Het college heeft besloten de vertrouwde dorpsgesprekken in de negen kernen van de gemeente Lopik nieuw leven in te blazen. Het eerste dorpsgesprek vond plaats op woensdagavond 5 juli in Polsbroek om 20.00 uur in het Dorpshuis in Polsbroek.

Uitnodiging voor 'Bakkie in de Buurt' met afbeeldingen van Polsbroek

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het dorpsgesprek in Polsbroek.

Verslag 5 juli 2023

Op 5 juli vond het eerste ‘Bakkie in de buurt’ plaats in Polsbroek. 52 inwoners gingen in gesprek met elkaar en met de burgemeester en wethouders. Het was een verrassend aantal. Dat was een mooie aftrap, aangezien het de eerste keer is dat het ‘Bakkie in de buurt’ werd georganiseerd. Hieronder de impressie van de avond. Mist u iets? Of hebben we het niet goed opgeschreven, laat het ons weten via communicatie@lopik.nl

Hoe gaat het met u?

Daarop was het antwoord verschillend. Persoonlijk gaat het veelal goed. Gewaardeerd werd dat de gemeente zelfstandig blijft en dat het college van burgemeester en wethouders langskomt. Felicitaties werden overgebracht voor de voordracht van de burgemeester voor een volgende periode.

Ook werden op deze vraag direct wensen en ergernissen gedeeld. Zoals ervaren trillingen in huis, wegversmallingen waar ook fietsers door moeten, paaltjes die omver zijn gereden en blijven liggen en ervaren onveiligheid bij het uitlaten van de honden. Hierop kreeg de burgemeester ook meteen de uitnodiging eens mee te lopen.

Teruggegeven werd dat de gemeente niet of nauwelijks op verzoeken reageert. Dat werd door meerdere aanwezigen als erg vervelend ervaren.

Zeven inwoners pakten het podium om te pitchen

Allen hadden een minuut (of door de vingers gezien net iets langer) om te pleiten voor hun organisatie, vereniging of initiatief.

 1. Adria de Vos, lid van Vrouwen van nu, introduceerde de Social Sofa. Daar wordt met 24 vrouwen aan gewerkt, door glassteentjes te knippen en te plakken. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vrouwen die interesse hebben zijn welkom op Dorp nummer 118A.
   
 2. Barbara Kok is bestuurslid van Vrouwen van nu. De vereniging bestaat 73 jaar en heeft ongeveer 50 leden. Dit mogen er meer worden. Jong en ouder zijn welkom deel te nemen aan het gevarieerde programma (denk aan lezingen, creatieve en informatieve avonden). Er is inmiddels ook een leeskring, tuinclub en handwerkclub opgericht. Al met al een superleuke vereniging. Mannen mogen wel komen, maar geen lid worden.
   
 3. Theo Sangers stond op voor SPV’81. Toegankelijk voor mannen en vrouwen sprak hij met een kwinkslag. Iedereen is welkom om te komen buurten. Om te sporten, maar ook voor het sociaal maatschappelijk karakter. De buurt komt bijeen omdat het leuk is en omdat het verbindt. Nieuwe ideeën zijn welkom in dit kloppend hart van Polsbroek.
   
 4. Kees de Bruin, bestuurslid van coöperatie Dorp 66 startte de werving voor nieuwe leden. Zijn doel is de leefbaarheid van het mooie dorp een impuls te geven. Zeven jaar geleden is het mooi gelukt, met de buurtsuper als drijvende activiteit. Er zijn 50 vrijwilligers actief, en dit mag uitgebreid. Heb je uurtje vrij? Wees welkom!
   
 5. Serge Hillman liet horen dat er een frisse wind waait. De dorpsvereniging pakt het anders aan en zoekt mensen voor subcommissies. Er zijn commissies bezig met het huttendorp en de avondvierdaagse. Er worden nog mensen gezocht om de Sinterklaasintocht en kerstmarkt te organiseren. Dat mag eenmalig, al hoopt Serge dat je blijft 'plakken'.
   
 6. André de Wit zette het mooie landschap in het zonnetje en sprak de zaal toe over de Regionale Energie Strategie. De gemeente heeft samen met de inwoners een mooi bod gedaan. Nu wil de provincie Utrecht dit mogelijk anders. Er wordt gezocht naar een ander evenwicht tussen zon en wind waarbij ze op zoek zijn naar extra locaties voor windmolens. Het pleidooi aan het adres van de gemeente was alert te blijven en te vechten als een leeuw voor het al gedane bod. In samenwerking met gemeenten in de regio, laat je niet uitspelen!
   
 7. Wendela Verstoep vond de uitnodiging voor het Bakkie in de Buurt een inkoppertje om te pitchen voor een nieuw dorpscafé. Dat is verbinding die het dorp nodig heeft. Een ontmoetingsplek voor een praatje en het leggen van een kaartje. Wil je meedoen? Mail naar info@wendela.org. Op de vraag waar ze het wil realiseren, gaf Wendela aan dat het nog open staat. Er is over gebrainstormd. Vanuit de zaal werd aangegeven dat dit in het dorpshuis hoort.

Inwoners gaven aan dat het dorpshuis een centrale plek hoort te zijn

Een plek waarvoor moet worden gezorgd (verwezen werd naar de entree). Waarin moet worden geïnvesteerd. En waar gebruik van moet worden gemaakt. Het is een deel van de aanwezigen een doorn in het oog dat de verkiezingen niet gehouden werden in het dorpshuis. Hierop gaf de burgemeester een toelichting. Ook gaf hij aan dat de gemeente een volgende keer opnieuw kiest voor het dorpshuis, omdat Dorp 66 te klein was om de stembiljetten te tellen.

Het gemeentebestuur heeft inzicht gegeven in hun werkelijkheid

Waar ze mee bezig zijn en waar ze voor staan. De wethouders en burgemeester vertelden hoe zij ervoor gaan dichtbij te zijn (bij inwoners en de uitvoering van het werk) en strategisch het beste voor de inwoners te behalen.

Dat leidde tot diverse vragen.

 • Zoals over het maaien van de bermen. Waarom ruimt de gemeente het maaisel niet op? Wat is het effect op de biodiversiteit? En hoe gaat de gemeente om met het maaien van korte tussenstukjes. Delen van het dorp doen rommelig aan. Wethouder Spelt gaf aan dat de gemeente zoekende is naar hoe het beste gemaaid kan worden, en onderkent dat het opruimen absoluut beter is. Echter kost dit geld. Heeft de gemeenschap dat ervoor over?
   
 • Het vervolg gaat over lastenverzwaring. Wat ziet een inwoner uit Polsbroek terug uit wat is ingelegd? Wethouder Spelt gaf hierop aan dat deels de besteding niet zichtbaar is. De gemeente geeft het overgrote deel uit aan zorg en ondersteuning van inwoners. Een ‘begroting in één oogopslag’ is toegezegd om inzichtelijk te maken hoe het werkt met de gemeentefinanciën.
   
 • Diverse vragen gingen over de openbare weg en het ontbrekende naambord. De wethouder gaf aan dat op 7 september om 20.00 in het dorpshuis een bijeenkomst wordt houden over de reconstructie van het dorp. Vragen over de inrichting kunnen daar worden gesteld en behoeften gedeeld. Vooruitlopend hierop wordt gewerkt aan het zebrapad; deze wordt gekoppeld aan het werk in Polsbroekerdam (dat wel erg mooi wordt gevonden door een inwoner).
   
 • Verder is gesproken over het doel van het project ‘Snippergrond’. De gemeente wil duidelijkheid over welke grond van inwoners is en welke grond van de gemeente is. Dat is belangrijk om het openbare terrein ook goed te kunnen beheren. Gesprekken hierover schuren wel eens, maar het doel is er goed uit te komen. Vragen over snippergrond kunnen gesteld worden via snippergrond@lopik.nl.
   
 • Teruggeblikt is op de voorgenomen fusie (nu van de baan). Met als vraag of een fusie met de gemeente Krimpenerwaard niet toch een optie zou zijn geweest. Ook al zit er een provinciegrens tussen.
   
 • Ook kwamen de energietransitie en het programma Landelijk gebied aan bod. De wethouder informeerde over de opstelling van de gemeente. Ten aanzien van stikstof en de transitie in het landelijk gebied is die terughoudend tot helder is wat het kabinet voor koers voorstelt. Rond Polsbroek gaan we wel aan de slag met de aanpak van bodemdaling.
   
 • Woningbouw kwam ook aan de orde. Gesproken is over plannen en (on)mogelijkheden in het dorp (zoals de uitplaatsing van bedrijven en een braakliggend kavel). Behoefte aan een 'knarrenhof' en aan starterswoningen zijn geuit. Met het ideaalplaatje dat er een doorstroom op gang komt. Wethouder Vente heeft afgesproken met de projectontwikkelaar van de braakliggende kavel in gesprek te gaan.
   
 • Openbaar vervoer is volgens de wethouder landelijk een issue. In heel Nederland staat dit in het landelijk gebied onder druk. De provincies gaan hierover en die zetten in op lijnen die minder vaak stoppen. De wethouder heeft geen toekomstverwachting dat dit anders of beter wordt en zet liever in op doelgroepenvervoer zoals de Regiotaxi of het Automaatje. Er wordt op andere vormen en het behoud van de bestaande lijnen gepuzzeld. Dat is ook nodig omdat er veel uitval is.

Tot slot houdt ook wethouder Spelt een pitch

Hij nodigt de inwoners uit om de gymzaal in zelfbeheer te nemen. Dat hoeft niet gratis, de gemeente heeft er geld voor over. Maar hij ziet hoe er in andere dorpen meer gebruik gemaakt wordt van zo’n faciliteit. Dat gunt hij Polsbroek. Hij nodigt geïnteresseerden van harte uit hem te bellen.

Afsluitend werd de focus gelegd op waarderen en evalueren

Inwoners willen graag het groene hart behouden, en waarderen het dorpshuis, de school, de kerk, de voetbal, de dokter en Dorp 66. Ook het verenigingsleven wordt gewaardeerd! Kortom, een fijn dorp om te wonen. Aandachtspunten zijn meegegeven.

Afsluitend was er de vraag wat de gemeente concreet gaat doen om antwoord te geven aan inwoners? Hierop gaf gemeentesecretaris mevrouw Jonker aan hier oprecht mee aan de slag te zijn. Er is geen snelle oplossing voor beschikbaar, maar de opdracht is er, ook vanuit de gemeenteraad. Communicatie is belangrijk, evenals het houden aan afspraken. De gemeentesecretaris is blij met de organisatie en de loyaliteit maar ziet waar de gemeente tekortschiet.

Voor een volgende keer is meegegeven toch beter in kleine groepjes uiteen te gaan. Het initiatief is erg gewaardeerd.

Tips

Alvast uitgezocht

 • Een inwoner gaf als tip om de Bouwapp te downloaden en te raadplegen, als de reconstructie aan Dorp (Zuidzijde) in Polsbroek gaat plaatsvinden. Reconstructies worden echter niet standaard bij de Bouwapp aangemeld. De gemeente en aannemer informeren u tijdig hoe u de werkzaamheden kunt volgen. Ook kunt u de website van de gemeente Lopik raadplegen. Kijk dan onder het kopje Wonen en leven en kies vervolgens voor Werkzaamheden openbare ruimte.
   
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor de voorkant van het dorpshuis en de offertes die zijn aangevraagd. Het Dorpshuis in Polsbroek is sinds 1969 eigendom van de Stichting. Tot de herindeling heeft de gemeente de raadszaal gehuurd van de Stichting. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het onderhoud, ook niet voor de voorkant. Anders dan tijdens de bijeenkomst is beweerd, is dit niet vastgelegd en de gemeente heeft sinds 2012 zeer regelmatig richting de beheerder aangegeven dat de Stichting verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 5 juli 2023

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Polsbroek en de burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Polsbroek van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving. 

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan een gezamenlijk welkom, pitches, korte interviews met collegeleden, het in groepjes uiteen gaan naar thematafels en een gezamenlijke afsluiting.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl