Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.

Hoe werkt het?

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
 • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding op grond van artikel 6.1 Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • er is schade vanwege een planologische maatregel (zoals een bestemmingsplan);
 • uw eigendom is in waarde gedaald;
 • u kon de schade niet voorzien toen u de woning kocht;
 • uw aanvraag moet binnen 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden, ingediend zijn om recht te kunnen hebben op een tegemoetkoming in planschade;
 • uw schade is niet al op een andere wijze vergoed (bijvoorbeeld door onteigening of een (grond)overeenkomst met de gemeente);
 • uw schade is niet gering van omvang, maar aanzienlijk, in ieder geval groter dan 2% van de waarde van uw woning (zie ook Eigen risico).

U krijgt geen tegemoetkoming als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld; bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of sprake was van onteigening. Ook krijgt u geen planschade als u ten tijde van de aankoop op de hoogte had kunnen of moeten zijn van veranderingen in uw omgeving of als de veranderingen in de lijn der verwachting liggen.

Eigen risico

Planschade is geregeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Van belang is dat het niet gaat om een vergoeding van de schade, maar om een tegemoetkoming in planschade. Bij indirecte schade geldt er een eigen risico van tenminste 2% (dit kan inmiddels oplopen tot 5%), omdat de wetgever een vermindering van 2% van de waarde van het onroerend goed beschouwt als het ‘normaal maatschappelijk risico’.

Wat moet ik doen?

U vraagt schadevergoeding via het digitale formulier van de gemeente aan. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u vergoeding vraagt;
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan);
 • een omschrijving van de schade;
 • het schadebedrag;
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer;
 • uw bankrekeningnummer;
 • alle bewijsstukken meesturen.

Let op: U moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Met dit formulier kunt u online een aanvraag planschade vergoeding doen

Hoe lang duurt het?

Procedure in het kort

Voor de procedure verwijzen wij naar de planschadeverordening van gemeente Lopik (zie het kopje 'Openbare documenten') en de daarbij behorende toelichting. Onderstaand in het kort de procedure:

Vul het digitale aanvraagformulier planschade in en dien de aanvraag in en betaal het drempelbedrag van €300.

 • Gemeente Lopik ontvangt de planschadeaanvraag en uw betaling van het drempelbedrag.
 • De gemeente beoordeelt de aanvraag in hoofdlijnen en neemt contact met u op over het verdere verloop van uw aanvraag.
 • De aanvraag om een tegemoetkoming van de planschade sturen wij, na dat u bent akkoord gegaan met de voorgedragen adviseur, naar een onafhankelijke adviseur.
 • De onafhankelijk adviseur neemt contact op met de aanvrager, met de gemeente en de eventuele derde-belanghebbende (zoals de ontwikkelaar) om informatie te verzamelen over de specifieke situatie. De adviseur komt vervolgens ter plekke bij u kijken.
 • De adviseur maakt een concept advies.
 • Zowel de aanvrager als de derde-belanghebbende en de gemeente kunnen reageren op het concept advies.
 • De adviseur stelt een definitief advies op.
 • Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over uw aanvraag.

De planschadeprocedure neemt meestal een halfjaar tot 1 jaar in beslag. Dit kan langer duren, bijvoorbeeld als de adviseur meer informatie nodig heeft. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u tegen het besluit een bezwaar maken.

Aanvullende informatie

De ruimtelijke plannen

In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende ‘schadeoorzaken’:

 • een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan
 • een bepaling uit een beheersverordening
 • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan
 • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan
 • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning
 • een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
 • een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
 • een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdediging

Openbare documenten