Het streven is om in Lopik Oost 126 woningen te bouwen, uiteenlopend van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen, starters- en seniorenwoningen en appartementen voor diverse doelgroepen. Een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

Burgemeester en wethouders van Lopik hebben op 3 september 2019 besloten om in te stemmen met de overeenkomst met Samenwerkende Bedrijven Bouwprodukties B.V. (S.B.B.-Lopik) voor woningbouw in Lopik Oost. De heer J.C.W. Kouwen, directeur van S.B.B.-Lopik en wethouder G.J. Spelt hebben hiervoor op 2 oktober 2019 een overeenkomst ondertekend.

De heer Kouwen van SBB en wethouder Spelt ondertekenen overeenkomst nieuwbouw Lopik Oost.jpg

Op 18 juni 2020 liep de termijn voor het instellen van beroep voor het bestemmingsplan ‘Lopik Oost’ af. Er is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit betekent dat met het realiseren van het bouwproject kan worden gestart.

Voorbelasten grond en ontsluiting bouwverkeer

Voordat kan worden gebouwd, moet de grond van het terrein worden voorbelast met zand en grond. Dit wordt gedaan om latere zettingen (verzakkingen) zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor het bouwverkeer is vergunning/toestemming verkregen van de provincie Utrecht om een rechtstreekse ontsluiting op de N210 te maken.

Bouwfases

De woningen in 'Lopik Oost' worden in meerdere, nog te bepalen fases gebouwd. De eerste fase is het noordelijke gebied, grenzend aan de Vogelzangsekade. Deze fase bestaat waarschijnlijk uit 14 seniorenwoningen, 14 twee-onder-één-kapwoningen, 4 vrijstaande woningen en 7 bouwkavels.

Ecologische maatregelen

Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat de heikikker in het plangebied aanwezig is. De heikikker is een beschermde diersoort. Voordat bouwactiviteiten kunnen worden verricht, moet de heikikker worden verplaatst naar een zogenaamd compensatiegebied. Hiervoor zijn in een nabijgelegen perceel diverse sloten met natuurvriendelijke oevers gegraven. Na cultivatie van het gebied is de heikikker daarheen verplaatst.

Bestemmingsplan vastgesteld

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Lopik Oost' in zijn vergadering van 22 april 2020 vastgesteld. Hierdoor is de verdere ontwikkeling van de woningen in 'Lopik Oost' mogelijk en krijgt de realisatie van het plan een vervolg. 

Meer informatie

Meer informatie over het woningbouwproject en het -programma is te vinden op de website www.lopikoost.nl.

Informatieavonden en Adviesteam

Tijdens een informatieavond in Dorpshuis De Schouw op 3 oktober 2017 zijn diverse themamodellen gepresenteerd. Om een duidelijk beeld te krijgen van de woonwensen voor het project is een enquête gehouden die door een groot aantal mensen is ingevuld. Ook is een adviesteam gevormd, onder andere bestaande uit omwonenden en toekomstige bewoners, dat actief is betrokken bij het ontwerpproces van het stedenbouwkundige plan. In het overleg met het adviesteam is besloten om het themamodel 'Lommerrijk Lopik' verder uit te werken tot een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan is op 26 april 2018 gepresenteerd in Dorpshuis De Schouw.

Daarna is het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 februari 2019 ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost'.