De jaarrekening is de financiële verantwoording van het college aan de raad over het begrotingsjaar.

In het jaarverslag rapporteert het college over de uitvoering van het beleid en hoe deze hebben bijgedragen aan de doelstellingen zoals die in de programmabegroting zijn vastgesteld.

Het jaarverslag en de jaarrekening vormen samen de jaarstukken.

Jaarstukken 2022

Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad de jaarstukken 2022 inclusief de jaarrekening vastgesteld. In de jaarstukken staat wat wij in 2022 hebben gedaan, wat onze inkomsten zijn geweest en waar we het geld aan hebben uitgegeven. In onderstaand overzicht geven we een samenvatting in één oogopslag. (Klik op de afbeelding voor een vergroting.)

Jaarstukken 2022 in één oogopslag

1. Sociaal domein

We ondersteunen en helpen kinderen. Als ze gezond zijn of als ze problemen hebben. We ondersteunen en helpen mensen die moeite hebben om werk te vinden. En mensen die geldproblemen hebben. We zijn er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

2. Bestuur en ondersteuning

Burgerzaken is er voor aangifte van een geboorte, huwelijken, rijbewijzen en identiteitskaarten. Burgerzaken regelt ook de verkiezingen. De gemeenteraad, de burgemeester, de wethouders en de ambtenaren moeten hun werk kunnen doen. De gebouwen van de gemeente worden onderhouden.

3. Volksgezondheid en milieu

We zorgen ervoor dat het afval wordt opgehaald en de riolering wordt onderhouden. We helpen mensen om gezond te blijven. En dat de ambulance in noodgevallen beschikbaar is. We onderhouden de begraafplaatsen.

4. Verkeer, vervoer en waterstaat

We leggen wegen, (fiets)paden, parkeerplaatsen en bruggen aan en onderhouden de bestaande wegen. We zorgen voor de openbare verlichting en proberen de wegen in de winter schoon te houden. We proberen zoveel mogelijk openbaar vervoer te houden.

5. Sport, cultuur en recreatie

We zorgen dat er sportaccommodaties zijn en ondersteunen de verenigingen. We helpen mensen van alle leeftijden om te bewegen. We onderhouden ons cultureel erfgoed. We zorgen voor het openbare groen in de gemeenten. We willen gastvrij zijn voor toeristen en recreanten.

6. Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

We bepalen waar er mag worden gebouwd. En waar een bedrijventerrein mag komen of een natuurgebied. We geven vergunningen af en controleren of nieuwbouw aan de eisen voldoet. We doen ons best om plekken te vinden waar woningen kunnen worden gebouwd.

7. Onderwijs

We bouwen en onderhouden schoolgebouwen. We zijn verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs. We houden in de gaten of leerlingen vroegtijdig de school verlaten. En we zorgen voor het vervoer van leerlingen die niet in Lopik naar school kunnen.

8. Veiligheid

We zorgen voor brandweer in de gemeente. We oefenen voor crisissituaties. We hebben een BOA in dienst. We pakken criminaliteit en overlast aan. Inwoners en bezoekers moeten zich in Lopik veilig voelen.

9. Reserves

We sparen geld voor grote uitgaven of tegenvallers.

10. Economie

We ondersteunen alle ondernemers. We werken aan de economische ontwikkeling.