In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Wilt u gronden of gebouwen gebruiken? Dan bekijkt u eerst of dit past binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan. Dit doet u bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Zijn uw plannen in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om uw plannen toch uit te voeren. Bijvoorbeeld het geval als u een woning als kantoor wilt gebruiken, terwijl het gebouw in het plan een woonbestemming heeft.

Let op! Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor bouwen? Dan hoeft u daar niet een aparte omgevingsvergunning voor aan te vragen. U doet 1 aanvraag voor het bouwen en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Hoe werkt het?

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • bestemmingsplan
 • een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan
 • beheersverordening
 • exploitatieplan
 • regels op grond van de provinciale verordening
 • regels op grond van een AMvB, bijvoorbeeld een van de projecten uit de Crisis- en herstelwet
 • regels van het voorbereidingsbesluit

Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat voor welk doel een gebied gebruikt mag worden. Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied het doel ‘wonen’. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning? Dan is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

In de volgende gevallen hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig voor strijdig gebruik:

 • U woont in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is.
 • U gebruikt de openbare ruimte als privé tuin (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar).
 • U start een hotel, restaurant of bed and breakfast in uw woning.
 • U gebruikt een woning als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn.
 • U gebruikt weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • U gebruikt een recreatiewoning als woning.

Wat moet ik doen?

U vraagt de omgevingsvergunning voor strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning(externe link).

Soms hebt u ook voor een andere activiteit een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dat geval hoeft u de omgevingsvergunning maar 1 keer aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

 • gegevens en documenten over hoe u nu grond of een gebouw gebruikt
 • een beschrijving van hoe u grond of een gebouw wilt gaan gebruiken
 • gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening
 • een beschrijving van de manier waarop uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan
 • een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt)
 • een situatietekening en/of bouwtekening (oude en nieuwe situatie)
 • omschrijving waarom u wilt afwijken van het bestemmingsplan

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. De gemeente kan deze termijn ook met 6 weken verlengen. Hierbij kunt u de vergunning niet automatisch krijgen.

Aanvullende informatie

Strijdig gebruik zonder omgevingsvergunning

Soms hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor het strijdige gebruik van uw grond of gebouw. Via het Omgevingsloket(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Inpassingsplannen

Ook het rijk en de provincie maken ruimtelijke plannen. Deze worden inpassingsplannen genoemd. Voor gebruik van uw gebouw of grond in strijd met een inpassingsplan kunt u ook een omgevingsvergunning nodig hebben. U kunt deze omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online.