Update 2024 Participatie

Er staan twee inloopmomenten gepland:

  • Op donderdag 18 april 2024 van 15:00 tot 21:00 uur nodigen wij u uit om mee te denken over de inrichting van de kern Benschop. We doen dit met behulp van een ‘lege tekening’ en enkele schetsen en beelden van een mogelijke toekomstige inrichting. Er is nog geen ontwerp. Wel leggen we graag verschillende ideeën ter bespreking aan u voor.
  • Op donderdag 4 juli 2024 van 15:00 tot 21:00 uur presenteren wij u graag de eerste conceptplannen.

Beide inloopmomenten zijn in Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 31 te Benschop. De inloopmomenten hebben een informele setting zonder presentatie.

Update december 2023

Waar staan we?

Op 12 december 2019 organiseerden we een eerste bewonersavond voor de reconstructie van de Oranje Nassaustraat. Net als Dorp is dit project vervolgens stilgevallen. Dit kwam vooral doordat de collega’s die met het project bezig waren de gemeente verlieten en doordat andere projecten meer tijd hebben gekost dan we vooraf hadden verwacht. 

Vervolgens is uit inspecties van de weg en het riool gebleken dat we de komende jaren meer onderhoud moeten doen dan alleen de Oranje Nassaustraat. Naar aanleiding hiervan hebben we nagedacht over hoe we het project het beste kunnen aanpakken. Onze uitdagingen in Benschop zijn groot, onder andere op het gebied van parkeren, verkeer, groen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Als we het project breder oppakken dan alleen de Oranje Nassaustraat kunnen we tegelijkertijd de leefbaarheid van Benschop verbeteren. Daarom hebben we besloten om een nieuw inrichtingsplan te maken voor de kern Benschop.

Nieuw inrichtingsplan kern Benschop

Omdat dit een groot en complex project is, gaat het adviesbureau SAB ons ondersteunen bij het opstellen van het inrichtingsplan. Met het inschakelen van SAB halen we specialistische kennis en ervaring in huis. Bovendien verkleinen we de kans dat het project weer stilvalt.

Bewonersavond(en) kern Benschop

Uiteraard zijn we benieuwd naar uw mening over de inrichting van de kern Benschop. Daarom krijgt u begin volgend jaar een uitnodiging voor één (of meerdere) bewonersavond(en). Deze organiseren we samen met SAB. Wij zijn ons ervan bewust dat we sommige bewoners voor de tweede keer om hun mening vragen. Toch denken we dat dit nodig is om samen tot een beter eindresultaat te komen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft en er tijd voor vrij wilt maken.

Update oktober 2022

Uit inspectie van het wegdek in de kern Benschop is gebleken dat niet alleen de Oranje Nassaustraat aan een reconstructie toe is. Daarom is de projectgrens zoals die eerder is getrokken, gewijzigd en is het project een meerjarenplan geworden en in vier fases opgedeeld.

In fase 1 ondergaan de Oranje Nassaustraat (noord), de Theo Kleverstraat en de Vincent van Goghstraat een reconstructie.

Fase 2 bestaat uit de reconstructie van de Oranje Nassaustraat (zuid), Koningin Wilhelminastraat, Prinses Beatrixstraat en Koningin Julianasingel (oost).

In fase 3 komen de Koningin Julianasingel (west), de Jan van Ieperenstraat en de Eksterstraat aan de beurt. 

Fase 4 bestaat uit de Prins Bernhardstraat.

Het wegdek van de wegen in de kern Benschop is verouderd en het is de wens om de inrichting van de openbare ruimte te optimaliseren door bijvoorbeeld in enkele straten het asfalt te vervangen door klinkers en de parkeergelegenheid te verbeteren. Ook bestaat de wens om het openbaar groen opnieuw in te richten en de hoofdgroenstructuur te versterken. Het riool is verouderd en toe aan reparatie en/of vervanging en het hemelwater moet worden afgekoppeld.

Begin volgend jaar wordt begonnen met het uitwerken van een Voorlopig Ontwerp. We vinden het belangrijk om het nieuwe ontwerp ‘op papier’ te zijner tijd aan bewoners en andere belangstellenden te presenteren en eventuele vragen persoonlijk te beantwoorden en/of een nadere toelichting te geven.

Begin volgend jaar (2023) wordt begonnen met het uitwerken van het schetsontwerp fase 1 tot een Voorlopig Ontwerp.

Kaartje met projectgrens fase 1
Projectgrens fase 1

Update oktober 2021

De voortgang van enkele andere projecten is tegengevallen en heeft aanzienlijk meer inzet van het team gevergd dan verwacht. In de afgelopen 1,5 jaar hebben we wel enkele onderzoeken uitgevoerd, vooroverleggen met nutsbedrijven en waterschap gedaan en zijn principekeuzes gemaakt. Inmiddels ligt het project op de tekentafel en is de verwachting dat we begin volgend jaar (2022) een conceptontwerp aan de bewoners kunnen presenteren, waarop de bewoners kunnen reageren. Onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van de benodigde uitvoeringsbudgetten door de gemeenteraad, vindt de uitvoering van de projecten gefaseerd plaats vanaf eind 2022.

Aanleiding

Het rioolstelsel van de Oranje Nassaustraat is aan vervanging toe. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Hierbij kan worden gedacht aan een andere inrichting, snelheidsremmende maatregelen, parkeren, bomen en/of ander groen.

Oranje Nassaustraat Benschop

Huidige stand van zaken

Over de herinrichting van de Oranje Nassaustraat vindt op dit moment voorafstemming plaats met belanghebbenden zoals het waterschap en nutsbedrijven.

In de tweede helft van 2020 is het ontwerp uitgewerkt. Daarbij is rekening gehouden met de reacties die de gemeente Lopik van de bewoners heeft ontvangen. Wanneer het ontwerp klaar is om aan de bewoners te presenteren, krijgen zij hierover bericht. De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van het verstrekken van krediet door de raad en vindt niet eerder plaats dan 2021/2022.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.

Oranje Nassaustraat Benschop

Inloopavond 12 december 2019

De gemeente Lopik heeft op 12 december 2019 een inloopavond in Dorpshuis XXL gehouden. Er lagen tekeningen op tafel van het Dorp, de Oranje Nassaustraat en het Burgemeester Schreudersplantsoen in Benschop. Aanwezigen konden hierop zien welk gedeelte de gemeente Lopik wil reconstrueren of herinrichten. Tijdens deze avond heeft de gemeente informatie opgehaald bij de bewoners van de betreffende straten, omdat zij het beste zicht hebben op hun leefomgeving.