In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

 • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
 • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
 • Mogen wegen worden aangelegd?
 • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

Hoe werkt het?

Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Wat moet ik doen?

U kunt een wijziging van een bestemmingsplan doorgeven via het Omgevingsloket(externe link).

Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. Daarna doet u het volgende:

 • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).
 • Geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt.
 • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld.
 • Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aanpassen bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Is de gemeente het met u eens? Dan kan zij het bestemmingsplan aanpassen.

Wat moet ik meenemen?

Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

 • omschrijving van bouwplannen
 • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
 • situatietekeningen en/of plattegrond

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.