Soms neemt de gemeente Lopik een beslissing waar u, dan wel iemand anders zich niet in kan vinden. In veel gevallen bestaat dan de mogelijkheid hier bezwaar tegen te maken. Onder een besluit wordt in dat geval aangegeven op welke wijze dat mogelijk is.

Soms worden besluiten genomen door een andere organisatie, namens een van de bestuursorganen van de gemeente Lopik en neemt die organisatie ook de behandeling van bezwaarschriften op zich. Voorbeelden daarvan zijn besluiten met betrekking tot een:

 • Belastingaanslag;
 • Parkeerbon;
 • WOZ (waarde van uw huis);
 • Leges;
 • Grafrechten.

Besluiten ten aanzien van dit soort zaken worden namens de gemeente Lopik afgehandeld door de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (hierna: de BghU). Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van de BghU

Telefonisch contact

In een besluit staat vaak het telefoonnummer en een naam van een behandelend ambtenaar. Door dit nummer eerst bellen kan meer informatie worden verkregen en/of kunnen eventuele bezwaren worden bespreken. Dit kan misschien weer leiden tot een oplossing zonder dat een bezwaarprocedure hoeft te worden doorlopen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat bellen geen schorsende werking heeft. Dit betekent dat de gevolgen van het besluit blijven gelden. Ook is er door te bellen geen sprake van extra tijd om bezwaar te maken.

Mogelijkheden om bezwaar te maken

Het is mogelijk schriftelijk (per post) bezwaar te maken. Op het besluit staat het adres waar het bezwaarschrift naartoe kan worden gezonden en aan wie dit gericht kan worden. Is dit adres niet te vinden? Stuur het bezwaarschrift dan naar het volgende adres en vermeld de verantwoordelijke afdeling:

Gemeente Lopik
T.a.v. De afdeling…[vermeld verantwoordelijke afdeling]
Postbus 50
3410 CB Lopik

Het is ook mogelijk om per e-mail bezwaar te maken en deze e-mail te richten aan gemeente@lopik.nl. Houd er hierbij wel rekening mee dat aan deze wijze van indienen dezelfde eisen worden gesteld als aan het indienen van een bezwaarschrift per post. Wat er in een bezwaarschrift hoort te staan is hieronder te lezen.

Wat staat in een bezwaarschrift?

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening van het bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (voeg indien mogelijk bij het bezwaarschrift een kopie van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt); 
 • de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt;
 • een handtekening;
 • een telefoonnummer (zodat (snel) contact kan worden opgenomen om het bezwaarschrift te bespreken).

Bezwaarschrift in andere taal

Is een bezwaarschrift in een vreemde taal geschreven? En is er voor de goede afhandeling een vertaling nodig? Dan is het aan de indiener van het bezwaarschrift zorg te dragen voor een vertaling van het bezwaarschrift.

Bezwaar gemaakt, en dan?

 • Afhankelijk van de eerste inschatting ten aanzien van de inhoud van het bezwaarschrift wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de indiener van het bezwaarschrift en/of andere belanghebbenden om het bezwaarschrift te bespreken en te bezien of er een voor alle partijen bevredigende oplossing mogelijk is;
 • Het bezwaarschrift wordt, indien van toepassing, doorgezonden naar het secretariaat van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Lopik;
 • Er wordt een ontvangstbevestiging gezonden (schriftelijk of per e-mail);
 • De wettelijke termijn om op een bezwaarschrift te beslissen bedraagt 12 weken vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Er bestaat een mogelijkheid om deze termijn met zes weken te verlengen (artikel 7:10, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht).

Besluit blijft gelden tijdens bezwaarprocedure

Het besluit van het bevoegde bestuursorgaan blijft gelden tijdens de bezwaarprocedure. Dit betekent dat uitvoer moet, dan wel mag worden gegeven aan wat de gemeente heeft besloten. Is echter tijdelijk uitstel noodzakelijk? Dan kan een belanghebbende daartoe een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit verzoek heet een ‘voorlopige voorziening’.

Niet eens met het besluit op uw bezwaar?

Niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Dan bestaat de mogelijkheid binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank Midden-Nederland. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Een beroepschrift is in te dienen:

 • online via https://www.rechtspraak.nl
 • schriftelijk naar:
        Rechtbank Midden Nederland
        Sector bestuursrecht
        Postbus 16005
        3500 DA  Utrecht

Wat staat in een beroepschrift?

 • naam, adres en telefoonnummer van de indiener van het beroepschrift;
 • de dagtekening van het beroepschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt (voeg indien mogelijk bij het beroepschrift een kopie van de beslissing op bezwaar waar het beroepschrift zich tegen richt);
 • de reden van het in beroep gaan;
 • wat de beslissing zou moeten zijn in tegenstelling tot wat het bevoegde bestuursorgaan heeft besloten;
 • de handtekening van de indiener van het beroepschrift.

Kosten in beroep gaan

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Vindt de rechter dat terecht beroep is ingediend, dan wordt het griffierecht terugbetaald.

Niet eens met uitspraak rechter?

Niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kan (in veel gevallen) binnen zes weken in hoger beroep worden gegaan. In de uitspraak van de rechtbank staat hoe dit kan.

Meer informatie?

Meer informatie over de procedures bij de rechter is te vinden op Rechtszaak beginnen tegen een overheidsorganisatie.