Het college heeft besloten de vertrouwde dorpsgesprekken in de negen kernen van de gemeente Lopik nieuw leven in te blazen. Het tweede dorpsgesprek vond plaats op maandagavond 2 oktober 2023 om 20.00 uur in Buurthuis D'Ouwe School in Lopikerkapel.

Ansichtkaart met uitnodiging voor Bakkie in de Buurt Lopikerkapel

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het dorpsgesprek in Lopikerkapel.

Verslag 2 oktober 2023

79 personen werden gastvrij ontvangen in Buurthuis D’Ouwe School; 65 inwoners, 7 raadsleden, 3 ambtenaren en het voltallige college. Wat een opkomst! Dank daarvoor.

Hoe gaat het met u?

Burgemeester Laurens de Graaf wil graag weten hoe het met de inwoners gaat. Is er iets veranderd na de coronapandemie? Hoe is het om in Lopikerkapel te wonen? Wat gaat goed en wat kan beter? Inwoners waarderen het leven met elkaar en de activiteiten die er zijn. Sterker nog, desgevraagd geven ze het leven in Lopikerkapel gemiddeld een 8 (hoogste cijfer een 9, laagste een 6). Het leven is goed in Lopikerkapel.

De collegeleden stellen zich voor en vertellen voor welke portefeuilles zij verantwoordelijk zijn. Ook pakten een paar inwoners het podium met een pitch.

 • Diana Schilperoort staat op voor stichting Lopikerkapel. De stichting zet in op het vasthouden van het cultuurhistorisch besef en het hooghouden van de leefbaarheid. Ook deed ze een oproep voor nieuwe vrijwilligers: “Als wij een project hebben, zoals de grote bikdagen, dan zijn er altijd mensen om te helpen, maar we zoeken nu kartrekkers.” Tot slot gaf ze aan dat de stichting ook een bezwaarschrift tegen de bouw aan Lopikerweg Oost 182 heeft ingediend.
 • Spontaan gaf ook Johan Boonstra een pitch: “We hebben pasgeleden een zendermuseum opgericht dat jullie kunnen bezoeken bij het Zendstation. In dit museum onderhouden met name de oud-medewerkers als vrijwilliger de collectie die ooit in de bunker was ondergebracht. Daarmee leveren ze een mooie bijdrage aan het bewaren van de voor Lopikerkapel wezenlijke (zend)geschiedenis. Een duidelijke uitnodiging!

Best tevreden, maar ook punten om aandacht aan te besteden

Dat inwoners best tevreden zijn, betekent niet dat er geen wensen of behoeften zijn. ‘Over het algemeen zijn we als inwoners best tevreden, maar er komt wel veel op ons af. Woningbouw, verkeersveiligheid, fiets- en wandelpaden, en vooral ook, veel frustratie om het vergunnen van de bouw van zes appartementen aan de Lopikerweg Oost 182, pal naast het buurthuis. Dat zou dan het hoogste gebouw van Lopikerkapel worden en bovendien is daar niet voldoende parkeerruimte. Ook zijn er opmerkingen over dienstverlening, de gemeente reageert niet altijd, dat is frustrerend’.

Algemeen directeur Femmy Jonker stelt dat we hierover door moeten praten en inventariseert de punten waar inwoners meer van willen weten of over door willen praten. Genoemd zijn:

 • Windmolens
 • Sport -en cultuurfonds. Als wij hierop aanspraak willen maken, is er geen geld.
 • Wandelen op de Achterdijk. Waarom kan het nu niet meer? Wij hebben daar behoefte aan.
 • Verkeersveiligheid. Onder andere aan de Lopikerweg Oost en als je de Sevenhovenstraat uit komt rijden. En waarom heeft een fietser geen voorrang op de Radiolaan?
 • Onrust door verkeer
 • Handhaven op snelheid
 • Onderhoud van wegen
 • De speeltuin. “Ik heb gehoord dat de voetbalkooi weg gaat. En de schommel is ook weg omdat er geen geld is. We hebben al zo weinig hier.”
 • De gemeente reageert niet, of onvolledig. Wij willen gehoord worden.
 • Wij willen niet de kloof hebben die de inwoners hebben met Nederland.
 • Zinkgaten, soms levensgevaarlijk. Snoeien groen bij Korte Zandpad.
 • Riet in de sloot wordt slecht onderhouden. Niet weggehaald.
 • Bureaucratie

Vragen waar we nu antwoord op kunnen geven

Wethouder Gerrit Spelt pakt de microfoon om over speeltuin een update te geven: de gemeenteraad heeft onlangs het budget opgehoogd om ervoor te zorgen dat er voldoende geld is om toestellen te vervangen. Helaas kost dat een paar jaar, en als een toestel afgekeurd is moeten we die per direct weghalen vanwege de veiligheid. De wethouder wil juist extra inzetten op spelen, en dan het liefst op natuurlijke speeltuinen. Verder ten aanzien van spelen zegt de wethouder: “Vanmiddag heb ik een gesprek gehad met de nieuwe directeur van de basisschool. De school wil het schoolplein openbaar toegankelijk maken.”

Met het plan dat er nu ligt (plan Bunnik), zou de voetbalkooi verdwijnen. Het college wil dan verkennen of de locatie voor de kooi in beeld kan komen die de gemeente er ooit voor heeft aangekocht. Waarbij een inwoner de gemeente erop wijst dat dan ook de oude discussie met betrekking tot recht van overpad van het aangrenzende agrarische perceel weer terug is.

Wethouder Jan Vente gaat in op windmolens. De gemeenteraad heeft een gebied aangewezen waar een aantal hogere windmolens kan komen te staan (dit is het gebied waar de huidige windmolens staan). De Provincie Utrecht wil echter verder gaan en zoekt dit in andere gebieden in onze gemeente. De gemeente blijft bij het standpunt van de raad, omdat hiermee de gemeente al een mooie bijdrage levert aan de energietransitie.

Algemeen directeur Femmy Jonker spreekt zich uit over dienstverlening: “Ik weet dat u niet altijd antwoord krijgt en daar lig ik wakker van. Ik sta ervoor als algemeen directeur dat u gehoord wordt en antwoord krijgt. Wij maken een ontwikkeling door. U verdient beter en daar werken wij hard aan.” Hiermee sluit ze ook aan op opmerkingen over het vervangen van kliko’s (hetgeen via een formulier moet en waar nu niet voor gebeld kan worden).

Zij vertelt verklarend dat het met de huidige arbeidsmarkt lastig is om personeel te krijgen. “We hebben een voorstel dat nu naar de gemeenteraad gaat. De raad gaat daar op 7 november over besluiten. Het is een moeilijke beslissing, maar we hebben de situatie goed geanalyseerd. We zijn gestart met een werving onder gepensioneerden. We hebben media-aandacht gekregen en daar hebben we geluk mee. Er is een campagne opgezet. Heb je nog geen ervaring bij de overheid? We helpen je en je bent ook welkom bij ons. Het personeelstekort is niet vandaag of morgen opgelost, maar we werken eraan”. De groep is opgeroepen ook te solliciteren als men mee wil werken. Update: dit leidde tot een concrete reactie van een inwoner, leuk!

Ook hebben de medewerkers, samen met de raad en het college nieuwe dienstverleningsprincipes opgesteld. De gemeente wil betrouwbaar, bekwaam, betrokken en bevlogen zijn en zo ervaren worden. Er is een spanning tussen ervaren dienstverlening (klantvriendelijkheid) en efficiency door digitalisering/e-formulieren. De gemeente heeft ingezet op de efficiency, ook om het betaalbaar en beheersbaar te houden. Inwoners hebben hier deze avond op gereageerd waaruit blijkt dat het optimum niet gevonden is.

Een andere inwoner denkt mee, is het een idee om elke kern een vast aanspreekpunt te geven? Fijn meegedacht en een suggestie om over na te denken.

Verdiepende gesprekken

Gelet op de wensen van de inwoners is een aantal tafels ingericht waar verdiepende gesprekken plaatsvonden:

 • Verkeer en verkeersveiligheid: Wethouder Gerrit Spelt en adviseur openbare orde en veiligheid Marco Hooijman.
 • Bouwen en vergunningen: Wethouder Jan Vente en Hans Westhoven, afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten en jurist.
 • Dienstverlening en cultuur: Algemeen directeur Femmy Jonker en burgemeester Laurens de Graaf.

Verkeer en veiligheid: Wethouder Gerrit Spelt en adviseur openbare orde en veiligheid Marco Hooijman

De gemeente wil ook in het kader van verkeer weten wat inwoners willen. Er is hiervoor onder andere een enquête N210-Lopikerweg Oost uitgezet. De Lopikerweg Oost staat aan de vooravond van een reconstructie. Belangen die hierbij spelen zijn doorstroming van het verkeer en het weren van sluipverkeer. De inrichting van de weg is de belangrijkste vraag: maken we de weg breder om de doorstroming te bevorderen of maken we de weg smaller (versmallingen) om de snelheid te verlagen en het sluipverkeer tegen te gaan? Uitsluitend het aanbrengen van (extra) bebording zal niet het gewenste effect hebben.

Een inwoner geeft aan dat hij in de klankbordgroep zit. Daarin wordt met de provincie onder andere gesproken over de doorstroming van de N210. Daarin zijn 19 varianten onderzocht. De provincie ziet het weren van sluipverkeer vooral als taak voor de gemeente. De inwoner heeft een idee: wat als we bij het kruispunt Graaf een stoplicht bij de parallelweg plaatsen met een wachttijd van 5 minuten? Deze maatregel geldt dan in de spitstijd om het sluipverkeer te weren. Die wachttijd is vergelijkbaar met de omrijtijd die automobilisten anders via de N210 zouden moeten rijden. Uiteindelijk wordt geconstateerd dat er geen kant-en-klare oplossing is, waarover iedereen tevreden is.  Maar dat het er vooral om gaat of we met z’n allen bereid zijn om iets van onze eigen wensen en belangen in te leveren om het verkeersaanbod teruggedrongen te krijgen. Centrale vraag is welk aanbod van verkeer we met z’n allen acceptabel vinden op de Lopikerweg?

Aansluitend passeren verschillende verkeerssituaties de revue: de reconstructie bij de Radiolaan, de heg bij een particulier die het zicht voor het verkeer ontneemt en bepaalde voorrangssituaties voor fietsers. Benadrukt wordt dat reconstructieplannen altijd met de bewoners worden besproken.

Tot slot wordt kort gesproken over de mogelijkheden weer toegankelijk maken van de Achterdijk. Dat is een wandelpad over 100% privaat eigendom. Aan het einde van de Westlaan heeft een bewoner een hek geplaatst waardoor de  doorgang naar de Achterdijk is geblokkeerd. De gemeente heeft hier geen rol in. Een wandelpad tussen MOB Benschop en de Lopikerweg Oost is een lang gekoesterde wens, ook van de gemeente. Echter is er nog geen grondeigenaar die hieraan mee wil werken. Zodra dit het geval is gaat de gemeente graag in gesprek.

Bouwen en vergunningen: Wethouder Jan Vente en afdelingshoofd Strategie, Beleid en Projecten mr. Hans Westhoven

Wethouder Jan Vente legt uit welk proces is gevolgd bij het uiteindelijk verlenen van de vergunning. Het bestemmingsplan laat de bouwhoogte toe omdat er geen hoogtemaat is opgenomen op de plankaart. Dat is een fout die in het verleden is gemaakt en helaas nooit is opgemerkt. Ruimte die nu door de aanvrager wordt benut. Er zitten geen parkeernormen in het bestemmingsplan zodat hieraan geen eisen kunnen worden gesteld. Dat mag alleen als het bestemmingsplan hier iets over zegt. Wethouder Vente zegt dat achteraf bezien er bij de aanvrager op aangedrongen had moeten worden dat er overleg met buurt plaats moet vinden. Dat had beter gemoeten.

Er zijn zeven bezwaren ingediend. Deze bezwaren gaan naar de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De commissie gaat de bezwaarmakers horen. De commissie adviseert vervolgens het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een besluit op het advies van de commissie. Van dat advies kan worden afgeweken, mits goed gemotiveerd. Als de beslissing op het bezwaarschrift is genomen, staat de gang naar de rechtbank open. Uiteindelijk is ook nog hoger beroep mogelijk. Er is nu voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter. Het kan dus zijn dat de vergunning wordt geschorst gedurende de bezwaarperiode.

Na een lang en intensief gesprek, waarin standpunten en zienswijzen zijn uitgewisseld, roept één van de inwoners nog ‘out of the box’ te denken. Of er niet ergens anders die appartementen gebouwd kunnen worden.

Na een goed gesprek met elkaar, kwam vanuit inwoners de vraag om nog een avond te plannen om over de vergunning aan de Lopikerweg Oost 182 door te praten. Wethouder Jan Vente stelde voor om op 11 oktober om 20:00 uur door te praten in een wat kleinere groep. Locatie D’Ouwe school. Alle bezwaarmakers worden hiervoor uitgenodigd.

Dienstverlening en cultuur: Burgemeester Laurens de Graaf en Algemeen directeur Femmy Jonker

In een hoekje aan de bar ging het over verschillende zaken. Er was met name interesse in de wijze waarop de gemeente maatschappelijke en culturele activiteiten ondersteunt, of evenementen als de prutrace. Is het een mogelijkheid de leges te verminderen? De burgemeester geeft aan dat dit onderwerp is van gesprek met de organisatoren van evenementen. De organisatoren komen jaarlijks bij elkaar. Afspraak wordt gemaakt de stichting en buurtvereniging op de lijst van genodigden te zetten.

Verder wordt de vraag gesteld of de gemeente iets kan betekenen als het gaat om maaltijden voor ouderen. Dit was in het verleden onderdeel van de wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is niet langer het geval. De gemeente levert hierin dan ook geen ondersteuning (meer).

Tot slot gaat het over snelheidscontroles. Belangrijk is te weten dat dit grote samenhang vertoont met de weginrichting. Pas als de weginrichting voldoet aan de geldende snelheid is er een kans. De bevoegdheid om snelheid te mogen meten ligt bij de politie. De politie heeft meer prioriteiten. Mogelijk dat de komst van een tweede wijkagent een uitkomst biedt (sollicitatiegesprek op de dag van bakkie in de buurt). De burgemeester brengt de zorgen van de inwoners wel onder de aandacht van de politie.

Alvast voor u uitgezocht!

 • Kan de gemeente voorrang geven aan lokale inwoners bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen? Dit is de wens van veel gemeenten. Er is momenteel landelijk wetgeving voor in de maak, dit gaat om nieuwbouwprojecten. De gemeente betrekt dit bij het woonbeleid dat nu lokaal wordt gemaakt.
 • Kan de gemeente helpen bij de verduurzaming van het buurthuis? Hiervoor zijn mogelijkheden bij de provincie. Voorstel is de stichting/buurtvereniging in contact te brengen met de provincie waar het ‘Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ loopt, onderdeel van het programma energietransitie. Dit programma is erop gericht dorpshuizen te ondersteunen. Met de buurtvereniging wordt hierover nader contact opgenomen.
 • Wat kan de gemeente doen om culturele activiteiten te ondersteunen? Als het gaat om culturele activiteiten heeft de gemeente de mogelijkheid om subsidie te geven, daar kan een aanvraag voor worden ingediend. Het aanvragen van subsidie kan via de gemeente voor 1 oktober. Hier wordt door verschillende verenigingen geld aangevraagd voor bijvoorbeeld: kunst en cultuur, Oranjefeesten, pakjesdag. Daarnaast heeft de wijkregisseur een budget om in te zetten voor activiteiten. Gelet op de verlopen datum (het is tenslotte net 1 oktober geweest) wordt de stichting uitgenodigd concrete verzoeken te delen zodat beoordeeld kan worden of het budget van de wijkregisseur benut kan worden. Verder wordt de tip gegeven als stichting te kijken naar het programma ‘kern met pit’, daar liggen ook kansen https://www.kernmetpit.nl/.

Tot slot

We kunnen terugkijken op een open en constructief gesprek. Gedachten en gevoelens werden in duidelijke woorden uitgesproken. Het beeld is helder. Het is goed om elkaar te blijven ontmoeten. Met dank aan de gastvrijheid van de vrijwilligers bij het buurthuis.

Het college van burgemeester en wethouders

Wethouder Jan Vente in overleg met inwoners van Lopikerkapel
Wethouder Gerrit Spelt in overleg met inwoners van Lopikerkapel
Inwoner van Lopikerkapel houdt oranje papier omhoog
Burgemeester Laurens de Graaf in overleg met inwoners van Lopikerkapel

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 2 oktober 2023

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Lopikerkapel en de burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Lopikerkapel van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving.

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan een gezamenlijk welkom, pitches, korte interviews met collegeleden, het in groepjes uiteen gaan naar thematafels en een gezamenlijke afsluiting.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl