten Visie op de Linten en LopikMEerwaard zijn te vinden via regelgeving gemeente Lopik(externe link).

Sluit een plan in het landelijk gebied aan bij deze kaders en ambities die in de Visie op de Linten en LopikMEerwaard staan? Dan zal de gemeente meestal graag meewerken met het plan.

Betreft een plan in het landelijk gebied een grote ontwikkeling of sluit het plan slechts gedeeltelijk aan bij de kaders en ambities? Dat kan een en ander met de gemeente worden besproken om na te gaan wat er nog nodig is om het plan tot uitvoering te kunnen brengen. Vaak zal de gemeente bijvoorbeeld willen weten of er draagvlak in de buurt is voor het plan. Uit het overleg met de gemeente kan mogelijk blijken dat het plan moet worden bijgesteld.

Is een plan in het landelijk gebied in strijd met de Visie op de Linten en LopikMEerwaard? Dan is de kans klein dat de gemeente wil meewerken. Maar het is uiteraard altijd mogelijk met de gemeente in gesprek gaan om te bezien welke opties er zijn.

In het algemeen geldt overigens: Zorg dat buren en andere belanghebbenden geen grote nadelen hebben door het plan. Betrek ze op tijd bij de plannen!

Omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken

Is er sprake van een bestemmingsplan waar het plan niet in past? Dan kunt u bekijken welke mogelijkheden er zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen om het plan alsnog mogelijk te maken. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u via Omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang het duurt voordat een vergunning wordt verleend, hangt in ieder geval af van de procedure die de wet aanwijst. De van toepassing zijnde wet heeft gevallen aangewezen waarvoor de reguliere vergunningprocedure geldt. Die duurt 8 weken. In andere gevallen geldt een langere procedure. Die duurt minimaal een half jaar.

Kosten

De kosten hangen onder andere af van de grootte van het plan, en met welke procedure mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. De kosten staan in de legesverordening. De meest actuele tekst van de geldende legesverordening is te vinden via regelgeving gemeente Lopik(externe link).

Veranderen van het bestemmingsplan

De gemeente kan ook het bestemmingsplan aanpassen, zodat het plan kan doorgaan. De procedure om het bestemmingsplan aan te passen duurt minimaal een jaar. Bij ingrijpende afwijkingen van het bestemmingsplan moet de gemeente soms deze procedure kiezen.

Kosten

De kosten hiervan zijn ook terug te vinden in de legesverordening. De meest actuele tekst van de geldende legesverordening is te vinden via regelgeving gemeente Lopik(externe link).

Onderzoeken

Als wordt afgeweken van het bestemmingsplan is het veelal nodig om een aantal onderzoeken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een bodemonderzoek als u een nieuwe woning bouwt. Maar ook een geluidsonderzoek of een archeologisch onderzoek kunnen noodzakelijk zijn. Wanneer u bebouwing sloopt kan een Flora en Fauna onderzoek worden gevraagd. Zo kunnen allerlei onderzoeken nodig zijn. Overleg dus tijdig met de gemeente over de uit te voeren onderzoeken. Het uitvoeren van onderzoek kan namelijk veel tijd in beslag nemen en daarmee de proceduretijd van uw aanvraag verlengen.

Overeenkomst

Voordat de procedure wordt gestart om af te wijken van het bestemmingsplan, sluit de gemeente met de initiatiefnemer een overeenkomst waar in ieder geval een planschaderegeling is opgenomen. Dit houdt – kortgezegd – in dat in het geval een derde schade leidt door uitvoering van een plan, de initiatiefnemer van dat plan planschade dient te vergoeden. Verder kan de gemeente voorwaarden opnemen met betrekking tot de inrichting van het perceel, de sloop van bebouwing en de uitvoer van een beplantingsplan. Ook worden afspraken gemaakt over de betaling van de (leges)kosten.

Neem contact op

Stel uw vraag

Vindt u daar niet wat u zoekt? Of hebt u weinig ervaring met bestemmingsplannen? Voor veel mensen is het moeilijk om zelf te beoordelen of iets mag van het bestemmingsplan. Dan kunt u beter met de gemeente overleggen of uw plan haalbaar is.

Heeft u vragen over een omgevingsvergunning, dan kunt u contact opnemen met de Wabo-telefoon. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gaat onze voorkeur uit naar een e-mailbericht. Zet uw vragen op een rij en stuur de e-mail via leefomgeving@lopik.nl. Vermeld om welk perceel (adres) het gaat en vermeld ook uw telefoonnummer. Wij behandelen uw e-mail zorgvuldig en trachten zo snel als mogelijk contact met u op te nemen.

Mocht u toch willen bellen, dan kan dat via telefoonnummer 0348 - 55 99 66. De Wabo-telefoon is maandag en woensdag van 09.00 tot 12.30 uur bereikbaar voor vragen.

Heeft u vragen over een nieuw te maken/vast te stellen bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling. U kunt dit team bereiken via 0348 – 55 99 55 of per email via gemeente@lopik.nl.

Of doe een principeverzoek

Ook kan er een principeverzoek worden gedaan. In dat geval hoeft nog niet het hele plan te worden uitgewerkt. De aanvraag moet wel duidelijk genoeg zijn om een volledige bestemmingsplantoets en welstandstoets te kunnen doen. De gemeente laat vervolgens weten of en op welke manier het plan mag afwijken van het bestemmingsplan. Ook wordt aangegeven welke vergunningen er voor het plan nodig zijn. Aan een principeverzoek zijn kosten verbonden. De kosten hiervan staan in de legesverordening. De meest actuele tekst van de geldende legesverordening is te vinden via regelgeving gemeente Lopik(externe link).

Adviseur

Hoewel de gemeente u een eind op weg kan helpen door u te voorzien van de nodige informatie, kan het ook een idee zijn om een adviseur in de arm te nemen die beschikt over de nodige (technische) kennis om u bij te staan. Deze adviseur kan u helpen bij de ontwikkeling van uw plan en het contact met de gemeente. Een goede adviseur kan het verloop van de ruimtelijke procedure ook bespoedigen omdat deze weet welke stappen moeten worden gezet ten aanzien van de van toepassing zijnde situatie.