In april 2021 hebben we via een online enquête uw mening gevraagd over de openbare ruimte en het openbaar groen in de gemeente Lopik. Het doel was om met 15 gerichte vragen een beeld te krijgen van wat de inwoners hierin écht belangrijk vinden. We zijn blij om te zien dat veel inwoners de moeite hebben genomen om deze enquête in te vullen. Van de circa 6.000 verstuurde brieven hebben we 1.094 reacties ontvangen. We willen alle deelnemers hiervoor hartelijk bedanken!

Uitkomsten enquête

De enquête bestond uit twee delen; de openbare ruimte en het openbaar groen. Hieronder geven we per onderdeel een samenvatting van de uitkomsten. In de bijlage vindt u een gedetailleerder overzicht.

Openbare ruimte

 • Het merendeel van de deelnemers vindt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte een taak van de overheid.
 • Een kwart van de deelnemers is bereid om meer te betalen voor een betere uitstraling van de openbare ruimte.
 • Het overgrote deel van de deelnemers doet zelden tot nooit een melding over de openbare ruimte.
 • Meer dan de helft van de deelnemers is bereid om mee te helpen met beheer en onderhoud of doet dit al.
 • Alle onderdelen van de openbare ruimte worden belangrijk gevonden. Het groen in de buurt en een nette uitstraling springen eruit.
 • Een groot deel van de deelnemers is tevreden over het groen in de buurt, maar een nog groter deel vindt dat hier ruimte is voor verbetering. Hetzelfde geldt voor de nette uitstraling.
 • Ook parkeergelegenheid en verkeersremmende maatregelen zijn onderdelen die voor verbetering vatbaar zijn.
 • Belangrijke aandachtspunten op het gebied van onderhoud zijn de wegen, fietspaden en voetpaden.
 • Over de openbare verlichting en de watergangen is men het meest tevreden.

Openbaar groen

 • De deelnemers vinden de functies ‘uitstraling’, ‘genieten van de natuur’, ‘aantrekken van vogels en insecten’ en ‘gevoel van welzijn’ het belangrijkst.
 • Opvallend is dat een groot deel van de deelnemers tevreden is over de uitstraling, het gevoel van welzijn en het genieten van de natuur, maar dat veel andere deelnemers voor deze onderdelen ook ruimte zien voor verbetering.
 • Andere punten van aandacht zijn het ‘aantrekken van vogels en insecten’ en ‘inspelen op het klimaat’.
 • De meningen over welk groen mooi is, lopen uiteen. Bloemrijke bermen, bomen, natuurlijke oevers, vaste planten en gras met bollen worden het meest genoemd
 • In het vrije invulveld wordt regelmatig herhaald dat goed onderhouden openbaar groen en natuur belangrijk is, ook voor de gezondheid.

Trots en verbetering

Tot slot werd gevraagd op welke groene plekken de deelnemers trots zijn en welke groene plekken de deelnemers juist graag verbeterd zien. De meest voorkomende antwoorden staan in de afbeeldingen hieronder.

Waar deelnemers enquête groen trots op zijn
Deelnemers zijn trots op...
Wat deelnemers enquête groen graag verbeterd zien
en zien graag verbeterd...

Van enquête naar beleid

De uitkomst van deze enquête is zeker niet alleszeggend en verschilt ook per gebied, maar het geeft ons wel een goed gemiddeld beeld van de meningen en ideeën van de inwoners van de gemeente Lopik. Veel reacties zijn herkenbaar, maar op sommige vlakken geven de reacties een ander beeld dan we op basis van informatieavonden en meldingen hadden verwacht. Dit geldt met name op het gebied van natuurbeleving en biodiversiteit.

Het nieuwe beleid is vastgelegd in een Integrale beheervisie voor de openbare ruimte en een Groenbeleidsplan. De foto’s in het groenbeleidsplan geven een indruk van het toekomstbeeld dat we voor ogen hebben. Beide beleidsdocumenten kunt u vinden onder dit bericht. Wij nodigen u van harte uit om deze te bekijken!

De kern van het beleid is hieronder samengevat:

 • Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte hanteren we de richtlijnen voor beeldkwaliteit volgens de ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018’ van het CROW (Kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid). We streven naar een openbare ruimte die als geheel voldoende schoon, heel en veilig is (niveau B). Kleine oneffenheden en lichte vervuiling zijn toegestaan. In de centrumgebieden en op de begraafplaats wordt gemiddeld een netter beeld nagestreefd (niveau A).
 • Grote aanpassingen van de openbare ruimte worden in de regel alleen gedaan wanneer er groot onderhoud noodzakelijk is vanwege de weg en/of riolering.
 • Verzakkingen in de openbare ruimte worden alleen opgehoogd wanneer de veiligheid in het geding komt.
 • In de hele gemeente zetten we in op grote robuuste groenvakken met een hoge diversiteit aan soorten, voor het aantrekken van vogels en insecten.
 • In de kernen wordt ingezet op kleurrijk groen, in de parken en het buitengebied op inheemse soorten.
 • Het is de wens om meer bomen te planten, waarbij we er rekening mee houden hoe groot de boom uiteindelijk wordt. Op plekken waar dat kan, planten we bomen die in de toekomst kunnen uitgroeien tot een blikvanger.
 • We zetten in op meer groen en minder verharding. Verharding die niet noodzakelijk is, wordt stap voor stap omgevormd naar groen.
 • We zijn zeer terughoudend met het verwijderen van groen.
 • We streven naar zo min mogelijk objecten in de openbare ruimte, denk daarbij aan hekken en paaltjes.
 • Er komt meer aandacht voor het onderhoud van speeltoestellen.

Hondenpoep

Het nieuwe beleid gaat alleen over de inrichting en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en niet over handhaving. Toch komt er één onderwerp van frustratie zo duidelijk uit de enquête naar voren, dat deze niet onbenoemd mag blijven. Hondenpoep is een doorn in het oog van veel bewoners, maar ook van onze eigen medewerkers. In alle eerlijkheid hebben we op dit moment helaas geen pasklare oplossing.

Stap voor stap

We beseffen ons dat de meningen over de inrichting van de openbare ruimte per gebied kunnen verschillen. Daarnaast zullen sommige veranderingen even moeten wennen, zowel voor u als voor ons. Een extra uitdaging is dat de beschikbare openbare ruimte binnen onze gemeente vaak erg beperkt is. Daarom moeten we de komende jaren keuzes maken, bijvoorbeeld tussen groen en parkeerplekken, of tussen een bloemrijk grasveld en een gemaaid grasveld.

Aan ons de uitdaging om te zoeken naar een goede balans tussen de verschillende wensen in de samenleving en de beschikbare ruimte en financiële middelen. We kiezen er daarom voor om geleidelijk te werk te gaan, waarbij we stapsgewijs toewerken naar het eindbeeld. In sommige straten is de komende jaren daarom weinig tot niets merkbaar van het nieuwe beleid, terwijl andere straten wel een nieuwe uitstraling krijgen.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze projectassistente Marlene de With. Zij is bereikbaar via e-mail marlene.de.with@lopik.nl en telefoonnummer 0348 - 55 99 15. Marlene is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.