Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van nieuwe woningen, een weg of een brug. Bij planschade kan er een recht bestaan op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten.

Een planologische maatregel kan zijn een nieuw bestemmingsplan of een ontheffing hiervan. Zo kunnen in het bestemmingsplan de bouwmogelijkheden toenemen of juist afnemen of kan het gebruik veranderen van bijvoorbeeld agrarisch gebruik naar wonen.

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht vanuit een woning verandert door de bouw van nieuwe woningen;
 • Naast een woning komt een winkel of een restaurant;
 • De functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt.

Wat te doen?

Een planschadeverzoek kan worden gedaan via het digitale formulier van de gemeente. Daarin dient in ieder geval het volgende te worden aangegeven:

 • Waarom wordt vergoeding gevraagd?;
 • Door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)?;
 • Een omschrijving van de schade;
 • Het schadebedrag;
 • Bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer;
 • Uw bankrekeningnummer;
 • Alle bewijsstukken meesturen.

Een planschadeverzoek kan, naast digitaal, ook per post aan de gemeente worden toegezonden naar:

Gemeente Lopik

O.v.v. verzoek om planschade

Postbus 50

3410 CB LOPIK

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor planschade gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • Er is schade vanwege een planologische maatregel (zoals een bestemmingsplan);
 • Het eigendom van de verzoeker om planschade is in waarde gedaald;
 • De schade was van tevoren niet te voorzien;
 • Een aanvraag om planschade moet binnen 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden, ingediend zijn om recht te kunnen hebben op een tegemoetkoming in planschade;
 • De schade is niet al op een andere wijze vergoed (bijvoorbeeld door onteigening of een (grond)overeenkomst met de gemeente);
 • De schade is niet gering van omvang, maar aanzienlijk, in ieder geval groter dan 2% van de waarde van het onroerend goed (zie ook het kopje ‘Eigen risico’ hieronder).

Eigen risico

Planschade is geregeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening. Van belang is dat het niet gaat om een vergoeding van de schade, maar om een tegemoetkoming in planschade. Bij indirecte schade geldt er een eigen risico van tenminste 2% (dit kan soms ook hoger zijn), omdat de wetgever een vermindering van 2% van de waarde van het onroerend goed beschouwt als het ‘normaal maatschappelijk risico’.

Kosten

Na het indienen van de aanvraag om planschade ontvangt aanvrager een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging wordt gevraagd het wettelijk recht van € 300,-- over te maken, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Als er planschade wordt toegekend, wordt het planschadebedrag, inclusief de wettelijke rente vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag en het recht van € 300,-- uitgekeerd.

Procedure

Voor de procedure wordt verwezen naar de van toepassing zijn planschadeverordening. De actuele versie van deze verordening is te vinden via regelgeving gemeente Lopik.

Hoe lang duurt het?

Een planschadeprocedure neemt meestal een halfjaar tot 1 jaar in beslag. Dit kan langer duren, bijvoorbeeld als de adviseur meer informatie nodig heeft.