De gemeente geeft niet zo maar haar geld uit, maar plant de inkomsten en uitgaven. De gemeenteraad legt in de begroting voor komend jaar van tevoren vast hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel waaraan wordt uitgegeven. Of dit in de praktijk ook zo heeft uitgepakt, wordt achteraf verantwoord in de jaarrekening en jaarverslag.

Kadernota

De begrotingscyclus start elk voorjaar met de kadernota. In deze nota staan voorstellen van het college aan de raad over de kaders van de begroting van het volgende jaar en een financiële doorkijk voor de komende 4 jaar. De raad stelt de kadernota vast. De raad kan eventueel nieuwe beleidsaccenten plaatsen en aangeven waaraan ze het komende begrotingsjaar juist meer of minder wil uitgeven.

Programmabegroting

Ieder jaar in november stelt de raad de begroting vast. In de begroting staat – uitgewerkt in programma’s - wat de gemeenteraad het komende jaar wil uitvoeren en hoeveel geld de raad daarvoor beschikbaar stelt. Voor de komende vier jaar geeft de begroting een financiële doorkijk. Nadat de begroting is vastgesteld, mag het college uitgaven doen om de programma’s uit te voeren.