Als inwoner kunt u op de volgende manieren invloed uitoefenen op de opinie- en besluitvorming in de gemeenteraad.

Verkiezingen

De inwoners van de gemeente Lopik kiezen eens in de vier jaar de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers; zij vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente.

Inspraakprocedures

In tal van wetten staan inspraakprocedures voorgeschreven, bijvoorbeeld bij het vaststellen van bestemmingsplannen. De gemeente geeft bij de besluitvorming aan welke inspraakprocedures van toepassing zijn. Bij inspraak krijgt de inwoner vooraf de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken, ten aanzien van gemeentelijke beleidsvoornemens. Het gemeentebestuur maakt op de informatiepagina’s in het huis-aan-huisblad ‘Het Kontakt/Zenderstreeknieuws’ en op de website www.officielebekendmakingen.nl bekend wanneer er inspraak mogelijk is.

Als inwoner kunt u invloed uitoefenen op de opinie- en besluitvorming in de gemeenteraad. Meer informatie over deze manier van inspraak leest u hieronder.

Inspreekrecht

Belangstellenden kunnen in de raadsvergadering, voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt, hun mening kenbaar maken. 

Het woord kan niet worden gevoerd:

  • over de besluitenlijst van de vorige vergadering;
  • over de ingekomen stukken, tenzij het ingekomen stuk afkomstig is van de inspreker zelf of zijn vertegenwoordiger;
  • over vaststelling van een bestemmingsplan, tenzij de burger initiatiefnemer is of eerder een zienswijze heeft ingediend;
  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan; 
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien een klacht op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier, mevrouw mr. G.M.G. Dolders via e-mail griffie@lopik.nl of telefoonnummer 0348 - 55 99 55.

Interactie met bevolking

Om de rol als volksvertegenwoordiger goed in te vullen, voert de gemeenteraad zijn taak uit op basis van interactie met inwoners en doelgroepen daaruit. Dit betekent dat u kunt worden benaderd om mee te doen aan de besluitvorming over onderwerpen die u aangaan. Natuurlijk kunt u raadsleden ook zelf rechtstreeks benaderen met vragen of opmerkingen. Belangengroepen en buurtverenigingen onderhouden vaak contact met wethouders en raadsleden. Wie wil dat het gemeentebestuur iets doet of nalaat, kan een afspraak maken met een wethouder, hem of haar opbellen of e-mailen, één of meer raadsleden trachten te overtuigen of een raadsvergadering bezoeken. 

Een brief schrijven

U kunt een brief schrijven aan de gemeenteraad (Postbus 50, 3410 CB Lopik) met uw opmerkingen over beleid of bestuur. De gemeenteraad stelt kaders en controleert het college. Het college van B&W is verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Als u iets wilt van de gemeente moet u dus meestal bij het college aankloppen.